PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG TA

Kinh tế thị trường là thành quả của văn minh nhân loại, được Đảng và Nhà nước Việt Nam vận dụng một cách đúng đắn, khách quan, khoa học, sáng tạo, trở thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó nhấn mạnh vị trí, vai trò của con người chính là động lực và cũng là mục tiêu cao nhất của sự phát triển. Song, các thế lực thù địch cho rằng, không có nền kinh tế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa là những yếu tố đối lập nhau, loại trừ nhau; gán ghép định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường là chủ quan, duy ý chí, không có cơ sở khoa học, không thuyết phục; nếu bỏ cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa thì nền kinh tế đất nước còn phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn; kinh tế thị trường là của chủ nghĩa tư bản, vận động theo các quy luật của chủ nghĩa tư bản, không thể dung hòa và kết hợp với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, với định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế của các quốc gia vì giữa chúng có sự mâu thuẫn, đối lập.…

Read more

Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tôn giáo

Để thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, các thế lực thù địch thường xuyên phát tán lên các trang mạng xã hội những thông tin sai lệch, xuyên tạc quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Điển hình, trên trang “Vietquoc”, bút danh Việt Nam Quốc dân Đảng có bài viết: “Việt Nam áp dụng mô hình đàn áp tôn giáo theo kiểu Trung Cộng”, cho rằng Việt Nam đang đàn áp tự do tôn giáo. Song thực tế, tình hình tôn giáo ở Việt Nam đã bác bỏ luận điệu sai trái này.

1. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định, tín ngưỡng, tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đã, đang và sẽ đồng hành cùng dân tộc. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của nhân dân.…

Read more

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA MỞ RA THỜI ĐẠI MỚI TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Song, các thế lực thù địch, điển hình là Phạm Nguyên Trường với tâm địa đen tối đã đăng bài viết trên “Hung-viet. org”: “Cách mạng tháng Mười Nga gây ra những tổn thất kinh hoàng! để xuyên tạc ý nghĩa và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga, đồng thời phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin. Để kịp thời đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái của Phạm Nguyên Trường và các thế lực thù địch, chúng ta cần khẳng định:

1. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga từ một nước lạc hậu, nghèo đói trở thành một cường quốc kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, giáo dục… hàng đầu thế giới; đưa quần chúng công – nông Nga từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; vai trò, vị thế của nước Nga trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.…

Read more

Đoàn kết là then chốt của thành công

Đảng ta luôn khẳng định, đoàn kết là giá trị cốt lõi, đường lối chiến lược, cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Song, các thế lực thù địch lại cho rằng, Đảng Cộng sản đang phân biệt, đối xử, kỳ thị các giai tầng trong xã hội, không quan tâm để có chính sách phát triển các dân tộc thiểu số. Thực tế, các thế lực thù địch đang cố tình xuyên tạc chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

1. Kế thừa chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của ông cha: Nước lấy dân làm gốc, chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.…

Read more

VIỆT NAM – HOA KỲ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN

Trong quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam khẳng định tinh thần: Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Hai nước đã tiến tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển năng động và ngày càng sâu rộng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joseph Robinette Biden Jr. (tháng 9/2023) đã nâng cấp mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ từ Đối tác toàn diện lên  Đối tác chiến lược toàn diện. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tỏ ra nghi ngờ và nhận định Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thể chế.…

Read more

Thực hiện quyền con người là mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa

Dưới chiêu bài dân chủ và nhân quyền, các thế lực thù địch tiếp tục tuyên truyền luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc, nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trên Bloger của “Thongluanrdp. org”, Phạm Trần có bài viết: “Ở Việt Nam có quyền con người không?”, Y cho rằng dưới sự cai trị của độc tài cộng sản người dân Việt Nam mất hết quyền con người. Thực tế, Phạm Trần đang cố tình xuyên tạc quyền con người ở Việt Nam.

1. Văn phòng Cao ủy Liên hiệp quốc khẳng định, quyền con người là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những tự do cơ bản của con người.…

Read more

DÂN CHỦ LÀ BẢN CHẤT CỦA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Dưới chiêu bài dân chủ, các thế lực thù địch tiếp tục tuyên truyền luận điệu sai trái, chống phá chế độ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất ổn định về chính trị tư tưởng, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trên Bloger của “Luatkhoa. org” Vũ Hoàng Anh có bài viết: “Bàn về Dân chủ”, cho rằng dưới sự cai trị của độc tài cộng sản Việt Nam trở thành xã hội phi dân chủ; kỳ thị các dân tộc thiểu số. Thực tế, Vũ Hoàng Anh đang cố tình không hiểu và xuyên tạc tình hình dân chủ và chính sách dân tộc ở Việt Nam.

Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, dân chủ có nghĩa dân là chủ và người dân làm chủ. Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa.…

Read more

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945, SỰ KIỆN VĨ ĐẠI TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Song, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc sự thật này. Trên trang blog của “Baoquocdan”, Hoàng Thanh Trúc có bài viết: “Nếu không có cánh mạng Tháng 8 – thì sao?” cho rằng, nếu không có cách mạng tháng tám, chắc chắn Việt Nam vẫn sẽ độc lập và không bị nghèo, hèn như bây giờ. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn về lịch sử của dân tộc Việt Nam.

1. …

Read more

THẤU TRIỆT QUAN ĐIỂM “CÁCH MẠNG LÀ SỰ NGHIỆP CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN” TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN NAY

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Là động lực to lớn giúp Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên một Việt Nam ngày càng vươn lên trên tầm cao thời đại, được thế giới ca ngợi và tôn trọng. Song, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI THÔNG TIN SAI LỆCH CỦA ĐÀI VOA

Dưới chiêu bài, bảo vệ nhân quyền các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền các luận điệu sai trái, chống phá chế độ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất ổn định về chính trị tư tưởng, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bài viết: “HRW giục EU gây áp lực để Việt Nam chấm dứt vi phạm nhân quyền” xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam đang diễn biến theo chiều hướng rất xấu: quyền con người, tự do tôn giáo, báo chí, …bị đàn áp, cấm hoạt động, là một trong số đó. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn về nhân quyền ở Việt Nam.

1. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định, quyền con người, quyền công dân là mục tiêu, động lực của sự phát triển, là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, tư tưởng, văn hóa đến kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng….…

Read more