Phát huy tinh thần của Cách mạng Tháng Mười trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay

Cách mạng Tháng Mười năm 1917 là chiến thắng vĩ đại của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, đánh dấu sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý tưởng trở thành hiện thực, đồng thời mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại – thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, tiến lên xây dựng CNXH. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và CNXH, trong đó có  bài học về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Âu Dương Thệ lại giở trò cũ xuyên tạc chính sách ngoại giao của Việt Nam

Nhân sự kiện Tổng thống Mỹ Biden thăm chính thức Việt Nam, trên mạng internet, một số phần tử thiếu thiện chí với Việt Nam như Âu Dương Thệ đã đăng tải bài viết với tựa đề “Tại sao Nguyễn Phú Trọng lại phải giở trò cũ trong dịp đóng Tổng thống Biden”. Nội dung bài viết xuyên tạc chính sách ngoại giao của Việt nam. Chúng suy diễn Việt Nam “từ bế tắc về kinh tế tới lại kẹt với hai bạn vàng nên phải chạy sang giả thân với Tư bản”, “ngả sang Đông nhưng lại bị gió độc, nay phải vội vã mặc áo cà sa hướng sang phương Tây giả vờ sám hối”. Thực chất đây là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn về chính sách ngoại giao của Việt Nam. Do đó, cần nhận thức đúng về chính sách ngoại giao của Việt Nam là cơ sở để vạch trần những luận điệu sai trái của những phân tử thiếu thiện chí như Âu Dương Thệ.…

Read more

Sự xuyên tạc trắng trợn về tình hình nhân quyền ở Việt Nam của Quốc Phượng

Nhân sự kiện Tổng thống Mỹ Biden thăm chính thức Việt Nam, trên mạng internet, một số phần tử thiếu thiện chí với Việt Nam như Quốc Phượng đã đăng tải bài viết với tựa đề “Hoa Kỳ cần lưu ý gì để tiếp tục hỗ trợ dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam”. Nội dung bài viết vu cáo trắng trợn tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Hắn vu cáo Việt Nam “đán áp trên diện rộng các hoạt động, bất đồng chính kiến, xã hội dân sự và tự do tôn giáo”, “đáp áp những nhà hoạt động này đi ngược lại thỏa thuận của Việt Nam với Liên minh Châu Âu”. Từ đó, hắn kêu gọi Việt Nam “Chấm dứt bắt bớ tù nhân lương tâm và ưu tiên trao trả tự do”, đòi hỏi phải trao trả tự do cho những kẻ mà hắn gọi là “nhà hoạt động” và “tù nhân lương tâm”, những người đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật.…

Read more

Bác bỏ quan điểm sai trái của Nguyễn Đình Cống

Trên trang Doithoaionline Nguyễn Đình Cống có bài viết “Lòng yêu nước thời kỳ cộng sản” nội dung kích động chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết chống phá Đảng, xuyên tạc bản chất của đảng cho rằng đảng: “như một cành tầm gửi”; “sống bám vào cây chủ, là nhân dân”…. Đây là thủ đoạn thâm độc thường thấy của các thế lực thù địch, đăc biệt là kẻ có tâm địa chống Đảng như Nguyễn Đình Cống bằng các lời phán xét tưởng chừng vu vơ nhưng đầy chủ đích tiến công vào nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng nên cần được vạch trần và bác bỏ.

Để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và dân tộc Việt Nam, cần khẳng định rõ, cả lý luận và thực tiễn hiện nay đều cho thấy, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội luôn là mục tiêu nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán thực hiện đoàn kết lương – giáo, đoàn kết giữa những người theo các tôn giáo khác nhau. Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết tôn giáo góp phần tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước có vai trò đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, sau khi nước nhà độc lập, trong Phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (03-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào Giáo và đồng bào Lương, để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: Tín ngưỡng tự do và Lương Giáo đoàn kết. Theo Người, đoàn kết tôn giáo trước hết, phải lấy mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội làm điểm tương đồng, dùng cái tương đồng để khắc phục sự dị biệt.…

Read more

Không thể xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam

Trên mạng “rfavietnam”, Nguyễn Hữu Vinh đã đăng tải bài viết với tựa đề “Câu chuyện Hồ Chí Minh: Hư cấu huyền thoại”. Nội dung bài viết với những lời lẽ xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm hạ bệ uy tín, phẩm chất, đạo đức nhân cách của Người. Tuy nhiên, sự thực hiển nhiên lại khẳng định rằng: Không ai có thể phủ nhận được tư tưởng, đạo đức, nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam

Để hạ bệ uy tín và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng mỗi người dân Việt Nam, Nguyễn Hữu Vinh đưa ra luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, cắt ghép có chủ ý nhằm tạo dựng ra những vấn đề “tranh cãi” về con người Chủ tịch Hồ Chí Minh.…

Read more

THỰC TIỄN ĐÃ TRẢ LỜI CHO NHỮNG CÂU HỎI “NHỨC NHỐI”

Trên trang mạng xã hội, bút danh Thuymy đã đăng tải bài viết với tựa đề “Từ thức – Vài câu hỏi nhức nhối”. Thông qua  mô tả hoạt động chống cộng ở hải ngoại “yếu dần, vì chia rẽ”, “phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ yếu dần”, y bịa đặt “cộng sản gốc, thứ thiệt, ngang nhiên mua nhà cửa”, “lộng hành trước mắt bàn dân, thiên hạ” và rằng “chế độ Cộng sản đưa tới bế tắc cho dân tộc”, nền giáo dục trong nước “chỉ có nhồi sọ”, “không có văn hóa”, “không có quyền làm người” để hòng tiếp tục lôi kéo, kích động người dân trong nước và hải ngoại tham gia chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là tiếng kêu lạc lõng, vô vọng của kẻ có nhận thức ẫu trí về chính trị, bởi lẽ thực tế Việt Nam không như những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của Thuymy.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ ĐẢNG CỦA PHẠM QUÝ THỌ

Gần đây, trên mạng internet, Phạm Quý Thọ đã đăng tải bài viết với tựa đề “Đảng không thể vượt qua rào cản ý thực hệ đối nghịch trong “chính sách đặc biệt” cho tri thức”. Y đưa ra những luận điệu rằng: tự do cho tri thức bị kìm hãm bởi cơ chế, chính sách do Đảng đặt ra nên không khuyến khích đổi mới, sáng tạo và phát triển; “kinh tế thị trường chủ nghĩa Mác-Lênin mang bản sắc dân tộc ngày càng bất cập”. Thực chất đây là những luận điệu xuyên tạc, nhìn nhận một cách phiến diện, chủ quan nhằm phủ nhận vai trò của ý thức xã hội chủ nghĩa, vai trò lãnh đạo của Đảng của đối với xã hội.

Thực chất của luận điệu đòi tự do cho tri thức của Phạm Quý Thọ

Nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, Phạm Quý Thọ đã đưa ra luận điệu như “Ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đã trở nên giáo điều” và cải cách thể chế đang bị níu kéo bởi ý thức hệ chủ nghĩa xã hội giáo điều.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM

Ngày 10/5/2022 Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc. Một trong những nội dung quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương bàn và thống nhất rất cao là chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Lợi dụng việc đó, trên trang rfavietnam tên Phạm Quý Thọ tán phát bài viết “Phòng chống tham nhũng vẫn theo cách cũ thì hiệu quả không thể bền vững” cho rằng, nguyên nhân công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam thiếu hiệu quả là do độc đảng sinh ra, do chế độ “tập quyền Đảng Cộng sản toàn trị” gây ra. Những luận điệu đó, về bản chất nhằm chống phá Đảng, chống phá Nhà nước ta, phủ nhận vai trò của Đảng trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng.…

Read more

VIỆT NAM CHỈ ĐỨNG VỀ CHÍNH NGHĨA

Sau khi kết quả Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu đình chỉ Nga trong Hội đồng Nhân quyền được công bố, lợi dụng việc Việt Nam bỏ phiếu chống, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, bất mãn chống đối lại “thừa nước đục thả câu”, “bới lông tìm vết”, đưa ra những luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá Việt Nam. Trên các trang mạng rfavietnam.com, Nguyễn Hải Bằng đăng tải bài viết “có phải Việt Nam đã chọn phe” với những nhận định xiên xẹo, suy diễn cho rằng, quyết định của Việt Nam là “khá lạ lùng” hay “chính thức chọn phe, nhưng là phe của những kẻ tội đồ”. Vậy, cần nhìn nhận vấn đề này như thế nào cho đúng?

Việt Nam là một trong số 24 quốc gia bỏ phiếu chống tại Nghị quyết đình chỉ Nga khỏi Hội đồng nhân quyền ngày 7/4/2022.…

Read more