Không thể tách rời bảo vệ chủ quyền đất nước với bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa

Cả lý luận và thực tiễn đã khẳng định, điều mà rất nhiều người biết là, khi nói đến bảo vệ Tổ quốc thì bao giờ cũng phải nói đến cả việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ với bảo vệ chế độ xã hội. Bởi vì, Tổ quốc bao giờ cũng là sự gắn bó giữa hai mặt tự nhiên - lịch sử và mặt chính trị - xã hội Read more