Ai thờ ơ về chính trị, hỡi Trần Anh Dương?

Quan điểm “đến khi nào chúng ta nên quan tâm các vấn đề chính trị” của Trần Anh Dương chỉ là lời lừa bịp, dối trá, phi khoa học, phản động về chính trị. Do đó, mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, miễn dịch trước những thông tin sai trái, vô căn cứ đó của y, bảo vệ tính đúng đắn khoa học, cách mạng của những quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Read more

Luận điệu xảo trá của Nguyên Đại

Nguyên Đại cũng chỉ là phần tử cơ hội chính trị, đang ra sức tuyên truyền, kích động để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân Việt Nam đang quyết tâm xây dựng. Chắc chắn những lời lẽ xảo trá, ngụy biện, xuyên tạc và phản động của Nguyên Đại sẽ chẳng đánh lừa được người dân Việt Nam. Thiết nghĩ nếu còn chút lương tâm, Nguyên Đại hãy từ bỏ ngay hành động, việc làm chống phá Đảng, Nhà nước, quay về với chính nghĩa, lẽ phải.

Read more