Vạch trần luận điệu sai trái của Mạc Văn Trang

Trên trang “Boxitvn”, Mạc Văn Trang đăng bài Xin nói thẳng mấy điều. Thông qua luận điệu “chỉ có bọn xâm lược, đe dọa, lăm le xâm lược nước ta là thế lực thù địch”; còn nếu những kẻ thường xuyên phát tán những luận điệu trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính pháp, luật của Nhà nước như y là thế lực thù địch – đối tượng đấu tranh thì“phá hoại tinh thần khoan dung, hòa hợp dân tộc, phá hoại tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, gây chia rẽ, hận thù trong xã hội”. Luận điệu đánh đồng này dễ làm mọi người hiểu không đúng quan điểm của Đảng ta về “đối tác hợp tác” và “đối tượng đấu tranh”; lầm tưởng những kẻ như Mạc Văn Trang là người “phản biện”, có tư tưởng “tiến bộ”. Bởi lẽ:

Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013, “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ta đã xác định rõ quan điểm về “đối tác” và “đối tượng”, theo đó những ai tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kể lực lượng nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh của Việt Nam.…

Read more

Phê phán quan điểm “Ở Việt Nam không có nhân quyền”

Trong thời gian vừa qua, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong đó, tự do ngôn luận, tự do báo chí đang là một mục tiêu xuyên tạc, bôi nhọ. Mới đây, trên trang “Rfavietnam”, Đài RFA đăng bài Nhiều tổ chức XHDS kêu gọi Quốc hội Châu Âu gây sức ép mạnh hơn lên Việt Nam về vấn đề nhân quyền” và cho rằng: Nhà nước độc đảng ở Việt Nam đã vi phạm các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, và quyền người lao động”. Nội dung của bài viết là những luận điệu sai trái, thiếu thiện chí, cố tình đưa ra những nhận định, đánh giá sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí để vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền hòng hạ thấp uy tín nước ta trên trường quốc tế.…

Read more

Phê phán quan điểm “Nhà nước đại diện nhưng Nhà nước là ai?”

Mới đây, trên trang mạng xã hội “Vietnamthoibao”, Nguyễn Nam có bài “Nhà nước đại diện nhưng Nhà nước là ai?”. Dưới góc nhìn “phiến diện, một chiều”, Nguyễn Nam cho rằng “Nhà nước đại diện nhưng Nhà nước là ai? Hay “nguy cơ tha hóa quyền lực nhà nước. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phi thực tế nhằm phủ nhận vai trò Nhà nước, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Theo Điều 2 Hiến pháp 2013: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Tại Khoản 1, Điều 8, Hiến pháp năm 2013: Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.…

Read more

Cảnh giác về “Lời khuyên” vô lý của Phạm Trần

Những ngày qua, dư luận xã hội lại hết sức bất bình về bài viết “Đảng cộng sản Việt Nam nên rút lui” của Phạm Trần được đăng trên trang “Thongluan-rdp”. Toàn bộ nội dung bài viết là sự bịa đặt, xuyên tạc, hồ đồ, phủ nhận kết quả xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Phạm Trần cho rằng, những yếu kém trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay là minh chứng khẳng định đội ngũ đảng viên đang bị “suy thoái”?!, “Đảng không còn đủ năng lực để lãnh đạo cách mạng”?!. Do vậy, Phạm Trần khuyên “Đảng cộng sản Việt Nam nên rút lui”. Đây là âm mưu rất thâm độc, lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta để thổi phồng, bôi đen nhằm mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

Đánh giá sai lệch của International Idea về bức tranh dân chủ ở Việt Nam

Trên trang “BBCtiengviet” có bài viết Báo cáo dân chủ 2022 của IDEA: “Việt Nam vẫn gắn chặt với chủ nghĩa chuyên chế”. Nội dung bài viết vẫn với giọng điệu cũ rích, vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận, tự do báo chí, xuyên tạc thành quả dân chủ ở Việt Nam, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động hận thù dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

1. Báo cáo của International IDEA cho rằng: “Dân chủ ở Việt Nam là đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam”, “gắn với chủ nghĩa chuyên chính”(!?). Điều này hoàn toàn không đúng sự thật về dân chủ ở Việt Nam.

Trên thực tế chúng ta đã thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more

NGUYÊN ANH LẠI LU LOA VỀ NHÂN QUYỀN

Đã từ lâu, vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” luôn được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Thời gian gần đây, khi Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025, các phần tử cơ hội, phản động lại đua nhau tán phát nhiều bài viết “mượn danh” vấn đề “nhân quyền” để xuyên tạc, bóp méo hình ảnh của đất nước, kích động dư luận chống đối Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân ta. Bài viết Lu loa về nhân quyền của Nguyên Anh là một ví dụ.

Xuyên suốt bài viết, với giọng điệu hằn học Nguyên Anh đã đưa ra nhiều luận điệu vu cáo, xuyên tạc trắng trợn tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Read more

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN LÀ TƯƠNG LAI TẤT YẾU CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

Thời gian gần đây, bài viết “Tiến trình của chủ nghĩa Cộng Sản” của Trọng Đạt được tán phát trên nhiều diễn đàn phản động. Nội dung bài viết là sự xuyên tạc lý luận và thực tiễn phát triển của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới, xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Với góc nhìn lệch lạc, Trọng Đạt đã ra sức bẻ cong quy luật phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội, cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản của xã hội loài người; xuyên tạc, bôi đen con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và một số quốc gia khác. Y lớn tiếng cho rằng, chủ nghĩa cộng sản hiện nay đều đã biến dạng, và vu khống CS Việt Nam trà đạp lên công lý… gây nên nhiều bất công trong xã hội.…

Read more

NGUYÊN ANH THÊM MỘT LẦN TRÁO TRỞ

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã đồng loạt tán phát bài viết “Đã vi phạm nhân quyền mà còn đòi làm cha thiên hạ” của Nguyên Anh. Trong đó, Y đã lợi dụng việc Việt Nam tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam; đồng thời thể hiện quan điểm chống đối Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Bài viết này một lần nữa cho thấy bộ mặt phản trắc, chống Cộng điên cuồng của Nguyên Anh.

1. Thành tựu nhân quyền ở Việt Nam là không thể phủ nhận

Trái với những luận điệu xuyên tạc của Nguyên Anh, thực tế chứng minh Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong điều kiện tác động đa chiều của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI MƯU ĐỒ PHỦ NHẬN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Thời gian qua, nhiều trang mạng phản động đã tán phát rộng rãi bài viết “Cúng dường” ở chùa Ba Vàng gây bão mạng và sự khuynh loát của Nhà nước trong Phật giáo VN của Đài Á Châu tự do. Bài viết đã mượn cớ vụ việc cúng dường gây phản cảm tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh để xuyên tạc công tác quản lý hoạt động tôn giáo ở Việt Nam, kích động gây mất đoàn kết giữa các tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Trước hết, chúng ta cần nhận thức rõ quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực Nhà nước, sử dụng pháp luật và chính sách tín ngưỡng, tôn giáo để điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo do các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội và đất nước.…

Read more

Ở VIỆT NAM KHÔNG CÓ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI

Trên trang mạng xã hội Baotiengdan.com đăng bài viết “Độc tài mềm” của Nguyễn Hưng Quốc, đã đưa ra những luận điệu hết sức thô thiển cho rằng “chính quyền Việt Nam là một chế độ độc tài”; “nền dân chủ giả vờ”… rồi xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đi ngược lại lịch sử tồn tại và phát triển của Đảng, của chính quyền nhân dân; phủ nhận thành quả quá trình xây dựng và trưởng thành của toàn dân tộc. Đây là một trong những thủ đoạn quen thuộc, đê hèn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thực tế cho thấy, sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là do lịch sử, dân tộc và nhân dân Việt Nam lựa chọn giao phó và sự không ngừng phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân của Đảng.…

Read more