Sự tác động, “bợ đỡ” của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình”

Từ thực tiễn lịch sử và sự đúc kết nhận biết về chúng, người ta có thể phân biệt được rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không phải là “diễn biến hòa bình”. Nó là sự suy thoái, thoái hóa, biến chất của một phần, một bộ phận bên trong của con người và chế độ xã hội chủ nghĩa trong quá trình vận động và phát triển đi lên của con người và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nói các khác, đó là sự vận động thụt lùi, sự tự đào thải những cái không còn đúng, không phù hợp với tiến trình, quy luật vận động, phát triển của chính con người và chế độ xã hội chủ nghĩa. Read more