Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đều phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin

Kể từ khi ra đời và trở thành hệ tư tưởng thống trị trong phong trào công nhân, chủ nghĩa Mác – Lênin luôn phải đấu tranh quyết liệt với hệ tư tưởng tư sản, với chủ nghĩa chống cộng và các trào lưu cơ hội, xét lại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Lôgíc của cuộc đấu tranh sinh tử ấy đã chỉ ra rằng: khi cách mạng đang ở cao trào, đang thắng lợi thì các thế lực thù địch, những kẻ chống cộng và bọn cơ hội chính trị tìm trăm phương, ngàn kế để chống đỡ, phòng ngự, nhưng khi cách mạng gặp khó khăn, tạm thoái trào thì chúng chuyển mạnh sang phản công và tấn công, tập trung công kích chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng của chúng ta.… Đọc tiếp

Read more
1944830total sites visits.