Điệp khúc chống phá chủ nghĩa xã hội của bọn người hại nước, hại dân

Bọn người xấu kia thật vô công rồi nghề, có mắt sao lại không nhìn thấy sự thật, có óc sao lại không suy nghĩ khi nói ra những điều bịa đặt, sai trái. Chỉ có nói đúng sự thật, tôn trọng khách quan, nói đúng những gì đã và đang có ở Việt Nam thì mang danh con người mới đúng nghĩa, còn không hãy tự nghĩ xem mình thuộc giống gì?

Read more

Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Cuộc đấu tranh chống lại các phản giá trị văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh sẽ gặt hái được những “mùa vàng bội thu”; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và các biểu hiện mới của nó là “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, gây chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch

Read more

Vì sao sản phẩm văn hóa độc hại có đất tồn tại?

Mặc dầu đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng việc triển khai phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội thẩm lậu vào các cơ quan, đơn vị và xây dựng môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định.

Read more

Nọc độc của sản phẩm văn hóa độc hại

Các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động và các tệ nạn xã hội nếu thâm nhập vào các cơ quan, đơn vị sẽ gây tác hại khôn lường, xói mòn niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nghi ngờ sự thành công của đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm hoen ố phẩm giá, nhân cách con người Việt Nam, phai mờ hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”

Read more

“Dân chủ”, “nhân quyền” phương Tây – ít hay, nhiều dở

Ai đó vẫn “ngựa quen đường cũ”, vẫn cứ lên lớp về “dân chủ, nhân quyền” này nọ, xin hãy nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; xin hãy đến thăm đất nước Việt Nam với những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đã đạt được đang bày đặt trước mắt mọi người

Read more

Trí tuệ – nguồn sáng của Văn kiện Đại hội XII

Mỗi người chúng ta cần phải nhận rõ hơn vai trò, vị trí của người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiến kế, đề xuất giải pháp, kế sách phát huy sức mạnh của trí tuệ Đảng, trí tuệ của dân tộc Việt Nam; đặc biệt là vai trò ngày càng tăng của đội ngũ tri thức, của sức mạnh trí tuệ trong cuộc chạy đua với thời cuộc, tạo động lực mới thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không ngừng phát triển với hệ giá trị thành công mới, cao hơn

Read more

Tin yêu, một lòng theo Đảng, Bác Hồ, Cách mạng Việt Nam nhất định thành công

Sự nghiệp của chúng ta do chúng ta quyết định, không có thế lực thù địch nào có thể cản bước, ngăn đường. Kiên định và bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng là lòng tin, niềm tự hào và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Read more

Đọc Lênin để tự tin bảo vệ thành công Đại hội XII của Đảng ta

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)
Đại hội XII của Đảng đang đến gần. Lúc này, đọc kỹ và suy ngẫm sâu sắc những điều V.I.Lênin căn dặn về xây dựng và bảo vệ Đảng mác xít cầm quyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, để chúng ta vững tin vào thành công của Đại hội XII.

Read more

Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” cần tâm sáng, lòng trong, ngòi bút sắc

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)
Mục đích, khát vọng của nhà giáo chúng tôi là được đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” cao quý, “tất cả vì học viên thân yêu”. Việc phải cầm bút và viết những bài bút chiến, phê phán những nhận thức lệch lạc, sai lầm, những quan điểm sai trái, thù địch, phản động, chống Đại hội XII của Đảng, gây cản trở công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không phải là mục đích tự thân mà là lương tâm, trách nhiệm của nhà giáo

Read more

Tinh thần mới, vũ khí mới để chống lại “Diễn biến hòa bình”

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)
Những giải pháp và nội dung cấp bách để nâng cao hơn nữa chất lượng đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, góp phần vào sự thành công của Đại hội XII của Đảng

Read more