Đánh chết cái nết không chừa

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/) Âm mưu cơ bản, mục tiêu xuyên suốt, lâu dài của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa có lợi cho chúng. Bản chất, âm mưu, thủ đoạn cực kỳ nham hiểm, độc ác của chúng là tập chung chống phá Đảng với hy vọng diệt trừ tận gốc mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta; xóa bỏ thành quả cách mạng mà nhân dân ta bằng xương máu của mình qua hơn 100 năm kiên trì đấu tranh mới giành lại được Read more

Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/) Vấn đề có tính nguyên tắc trong nhận thức nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay là cần thấy rõ và hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xét trên cả hai mặt: tự nhiên - lịch sử và chính trị - xã hội; mối quan hệ biện chứng giữa hai mặt ấy. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là bảo vệ Đảng, Nhà nước; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và hạnh phúc của nhân dân Read more

Mất độc lập, tự chủ – còn gì là tự do, là tự đánh mất mình

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/) Nếu không xây dựng được một nền kinh tế độc lập, tự chủ thì đương nhiên, chúng ta sẽ bị lệ thuộc vào nước khác, sẽ bị các thế lực xấu, thù địch lợi dụng vấn đề kinh tế để lôi kéo, mua chuộc, hoặc khống chế, ép buộc chúng ta thay đổi chế độ chính trị, đi chệch quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội và nền độc lập, tự do giành lại được bằng xương máu của hàng triệu anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh sẽ trở nên vô nghĩa. Cho nên, cần hiểu một cách biện chứng rằng, độc lập, tự chủ về kinh tế là nền tảng vật chất vững chắc nhất để bảo đảm cho độc lập, tự chủ về chính trị Read more

Thói hư, tật xấu, dù có “giấu đầu nhưng vẫn hở đuôi”

Sau nhiều năm thực hiện chính sách bao vây, cấm vận, chống đối Việt Nam không đạt kết quả, các thế lực thù địch đã điều chỉnh thủ đoạn, biện pháp chiến lược, thực hiện chính sách hai mặt, vừa ve vãn lôi kéo, vừa gây sức ép đối với Việt Nam nhằm tạo ra sự mơ hồ trong xác định đối tác và đối tượng của một bộ phận quần chúng nhân dân. Read more

“Có công mài sắt, ắt sẽ thành kim”

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/) Để xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ cần đồng thời thực hiện tốt nhiều giải pháp; trong đó đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là vấn đề cốt yếu nhất, là cơ sở nền móng vững chắc nhất, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ quân đội ta tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đó cũng là vũ khí sắc bén nhất Để cán bộ, chiến sĩ trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, dù khó khăn phức tạp đến đâu cũng luôn vững vàng, kiên định; không mắc mưu “diễn biến hòa bình”, bị "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó./. Read more

Thông tin xấu độc – một loại thuốc độc cần tránh

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/) Thông tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị chủ mưu thực hiện là nhằm tung “hỏa mù”, gây rối loạn đời sống tinh thần xã hội; phản ánh sai sự thật, chủ ý bóp méo, xuyên tạc mọi vấn đề, nhằm “đổi trắng, thay đen”, làm lẫn lộn thật giả, đúng sai, chân lý, sai lầm để lừa bịp, gây hoài nghi, đố kỵ, gieo rắc sự hoang mang, dao động trong cộng đồng dân cư, xã hội, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và chế độ xã hội chủ nghĩa; hướng tới phá hoại Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội XII của Đảng ta Read more

Bản lĩnh chính trị – cái ta có, cần mài thêm sắc

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/) Để xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, giúp họ có đủ sức đề kháng, “miễn dịch” và ứng phó thắng lợi trước mọi tình huống phức tạp của thực tiễn hoạt động chính trị - quân sự, nhất là trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội; không mắc mưu, bị lừa bịp trước sự nhiễu loạn của các thông tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị gây ra, mỗi cán bộ, chiến sĩ và từng người dân cần nhận thức sâu sắc bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tác hại của các thông tin sai trái, độc hại trên các trang mạng xã hội, trong sách báo, tài liệu phản động, trong đời sống sinh hoạt hằng ngày và có biện pháp khử trừ, loại bỏ những thông tin sai trái, độc hại ấy một cách hiệu quả. Read more

Bộ mặt thật của những người xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lênin (Tiếp theo và hết)

Lịch sử đã ghi rõ từng sự kiện, cả nhân loại đều thừa nhận: chủ nghĩa Mác - Lê-nin chỉ ra những quy luật vận động, phát triển của thế giới khách quan, sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; đưa giai cấp công nhân và người dân lao động từ nô lệ lên địa vị làm chủ xã hội. Đó chính là học thuyết duy nhất từ trước đến nay bàn về mục tiêu, con đường, điều kiện, lực lượng và phương pháp giải phóng triệt để xã hội, giai cấp, dân tộc; giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột, bất công, tha hoá, đói nghèo dưới mọi hình thức. Vậy cớ sao, lại vẫn có người cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, phản bội chính mình, lừa gạt mọi người. Đến đây, có thể nói rằng, những người cố tình xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin chính là những kẻ lừa dối lương tâm, cản trở tiến bộ xã hội, phản bội loài người./. Read more

Bộ mặt thật của những người xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 1)

Với việc phát hiện ra quan niệm duy vật về lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư, chủ nghĩa Mác đã trở thành lý luận khoa học, cách mạng, chỉ ra con đường đấu tranh cho mục tiêu giải phóng giai cấp vô sản. Trên thực tế, chủ nghĩa Mác - Lênin đã được các Đảng Cộng sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam lấy làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của mình. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn làm ngơ trước thực tại đó, đưa ra những luận điệu vô căn cứ để tấn công, xuyên tạc nhằm thủ tiêu chủ nghĩa Mác - Lênin. Vậy, bộ mặt thật của những người đó là gì? Read more