Mọi người hãy nêu cao cảnh giác

Mỗi người dân chúng ta hãy tỉnh táo và cảnh giác trước mưu đồ đen tối của các đối tượng cơ hội phản động, đừng để chúng kích động, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời có thái độ kiên quyết phản đối những luận điệu sai trái, đi ngược lại ý nguyện của nhân dân.

Read more

Vấn đề bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: “Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra đột biến”.

Read more