Lợi dụng “vấn đề nhân quyền ở Việt Nam” để chống đảng, nhà nước, chế độ là một tội ác

Ngày 10 tháng 8 năm 2016, tại nước Mỹ xã xôi, Bộ Ngoại giao nước này đã ra Thông báo, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, thiếu tự do dân chủ, đàn áp dân tộc, tôn giáo, đàn áp những người bất đồng chính kiến…

Chiêu trò này chỉ là điệp khúc nhai lại Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2013 mang số hiệu H.R.1897, do Hạ viện Mỹ đã thông qua tiếp tục cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do tôn giáo, tự do dân chủ; kêu gọi Chính phủ Mỹ gắn các điều kiện về nhân quyền và dân chủ với viện trợ phi nhân đạo cho Việt Nam. Cả trước và nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đều bôi nhọ, xuyên tạc trắng trợn, hạ thấp Việt Nam trên trường quốc tế, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nước để lấy cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Đừng “vơ đũa cả nắm”, lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”

Các thế lực thù địch đã không ngừng đưa ra các luận điệu vu cáo, xuyên tạc tính chất dân chủ của nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; rằng Chính phủ Việt Nam từ chối quyền được thay đổi chính phủ…ngăn cấm tự do thông tin, tự do hội họp, tự do báo chí, tôn giáo. Chúng đòi Nhà nước ta phải theo mô hình nhà nước dân chủ tư sản phương Tây. Thực chất của mưu đồ xấu xa này là đối lập Đảng với Nhà nước; chia rẽ nhà nước với các tổ chức chính trị, xã hội trong hệ thống chính trị đất nước; chia rẽ nhà nước với nhân dân.

Hiện nay, trên thế giới có nhiều mô hình nhà nước dân chủ: Nhà nước dân chủ nhân dân, ở đó quyền lực thuộc về nhân dân mà quốc hội là người đại diện; Nhà nước quân chủ nghị viện, ở đó nhà Vua là người đứng đầu quốc gia nhưng không nắm thực quyền; Nhà nước cộng hoà Tổng thống, ở đó Tổng thống là nguyên thủ quốc gia, có quyền lực rất lớn không chỉ trong ngành hành pháp mà còn chi phối cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp.… Đọc tiếp

Read more

Quan điểm đúng, đường lối đúng, chúng ta nhất định thành công

Bài học về sự sai lầm của Đảng Cộng sản Liên Xô trong lãnh đạo cách mạng đã phải trả giá bằng máu và nước mắt của hàng triệu người dân lao động ở Liên bang Nga và các nước Đông Âu. Ai đó đã lấy sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu để vội kết luận và coi đó chính là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác – Lênin, của chủ nghĩa xã hội khoa học, của lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại thì thật là võ đoán, là không đúng. Ai cũng biết rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ có một, lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga cũng chỉ có một, nhưng đi theo, làm theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và lý tưởng của cách mạng Tháng Mười thì có nhiều Đảng Cộng sản….… Đọc tiếp

Read more

Khép mình, đóng cửa, sợ hội nhập quốc tế là cản trở sự đổi mới, phát triển đất nước

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, và hiện nay, chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tham gia Hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),  đặc biệt là sau sự kiện Formosa phá hoại môi trường ở 4 tỉnh miền Trung, có người vô tình hay hữu ý đã vội cho rằng, Đảng, Nhà nước ta đang “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về giày mả tổ”, v.v.. Bởi theo họ, mở cửa, hội nhập là vô cùng nguy hiểm, Việt Nam chưa đủ điều kiện hội nhập. Khi mở cửa, đón cái tốt vào thì theo đuôi nó, cái xấu cũng theo vào, nó sẽ phá chủ nghĩa xã hội, nhất là chiến lược “diễn biến hòa bình” sẽ có điều kiện sinh sôi, nảy nở; sẽ thúc đẩy “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta.… Đọc tiếp

Read more

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ lý luận khoa học, cách mạng, nhất định sự nghiệp đổi mới thành công

Trong những năm tới đây, mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận không hề thay đổi, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với những âm mưu, thủ đoạn mới nhằm xoá bỏ ảnh hưởng to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của xã hội ta. Xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền bá hệ tư tưởng tư sản phản động, xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận để đi tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – yêu cầu nhiệm vụ cấp bách hiện nay

Không phải cho tới hôm nay, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận mới diễn ra, mà nó đã diễn ra từ nhiều năm trước, với nội dung, hình thức và những biểu hiện khác nhau. Ngay từ khi lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời, đã lập tức phải đương đầu với sự phê phán, phủ nhận, bôi nhọ, xuyên tạc dưới nhiều hình thức khác nhau của các lực lượng chống cộng, các trào lưu lý luận phi xã hội chủ nghĩa dưới mọi màu sắc.

Trong tình hình mới, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch xác định chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một mũi đột phá quan trọng hàng đầu. Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận đối với cách mạng nước ta là nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.… Đọc tiếp

Read more

Có bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ tự tin và luôn chiến thắng

Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng là một nội dung rất cơ bản, một nhiệm vụ trọng yếu và rất cần thiết đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, có ý nghĩa quyết định chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị. Ngày nay, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân trưởng thành trong thời bình, chủ yếu rèn luyện từ trong nhà trường lại phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của mặt trái kinh tế thị trường của lợi ích kinh tế sự phân hóa giầu nghèo toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, nhất là tác động tiêu cực của thông tin mạng và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang vô cùng thâm độc, tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị.… Đọc tiếp

Read more

Chặt đầu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ co vòi, cụp đuôi

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, tôn trọng khách quan, chúng ta thấy rằng, trước những diễn biến phức tạp của mặt trái cơ chế thị trường, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tác động mạnh vào Quân đội, nhưng biện pháp phòng, chống chưa hiệu quả. Tuy nhiên, nhận định này thuộc về “biện pháp” đấu tranh phòng, chống” “diễn biến hòa bình” chưa đạt hiệu quả cao trước tác động của cơ chế thị trường, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tác động mạnh vào Quân đội. Điều này là khách quan, chúng ta cần nhận thức đúng và tìm kiếm được biệp pháp tối ưu nhất để khắc phục hạn chế, khuyết điểm.… Đọc tiếp

Read more

Vở kịch “dân chủ, nhân quyền” mà phương Tây định diễn ở Việt Nam

Tự cho mình là “kẻ bề trên”, phương Tây đã và đang tìm mọi phương cách áp đặt các “tiêu chuẩn nhân quyền” kiểu phương Tây vào tình hình ở Việt Nam, đồng thời ra sức tung tin bịa đặt, nào là “Việt Nam thiếu văn hóa dân chủ, không có dân chủ, hạn chế quyền riêng tư của công dân”, nào là “Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền con người”, v.v …Việc dựng nên những câu chuyện hoang đường, phi lý ấy đều nhằm mục đích kích động những phần tử phản động, bất mãn với Đảng, Nhà nước, chế độ ta, tập hợp, tạo dựng phe cánh gây “điểm nóng” về xung đột sắc tộc và tôn giáo, gây rối loạn tình hình chính trị, xã hội và khi có điều kiện thì tổ chức bạo loạn lật đổ, ví như các vụ bạo loạn ỏ Tây Nguyên các năm 2001, 2004, 2008 và một số địa phương khác.… Đọc tiếp

Read more

Phía sau chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”

Sau khi chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, phương Tây đã “hí hửng” cho rằng, cơ hội “ngàn vàng” đã đến để xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, sớm thực hiện giấc mộng “bá chủ thế giới”.

Do sự biến đổi mau lẹ của thời cuộc nên phương thức “kinh điển” là dùng vũ khí, bạo lực vũ trang, gây chiến tranh, đổ quân xâm lược nước khác đã trở nên lỗi thời. Vì vậy, “diễn biến hòa bình” với các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”,… được phương Tây coi là những “ngón đòn độc chiêu”, hấp dẫn, được đưa vào các chương trình nghị sự, trở thành điểm “then chốt” của chiến lược đối ngoại thời hậu “chiến tranh lạnh” của phương Tây và là phương thức hữu hiệu nhất để họ áp đặt các giá trị dân chủ, nhân quyền tư sản “kiểu phương Tây” vào Việt Nam và nhiều nước trên thế giới với những toan tính phiêu lưu, mạo hiểm: chuyển hóa các nước vốn đã từng là xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo của phương Tây, tạo thuận lợi để họ xếp đặt lại trật tự thế giới sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.… Đọc tiếp

Read more
1926962total sites visits.