Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trọng Nhân đã hoàn toàn sai lầm khi đòi đổi tên Đảng, phủ nhận Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin! Các “luận điểm” của Trọng Nhân nêu trong bài viết không chỉ phản khoa học, mà còn phản động, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn đưa đất nước đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Read more