Vẫn là những giọng điệu vô liêm sỉ

Le Nguyen tìm mọi cách để xuyên tạc, công kích, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, với ý đồ thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiến tới phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi xóa bỏ chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên, Lê Nguyen và đồng bọn đã nhầm, bởi công lao cũng như tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ được thừa nhận và khắc ghi trong tâm trí người Việt Nam yêu nước mà còn được khắc ghi trong tâm trí của nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Bởi vậy, dù Le Nguyen có cố tình tìm mọi thủ đoạn xấu xa để phủ nhận công lao và giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, song chắc chắn bạn đọc Việt Nam, cũng như độc giả trên toàn thế giới cũng chẳng ai tin, vì nó đi ngược lại với thực tiễn của lịch sử./.

Read more

Về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta

Quan điểm của Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân vừa thể hiện sự tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực hiện phát triển kinh tế tư nhân những năm qua, vừa tạo những đột phá mới về môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển tương xứng với vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong bối cảnh tinh thần “quốc gia khởi nghiệp” và sự hội nhập quốc tế của Việt Nam đang diễn ra sâu rộng, mạnh mẽ hiện nay.

Read more

Không thể che đậy cho những mưu đồ đen tối

Chắc hẳn mọi người và hơn ai hết chính chủ nhân của các nhận định, đánh giá “thiếu thiện cảm” về việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021của Việt Nam đều hiểu rõ mục đích của việc làm này không gì khác hơn là nhằm phá hoại bầu cử; chia rẽ mối đoàn kết gắn bó giữa Đảng với nhân dân; phủ nhận những giá trị tốt đẹp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; gây sự hoài nghi, dao động thiếu niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiến tới vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Read more