Hậu quả, tác hại của sự tác động “quái ác”

Hậu quả, tác hại của sự tác động trở lại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình” là: Nó thúc đẩy nhanh chóng và tràn lan những nhận thức, tư tưởng chính trị sai lầm, phản động và chống cộng về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; Làm hư hỏng, thoái hóa và biến chất nhanh hơn con người, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các giai cấp, tầng lớp nhân dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa; Đẩy nhanh sự chệch hướng xã hội chủ nghĩa, hướng lái các lĩnh vực, thiết chế và luật pháp xã hội theo định hướng tư bản chủ nghĩa; Nhanh chóng kích thích, làm suy thoái, biến dạng, đổ vỡ từng mảng hoặc sụp đổ toàn bộ hệ thống tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể dưới chủ nghĩa xã hội; Làm đảo lộn trật tự, tiến trình phát triển hợp quy luật của xã hội loài người. Read more