Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng

Đại hội XII của Đảng ta đã vận dụng sáng tạo và phát triển thêm một bước những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, đã xác định: “Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả; giữ vững bản lĩnh chính trị của Đảng, của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên”. Có thể thấy, quan điểm về nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng được thể hiện ở những nội dung cơ bản sau:

Một là, nâng tầm trí tuệ, không ngừng phát triển tư duy lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng.Đọc tiếp

Read more

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ là cuộc bầu cử thật sự dân chủ

Hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2016, nhân dân cả nước ta tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.… Đọc tiếp

Read more

Niềm tin với Đảng soi sáng đường đi

Vượt lên trên ý nghĩa của một kỳ đại hội được tổ chức 5 năm một lần, Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu thời điểm lịch sử sau 30 năm đổi mới, đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và đang đứng trước những vận hội lớn để phát triển. Thành công của Đại hội XII như tiếp thêm sinh lực, thổi một luồng gió mới vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân thêm tin tưởng, đặt niềm tin vào Đảng, Đảng vững tay chèo lái, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Niềm tin đó đã thể hiện ở tất cả mọi người Việt Nam yêu nước, cái tên “Đảng Cộng sản Việt Nam” đã trở thành một cái tên vô cùng quen thuộc, gắn bó và trìu mến mà cả dân tộc luôn dành tình yêu thương, kính trọng và trọn niềm tin đi theo Đảng và cũng có lẽ chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất trên thế giới được nhân dân dành cho tên gọi là “Đảng ta”, tức là Đảng của chúng ta, Đảng của nhân dân, của dân tộc.… Đọc tiếp

Read more

Giữ trọn niềm tin

Đại hội XII của Đảng là một sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị – xã hội của đất nước, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân trong nước và dư luận quốc tế. Chẳng cần phải nói thì ai cũng biết mọi người dân Việt Nam rất quan tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đang hào hứng, phấn khởi với những kỳ vọng mới cho tương lai của cho dân tộc, của đất nước sau thành công tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những người lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, bóp méo sự thật, nhằm làm giảm uy tín của Đảng. Gần đây có bài viết của Nguyễn Hưng Quốc với tiêu đề: “Tuyệt vọng và bất lực”, khiến cho ai đọc qua cũng không khỏi bực mình, bức xúc.… Đọc tiếp

Read more

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 sẽ là cuộc bầu cử thực sự dân chủ

Ngày 22 tháng 5 năm 2016, nhân dân cả nước ta sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV. Sự kiện quan trọng này diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Một số người đua nhau tung lên mạng nhiều thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử này bằng những thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt. Họ đưa ra những nhận định sai lệch, hòng gây sự hiểu lầm, hoài nghi, phân vân trong đảng viên, cán bộ, nhân dân về bản chất và phương thức tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội ở nước ta, họ thách thức Hội đồng Bầu cử, và quy kết việc bầu cử là dân chủ hình thức; từ đó kêu gọi “tẩy chay” hoặc dùng lá phiếu bầu để thực hiện mưu đồ chính trị của chúng.… Đọc tiếp

Read more

Chống phá Đảng – câu chuyện “hư cấu” của bọn người xấu, hại dân, hại nước

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết vào văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đó là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là sự phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế nhưng, có người lợi dụng cơ hội này, đưa lên các trang mạng xã hội một số bài viết xuyên tạc, bóp méo sự thật, nhằm làm giảm uy tín của Đảng, chia rẽ Đảng với Nhà nước, Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Thủ đoạn quen thuộc của họ dùng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”… Họ cho rằng: “Ở Việt Nam ta đang có sự tranh luận về thể chế chính trị giữa một bên đòi đa đảng (đa nguyên) và một bên cố bám nhứt nguyên (một đảng); tự do tư tưởng, chính kiến… là quyền của mọi người được Hiến pháp hiện hành (2013) công nhận”… Họ ra sức cổ xúy cho thể chế chính trị dân chủ đa đảng và nói bừa rằng: thể chế chính trị của nước ta là thể chế chính trị “độc tài”, “độc Đảng”.… Đọc tiếp

Read more

Ai xuyên tạc sự thật chứng tỏ có mắt như mù

Tâm Quang

 1. Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta càng tự hào về những thành tựu to lớn, những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Bác Hồ vĩ đại, tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam anh hùng.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ra đời nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp đến là chặng đường 30 năm trường chinh cứu nước chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nhằm thực hiện khát vọng của dân tộc “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” và chân lý của mọi thời đại: “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do”, kết thúc bằng cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.… Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tâm Quang

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên nhiều trang mạng xã hội, các thế lực thù địch hùa nhau tung ra những luận điệu xuyên tạc, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam “độc tôn, độc tài”; “bán rẻ lợi ích dân tộc”; “ không dám treo cờ lên biển đảo của mình…”, …

Origin.axdThực tế lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1930 đến nay đã khẳng định vai trò và thành quả lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Lịch sử hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước đã lật mặt nạ nhiều đảng phái nhân danh “yêu nước”, nhưng lại đặt lợi ích nhóm lên trên lợi ích dân tộc, bám gót ngoại bang, chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân.… Đọc tiếp

Read more
1935057total sites visits.