Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng

Đại hội XII của Đảng ta đã vận dụng sáng tạo và phát triển thêm một bước những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, đã xác định: “Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả; giữ vững bản lĩnh chính trị của Đảng, của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên”. Read more

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ là cuộc bầu cử thật sự dân chủ

Nước ta là nước dân chủ, mọi quyền hành, lực lượng đều ở nơi dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Nhận thức đúng về dân chủ trong bầu cử đại biểu Quốc hội và rộng hơn là dân chủ xã hội chủ nghĩa là một vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi mỗi người, đặc biệt là đảng viên, cán bộ phải có sự phân tích, nhìn nhận đúng đắn bằng tư duy biện chứng, lịch sử và cụ thể. Read more

Niềm tin với Đảng soi sáng đường đi

Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu thời điểm lịch sử sau 30 năm đổi mới, đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và đang đứng trước những vận hội lớn để phát triển. Thành công của Đại hội XII như tiếp thêm sinh lực, thổi một luồng gió mới vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân thêm tin tưởng, đặt niềm tin vào Đảng, Đảng vững tay chèo lái, gắn bó máu thịt với nhân dân. Read more

Giữ trọn niềm tin

Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII như tiếp thêm sinh lực, thổi một luồng gió mới vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân thêm tin tưởng, đặt niềm tin vào Đảng. Đảng vững tay chèo lái, gắn bó máu thịt với nhân dân. Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Read more

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 sẽ là cuộc bầu cử thực sự dân chủ

Nước ta là nước dân chủ, mọi quyền hành, lực lượng đều ở nơi dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Nhận thức đúng về dân chủ trong bầu cử đại biểu Quốc hội và rộng hơn là dân chủ xã hội chủ nghĩa là một vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi mỗi người, đặc biệt là đảng viên, cán bộ phải có sự phân tích, nhìn nhận đúng đắn bằng tư duy biện chứng, lịch sử và cụ thể. Read more

Chống phá Đảng – câu chuyện “hư cấu” của bọn người xấu, hại dân, hại nước

Chống phá Đảng – câu chuyện hư cấu, thêu dệt, bịa đặt với mưu đồ sâu xa của bọn người xấu xa đang đi ngược lại con đường, mục tiêu và lợi ích của dân tộc ta, Nhân dân ta, hoàn toàn trái ngược với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Read more

Ai xuyên tạc sự thật chứng tỏ có mắt như mù

Tâm Quang Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 70 năm qua, Nhà nước ta đã từng bước được xây dựng, phát triển, củng cố và hoàn thiện về các mặt: lập pháp, hành pháp và tư pháp; thật sự là công cụ quyền lực của nhân dân, đại diện cho ý chí, lợi ích và nguyện vọng của toàn dân tộc. Nhà nước ta đã thực hiện tốt chức năng quản lý xã hội theo pháp luật và tổ chức nhân dân đấu tranh giành thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành đổi mới, đạt được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay Read more

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Là người có lương tri, yêu Tổ quốc, yêu Nhân dân, tôi bác bỏ mọi điều xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam. Lẽ phải không thể chối từ, chân lý không thể bác bỏ. Ai đó rắp tâm phá hoại Đảng, hãy mau mau tỉnh ngộ! Read more