Vấn đề xây dựng “thế trận lòng dân” hiện nay

Xây dựng “thế trận lòng dân” thực chất là xây dựng, quy tụ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng, ý chí của toàn dân để phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước nhằm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc”. Read more

我党为何仍以马列主义为思想基础

越共十二大仍旧肯定马列主义是党的思想基础及行动指南。这一肯定有其客观理论和实践基础,体现了党的工人阶级坚定不移的立场,这对那些想要放弃这一科学、革命的思想的观点而言,是个十分干脆的回应。 Read more

我党对国会代表选举的领导地位毋庸置疑

目前,在那些自称“民粹”的网站上,有些分子称:对于越南共产党而言,选举提名只是党及其“延伸”组织的“专利”。除了党“私下”选择“若干”个人外,自我参选的人几乎都被“毫无遗憾”地淘汰掉。他们“呼吁”网上“民主家们”“自行参选”;呼吁“虚拟签名”,大声喧闹为某某人投票等等,以捣乱、破坏选举 Read more