Không thể “vơ đũa cả nắm” kẻ chủ mưu “diễn biến hòa bình” ơi!

1. Trung Quốc và Cuba là hai nước còn nhiều khó khăn về kinh tế, song vượt lên trên mọi khó khăn, thách thức, nội bộ đảng, nhà nước thật sự đoàn kết, thống nhất; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đều được triển khai đồng bộ, thống nhất, thực hiện nghiêm minh. Đảng Cộng sản và Nhà nước đã đề ra chiến lược phòng, chống “diễn biến hòa bình” một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả; đã xử lý đúng đắn các mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc; luôn quan tâm phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm cho mọi người dân được hưởng thành quả, lợi ích của công cuộc cải cách, đổi mới; làm cho người dân tin đảng, nhà nước và chế độ, gắn bó và ra sức cùng đảng, nhà nước chăm lo xây dựng chế độ xã hội mới; người dân cảm nhận được chính họ đang làm chủ cuộc sống, vận mệnh của mình.… Đọc tiếp

Read more

Vết xe đổ từ “diễn biến hòa bình”- một nỗi đau

Nhìn lại kịch bản và hậu họa của “diễn biến hòa bình” do Mỹ và các thế lực thù địch gây ra thảm họa cho Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, mới thấy hết giá trị và ý nghĩa của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; mới sáng rõ sự kiên định vững vàng, thái độ bình tĩnh, tự tin, mưu lược sáng suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đó là một tài sản vô giá, một loại vũ khí đặc biệt tinh nhuệ mà chúng ta sở hữu, kẻ thù không bao giờ có được. Chính nhờ nó nên chúng ta đã vượt qua sự tàn phá của cơn cuồng phong, bão táp của “diễn biến hòa bình” từ trời Âu ập đến; không lặp lại “vết xe đổ” mà Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu gặp nạn do trúng mưu kế của địch.… Đọc tiếp

Read more

Nhai lại chiêu trò “dân chủ”, bọn người xấu muốn gì?

Trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, cùng với vấn đề “nhân quyền”, các thế lực thù địch coi việc sử dụng chiêu bài “dân chủ” là khâu đột phá chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng rêu rao rằng, Việt Nam là một quốc gia độc đảng, do Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị và kiểm soát… Do sự hiện hữu của độc quyền, chuyên chế đảng trị, dân tộc Việt Nam không chỉ khó thực hiện lý tưởng dân chủ mà còn khó tận hưởng các quyền tự do căn bản.

Người có nhận thức là lương tri đều biết quá rõ, không phải chỉ có một đảng cầm quyền là xã hội nào đó không có dân chủ. Cũng không phải thực hiện chế độ đa đảng thì chế độ xã hội ở một quốc gia nào đó mới là chế độ dân chủ.… Đọc tiếp

Read more

Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân

Chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân là một động lực rất quan trọng của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ở đây, ý nghĩa của động lực thể hiện ở chỗ, người dân chỉ nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc khi thấy rằng lợi ích của họ gắn liền với lợi ích của đất nước này, của chế độ này, khi thấy rõ chỉ có chế độ này mới đem lại cho họ có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phức thực sự.

Quan niệm từ xa xưa trong lịch sử dân tộc Việt Nam “nước mất, nhà tan”, trong điều kiện mới, phải trở nên gắn bó chặt chẽ hơn và có những phát triển nội dung mới, với chất lượng mới.… Đọc tiếp

Read more

Chủ động phòng chống việc lợi dụng “biểu tình ôn hòa” gây rối, chống phá Việt Nam

Nghiên cứu, nhận diện thật rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong việc lợi dụng vấn đề môi sinh, môi trường để kích động quần chúng nhân dân tham gia “biểu tình ôn hòa” là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không để quần chúng nhân dân bị lôi kéo, vung phí lòng yêu nước do mắc mưu địch. Cần chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng từ sớm, từ xa, từ khi các vụ việc chưa xảy ra. Trong tình hình hiện nay, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau.

Nâng cao ý thức cảnh giác, làm tốt việc phân tích, đánh giá, nắm bắt, nhận diện đúng đối tượng, diễn biến của tình hình, có biện pháp hữu hiệu để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn tổ chức “biểu tình ôn hòa” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; không để xảy ra những sự cố bất thường, ngoài dự báo.Đọc tiếp

Read more

Có ý chí, quyết tâm sẽ chữa trị được căn bệnh suy thoái, biến chất người cộng sản

Suy thoái tư tưởng chính trị là một loại bệnh “nan y” nhưng không phải là vô phương, hết cách cứu chữa. Cho nên, muốn không bị suy thoái tư tưởng chính trị dẫn đến các loại suy thoái khác thì chính trị của ta phải mạnh lên, đạo đức, lối sống của chúng ta phải thật sự trong sạch lành mạnh. Một vấn đề có tính nguyên tắc (bất di bất dịch) là phải quan tâm chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; ra sức xây dựng môi trường văn hóa chính trị lành mạnh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước chiếm vị trí thống trị trong đời sống văn hóa – tinh thần xã hội ta.… Đọc tiếp

Read more

Đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải gắn với chống “tự diễn biến”

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm mọi cán bộ, đảng viên vi phạm về trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Đảng ta nhiều lần chỉ rõ nguy cơ suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là nghiêm trọng, diễn biến phức tạp. Sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những yếu kém, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.… Đọc tiếp

Read more

Sự nghiệp đổi mới cần có chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, dẫn đường

Ở nước ta, vào đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, bế tắc về đường lối, khủng hoảng về lực lượng lãnh đạo, “tưởng chừng như không có đường ra”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và nhận thức sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa Mác – Lênin là “chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất”. Và Người đã chỉ rõ: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Chính sự lựa chọn của Người đã đặt cách mạng Việt Nam vào trong dòng chảy của phong trào cách mạng thế giới, vừa phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại, vừa đáp ứng nguyện vọng và khát vọng cháy bỏng của nhân dân ta trên con đường đi tới ấm no hạnh phúc.… Đọc tiếp

Read more

Hỡi ai còn nghi ngờ đường lối đổi mới ở Việt Nam, hãy xem lại bài học lịch sử

Học đòi theo “mốt phương Tây” và hoà cùng bản “hợp xướng” chống chủ nghĩa xã hội của các thế lực thù địch ở bên ngoài, các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị ở nước ta cũng lớn tiếng đòi Đảng ta phải “tự nguyện lột xác”, phải từ bỏ nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Một số kẻ ác ý còn ví von rằng phải từ bỏ “con thuyền  Mác – Lênin” bởi trong quá trình đưa dân tộc ta đến bến bờ độc lập, đưa nhân dân ta đến bến bờ vinh quang, hạnh phúc, nó đã bị “mắc cạn”. Chúng đòi hỏi Đảng ta phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập…

Các phần tử chống đối, bất mãn đưa ra những luận điểm hết sức sai trái, cho rằng nguyên nhân của mọi cái “khốn khổ”, “lạc hậu”, “trì trệ”… là do sự “nô lệ về ý thức hệ” và đòi Đảng ta phải từ bỏ cái “lý thuyết ngoại lai” đó – lý thuyết mà họ cho rằng đã bị phá sản trong thực tiễn và đã bị từ bỏ ngay tại chính quê hương của nó.… Đọc tiếp

Read more

Làm gì để quản lý tốt hơn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ có giá trị, ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn mà còn chỉ ra sự cần thiết và hệ giải pháp thiết thực để tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới vì lợi ích quốc gia – dân tộc Việt Nam, vì tương lai của các thế hệ con cháu chúng ta..

Do phát triển kinh tế giai đoạn vừa qua chủ yếu theo chiều rộng, mục tiêu chính là xoá đói, giảm nghèo buộc chúng ta phải có những sự đánh đổi nhất định, dẫn đến tài nguyên thiên nhiên khai thác và sử dụng không hiệu quả, sơ chế và xuất khẩu thô là chủ yếu, môi trường bị ô nhiễm và suy thoái đến mức báo động, một số khu vực diễn ra nghiêm trọng như các làng nghề, xung quanh các khu công nghiệp và các đô thị lớn.… Đọc tiếp

Read more
1948802total sites visits.