Thủ đoạn tinh xảo, ác độc của “diễn biến hòa bình”

Với cùng một bản chất, thủ đoạn và chiều hướng, “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cùng làm biến chất con người, tổ chức và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, không có lý do gì “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” không “thống nhất” với nhau về phương thức chuyển hóa con người và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn của “cộng sinh” giữa chúng hàng thập niên qua có thể khái quát một số cách thức quy định về phương thức của “diễn biến hòa bình” đối với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như: 1) Làm chuyển biến từ từ và êm thấm nhận thức, tư tưởng, tình cảm và lối sống của người cán bộ, đảng viên, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa; 2) Làm chuyển từ lượng đến chất của cán bộ, đảng viên, nhân dân đến các tổ chức, lĩnh vực, thiết chế xã hội xã hội chủ nghĩa; 3) Làm chuyển hóa từ bộ phận đến toàn thể chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa… Đây là những phương thức căn bản, thể hiện đúng bản chất thâm độc và hiểm ác của sự tác động làm thoái hóa, biến chất một cách dần dần, theo lối “mưa dầm thấm lâu”, xói mòn từng ít một từ con người đến tổ chức, bộ máy, lĩnh vực và cả chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Trước đây cũng như hiện nay, Đảng ta luôn cảnh báo những biểu hiện tiêu cực dẫn đến sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên. Đó là bệnh tự mãn, không chịu học tập, bỏ phí thời gian, không chịu thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt, cũng là một biểu hiện thoái hóa nghiêm trọng về phẩm chất đảng viên. Chính vì thế, hiện tượng tiêu cực trong xã hội phát triển, công bằng xã hội bị vi phạm, pháp luật, kỷ cương không nghiêm. Những hành vi lộng quyền, tham nhũng của một số cán bộ và nhân viên nhà nước, những hoạt động của bọn làm ăn phi pháp… chưa bị trừng trị nghiêm khắc và kịp thời.

Những yếu kém, tiêu cực trong Đảng có một bộ phận giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, dao động, mất lòng tin, trong đó một số chịu ảnh hưởng của khuynh hướng cơ hội, xét lại, muốn đưa đất nước đi con đường khác; thậm chí đã có người phản bội, đầu hàng.… Đọc tiếp

Read more

Điều kiện tốt để đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay

Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, chúng ta đang có những thuận lợi cơ bản, là điều kiện tốt để chấm dứt hiện tượng này, đó là:

 – Đảng ta kiên cường, dũng cảm trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, Tổ quốc và nhân dân, sớm nhận rõ nguy cơ, kiên quyết khắc phục, giữ vững ngọn cờ lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, giáo dục, rèn luyện, trải qua hơn 86 năm đấu tranh cách mạng, Đảng luôn khẳng định được vai trò là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam theo quan điểm Đại hội XII của Đảng

Xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam được Đại hội XII của Đảng khẳng định ở mục tiêu: Xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ đó, Đại hội XII chỉ ra 8 vấn đề lớn cần phải quán triệt và thực hiện trong xây dựng, phát triển văn hoá, con người thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.… Đọc tiếp

Read more

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta

Phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nội dung lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. Quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay thể hiện ở các điểm sau đây:

Một là, tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi lẽ, kinh tế tư nhân, nhất là tư bản tư nhân ở nước ta hiện nay không phải là sản phẩm của xã hội cũ để lại, mà nó là sản phẩm của công cuộc đổi mới, nó ra đời gắn liền với chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, với hiện thực hoá quá trình đổi mới tư duy lý luận kinh tế của Đảng cùng với sự nhận thức rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.… Đọc tiếp

Read more

Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là cả một quá trình lâu dài, cần phải được thực hiện thông qua nhiều bước hay nhiều giai đoạn. Tuy nhiên ở nước ta, từ trước đến nay những tư tưởng, quan điểm của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, về cơ bản, mới chỉ mang tính định hướng chung, lộ trình, bước đi của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, những nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn chưa được xác định rõ ràng. Vì vậy, tại Đại hội lần này, Đảng ta đã có sự bổ sung về việc phân chia các bước đi của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đó là: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước tiến hành qua ba bước: tạo tiền đề, điều kiện để công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; và nâng cao chất lượng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.… Đọc tiếp

Read more

Vấn đề đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tại Đại hội XII, quan điểm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại tiếp tục có sự bổ sung, phát triển mới cho phù hợp với tình hình của đất nước và xu thế phát triển chung của thế giới, trong đó điều chỉnh về mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá cho sát với tình hình thực tiễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới (2016 – 2020) được xác định là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại…

Công nghiệp hoá là quá trình biến đổi về chất của toàn bộ các mặt của đời sống kinh tế – xã hội.… Đọc tiếp

Read more

Vấn đề quản lý phát triển xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội

Tại Đại hội XII, Đảng đã xác định những định hướng lớn nhằm thực hiện chủ trương phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội” là một trong những định hướng lớn đó.

Quản lý phát triển xã hội – tư duy mới của Đảng trong lãnh đạo đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các kỳ đại hội trước, Đảng ta đã xác định những nội dung lãnh đạo phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh và chỉ ra rằng, để phát xã hội bền vững phải thực hành quản lý phát triển xã hội.… Đọc tiếp

Read more
1947793total sites visits.