CHIÊU TRÒ PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Trên trang mạng Rfavietnam vừa qua có đăng bài viết “Bầu cử Quốc hội, trò lừa đảo tốn tiền của Nhân dân” của tác giả Nguyễn Văn Đài. Toàn bộ nội dung bài viết cho thấy, đây là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, phản động thường xuyên sử dụng chống phá cách mạng nước ta, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị các bước tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Với tâm địa đen tối, Nguyễn Văn Đài đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Trong Nhà nước độc tài Cộng sản VN, thì Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đều chỉ là vật trang trí cho bộ mặt ngụy dân chủ hay dân chủ giả hiệu của tầng lớp chóp bu độc tài CSVN”….…

Read more

VẠCH TRẦN CHIÊU TRÒ PHẢN ĐỘNG CỦA MẠC VĂN TRANG

Trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu vừa qua  có đăng bài viết “CÓ GÌ MÀ KHÓ HIỂU” của Mạc Văn Trang. Toàn bộ nội dung bài viết cho thấy, đây là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch và phần tử cơ hội phản động thường xuyên sử dụng chống Đảng, Nhà nước ta. Chúng triệt để lợi dụng những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, truyền bá rộng rãi các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa…

Với tâm địa đen tối, Mạc Văn Trang đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Ít có đảng nào được dân tin yêu như Đảng CSVN… mà phải huy động mấy nghìn quân, xe tăng, súng ống, chó ngựa, lính đặc công… ra bảo vệ đại hội XIII của Đảng?…

Read more

ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA NGUYỄN HỮU LIÊM

Trên trang mạng Boxitvn gần đây có đăng bài viết “Những đề nghị chiến lược cho Đảng Cộng sản Việt Nam nhân Đại hội 13” của Nguyễn Hữu Liêm. Lợi dụng việc góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bài viết đã đưa ra một số kiến nghị hết sức phản động, thể hiện âm mưu thâm độc thiếu khách quan, phủ nhận đường lối, quan điểm, vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, kích động, gây mất đoàn kết trong Đảng và quần chúng nhân dân.

1.Nguyễn Hữu Liêm đã cố tình xuyên tạc khi cho rằng. “ Hôm nay, nguy cơ mất nước, bị thuộc địa từ bên trong và tụt hậu triền miên đang dâng lên… Đảng CSVN không còn tin nhưng lại khăng khăng kiên định một hướng đi và lập trường chính trị đã và đang sai lệch, không đáp ứng với nhu cầu thời đại…”.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN DÂN

Trên trang mạng xã hội gần đây có đăng bài viết “Đường đi không đến” của tác giả Nguyễn Dân. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận đường lối, quan điểm, vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng cũng như cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền nam thống nhất đất nước, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, phỉ báng, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ cách mạng, xúc phạm nghiêm trọng anh linh của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

1. Nguyễn Dân đã cố tình xuyên tạc khi cho rằng; “ 30/4/1975 là dấu mốc cho một chặng đường – chặng đường cùng cực cho mọi hy sinh – cả hai miền đất nước… đói không được ăn no, rách không được mặc lành, phải tận dụng mọi thứ và hy sinh triệt để mà chi viện… giải phóng một miền giang sơn trù phú phồn vinh, chẳng màng tuông đổ máu xương”.…

Read more

LẠI THÊM MỘT BÀI VIẾT CỦA NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG

Trên trang Blog Boxitvn.com ngày 27.10.2020 có bài “Muốn làm đầy tớ, trước tiên phải là đảng viên” của tác giả Thới Bình. Nội dung bài viết cho thấy, đây là chiêu trò không mới, nhưng vô cùng hiểm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội phản động, nhằm xuyên tạc quan điểm của Đảng về công tác cán bộ và chủ trương lựa chọn nhân sự trước thềm Đại hội XIII của Đảng, qua đó thu hút sự chú ý của dư luận xã hội, để truyền bá rộng rãi quan điểm sai trái, phản động, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cần khẳng định, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đặt công tác cán bộ dưới sự quy định của đường lối chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị, cho nên đồng thời với chuẩn bị đường lối chính trị, Đảng ta luôn tích cực chuẩn bị chiến lược cán bộ, xác định đây là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước.…

Read more

LẠI MỘT BÀI VIẾT PHẢN ĐỘNG CỦA MẠC VĂN TRANG

Trên trang mạng xã hội vừa qua có đăng bài viết “Chuyện tách đảng làm đôi”? của tác giả Mạc Văn Trang . Bài viết đã cho thấy một tư duy thiển cận, nhận thức lệch lạc, cố tình xuyên tạc sự thật về tình hình chuẩn bị  Đại hội đảng lần thứ XIII của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng xuyên tạc qua điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, với mục đích kích động, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng

1. Với ý đồ, âm mưu đen tối, luận điệu phản động Mạc Văn Trang đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Việt Nam phải đa đảng cạnh tranh, phải tam quyền phân lập, tự do ứng cử bầu cử, phải phát triển xã hội dân sự…tình trạng Đảng CS toàn trị, độc tài như hiện tình, thì sớm muộn cũng nổ ra bất ổn…”

 Cần khẳng định, âm mưu đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam hiện nay là một trong những thủ đoạn hết sức thâm độc, nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực, thù địch, phản động nhằm gây mất ổn định chính trị, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

VẪN LÀ GIỌNG ĐIỆU CỦA NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG

Trên trang mạng xã hội  có bài “ Tại sao đảng csvn sợ chế độ đa đảng ?” của tác giả Thanh Bình. Nội dung bài viết cho thấy, đây là chiêu trò không mới, nhưng vô cùng hiểm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội phản động nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, thu hút sự chú ý  của dư luận xã hội, qua đó để truyền bá rộng rãi quan điểm sai trái, phản động, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Ngay đầu bài viết, Thanh Bình cho rằng. “CSVN THAM QUYỀN ĐỘC TÔN, BẤT TÀI nên không xứng đáng lãnh đạo Đất nước… nhân dân VN sẽ không bao giờ chọn ĐCSVN làm lực lượng thay mặt họ lãnh đạo Đất nước   …dân VN chẳng có quyền gì… .”.

Read more

LẠI MỘT BÀI VIẾT PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYÊN ANH

Trên trang mạng xã hội gần đây có đăng bài viết “Bầu cử Mỹ, bầu cử Việt”? của tác giả Nguyên Anh. Bài viết đã cho thấy một thái độ hằn học, cố tình xuyên tạc sự thật về tình hình chuẩn bi nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, với mục đích kích động, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ta

1. Với ý đồ, âm mưu đen tối, luận điệu phản động Nguyên Anh đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Đại Hội Đảng CSVN lần thứ XIII, một kỳ họp tiêu tốn ngân sách khổng lồ chỉ để bầu ra bốn chức danh. Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ Tịch nước….và đội ngũ cán bộ không đủ tiêu chuẩn”

 Cần khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA ĐỖ NGÀ

Trên trang mạng xã hội, gần đây có đăng bài viết “Vì sao chúng ta lại bị những kẻ hạ đẳng hơn ai trị mình”? của tác giả Đỗ Ngà. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật về những thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng hiện nay, bôi nhọ những đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta, với mục đích kích động, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ta và sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

  1. Với âm mưu đen tối, luận điệu cũ rích Đỗ Ngà đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Cơ cấu chọn lãnh đạo trong ĐCS là một thứ quái thai, nó chặn đứng đường tiến thân người tài đức và mở đường cho những kẻ vô đức bất tài leo cao..”
Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA CHÂN NHƯ

Trên trang mạng xã hội ngày 16 – 05 – 2020 có đăng bài viết “Luật sư ơi, cứu con” của tác giả Chân Như. Lợi dụng việc ngày 8.5 vừa qua, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao có quyết định giám đốc thẩm, bác kháng nghị của viện trưởng Viện KSND tối cao về hủy án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại, giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Bài viết đã cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa… Mặc dù, đây là vấn đề  đã được phổ biến công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Trung ương, địa phương thời gian qua.

1. Đảng và Nhà nước ta luôn có quan điểm, chủ trương đúng đắn trong xét xử các vụ án đảm bảo khách quan, dân chủ không để oan sai, đúng người đúng tội với tinh thần thượng tôn pháp luật    

Với mưu đồ đen tối, phản động, cố tình xuyên tạc sự thật Chân Như đã  đưa ra nhận định hết sức phản động là “…Đây là việc làm lưu mạnh, lươn lẹo của cả hệ thống Tư Pháp CSVN…Các đồng chí đang âm mưu đốn nhau giành ghế trước thềm đại hội đảng lần thứ XIII…”.…

Read more