Luận điệu phản động của Phạm Đình Bá

Lợi dụng một số vấn đề về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, Nguyễn Đình Bá đã đăng trên trang “Doithoaionline” bài viết:“Xã hội cố làm mà đảng phá việc dân nước có thu nhập cao ra sao, để đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc đường lối lãnh đạo phát triển kinh tế của Đảng.

 Nguyễn Đình Bá đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “thể chế độc tài độc đảng ở Việt Nam hiện nay hành xử như là tảng đá rất nặng buộc vào cổ dân khi xã hội đang ráng bơi qua sông để đến bờ với thu nhập cao …”. Vấn đề này Nguyễn Đình Bá nên hiểu rằng. Điều 4 Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.…

Read more

Luận điệu phản động của Trương Nhân Tuấn

Lợi dụng vấn đề về chủ quyền của một số quốc gia, vùng lãnh thổ hiện nay, Trương Nhân Tuấn đã đăng trên trang “Baotiengdan” bài viết.“Bàn về “quốc gia” Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong đó, y cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc sự thật lịch sử, hạ thấp giá trị, ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trương Nhân Tuấn đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Chiến tranh 1954 – 1975 giữa hai bên VNCH và VNDCCH vì vậy phải là một cuộc nội chiến…”. Vấn đề này Trương Nhân Tuấn nên hiểu rằng: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975) là sự tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân.…

Read more

Luận điệu phản động của Nguyên Anh

Lợi dụng sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật của một số cán bộ, đảng viên thời gian qua, Nguyên Anh đã đăng trên trang “Quyenduocbiet bài viết “Đảng cs bậc thầy về mị dân, nhằm cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nguyên Anh đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “ Hoặc nhìn vào cái trò hề tự phong của đảng như chúng thường nói rằng đảng csVN là đại diện cho giai cấp công nhân, thế nhưng toàn bộ đảng viên đảng cs đều xa rời quần chúng lao động, chúng ở biệt điện, đi xe hơi, ăn đặc sản, con cái du học tại những quốc gia tư bản mà bọn chúng chửi rủa hàng ngày, thế thì đảng csVN đại diện cho ai?…

Read more

Luận điệu phản động của Nguyễn Tâm Linh

Lợi dụng một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của quân đội, Nguyễn Tâm Linh đã đăng trên trang “Tintuchangngayonline” bài viết “Phi chính trị hóa quân đội là chiêu bài của ai, nhằm cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, chia rẽ Đảng với quân đội, tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nguyễn Tâm Linh đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của quốc gia Việt Nam hay là công cụ bạo lực của đảng cộng sản Việt Nam. Nếu Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang Việt Nam thì những nhiệm vụ chính trị của đội quân này trước hết phải mang tính chính danh, nhiệm vụ chính trị đó phải đặt lợi ích của nhân dân làm tối thượng và luôn phải tối thượng… nhiệm vụ chính trị của quân đội này là bảo vệ lợi ích của đảng cộng sản, bất kể lợi ích đi ngược lại lợi ích của người dân, Quân đội nhân dân Việt Nam là công cụ bạo lực riêng của đảng cộng sản thì tổ chức này sẽ không được phép sử dụng ngân sách quốc phòng trích từ thuế của nhân dân cho hoạt động duy trì, tuyển mộ và mua sắm trang thiết bị …”.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA TÂN PHONG

Lợi dụng  chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tân Phong đã đăng trên trang “Viettan. Org” bài viết “Chuyến đi định mệnh, đã cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Tân Phong đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “ Việc ông Trọng, năm nay đã 78 tuổi, vội vã sang Bắc Kinh để chúc mừng “hoàng đế” Tập Cận Bình đăng cơ xem ra có nhiều ý nghĩa… Bị mắc kẹt từ trong lịch sử hình thành, ràng buộc bởi lợi ích băng đảng và sự tương đồng về mô hình cai trị độc tài, Hà Nội chưa bao giờ thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Bắc Kinh.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYÊN SA

Lợi dụng việc các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý các đối tượng có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua, Nguyên Sa đã đăng trên trang “luatkhoa. org” bài viết “Chính trị ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, những người bình dân ạ, nhằm cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật về quyền tự do báo chí ở Việt Nam, với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nguyên Sa đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Tôi nghĩ không có lúc nào thích hợp hơn để bạn cùng ghé mắt vào những trang sách tâm huyết mà Phạm Thị Đoan Trang viết ra, để hiểu hơn về chính quyền mà chúng ta đang có – một chính quyền bỏ tù những nhà báo tự do”.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA CHÍ QUANG

Lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ ở Việt Nam, Chí Quang đã đăng trên trang Doithoaionline.com bài viết “Bản hùng ca trỗi dậy, với những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật về quyền tự do, dân chủ, với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chí Quang đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Từ sau 1945, khi Việt Minh (tiền thân của chế độ cộng sản Việt Nam) cướp được chính quyền cho tới nay, người dân Việt Nam đã bị tước bỏ quyền bầu cử tự nhiên, tự do và tự nguyện để chọn lựa bộ máy lãnh đạo… đảng cộng sản dùng mọi thủ đoạn để duy trì quyền cai trị đất nước, ép người dân phải chấp nhận vai trò lãnh đạo của nó”.

Vấn đề này Chí Quang nên hiểu rằng: Ở Việt Nam hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vấn đề  tự do, dân chủ đang được coi trọng và phát huy hơn bao giờ hết.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA VŨ NGỌC MAI

Lợi dụng những vấn đề tồn tại, bất cập về chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của môt số tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp theo nghị quyết hội nghị lần thứ 5, BCHTW khóa XIII, về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đôi ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Vũ Ngọc Mai đã đăng trên trang Doithoaionline.com bài viết “Đỏ hóa Việt Nam, với những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, hạ thấp vai trò hạt nhân lãnh đạo của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Vũ Ngọc Mai đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Thành lập tổ chức đảng ở doanh nghiệp để lãnh đạo, định hướng hoạt động kinh doanh.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN SONG CHI

Vừa qua Song Chi đã đăng trên trang Buerau CTM Media – Á Châu bài viết “Đảng cộng sản đã làm gì cho đất nước, dân tộc sau gần nửa thế kỷ”. Trong bài viết, y đã cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Song Chi đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “VNCH sụp đổ, dân tộc chúng ta không chỉ mất đi cơ hội thực tập và hoàn thiện một thể chế dân chủ… người dân hoàn toàn không có bất cứ quyền tự do dân chủ nào… không có quyền bầu chọn ra đảng phái chính trị xứng đáng và những con người xứng đáng để lãnh đạo đất nước… không có quyền lên tiếng trước mọi chính sách đối nội, đối ngoại bất lợi cho đất nước, dân tộc… Tất cả là do đảng và nhà nước cộng sản quyết định”.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN NGỌC CHU

Lợi dụng những vấn đề tồn tại, bất cập trong triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của các kỳ họp Quốc hội thời gian vừa qua, Nguyễn Ngọc Chu đã đăng trên trang Baotiengdan.com bài viết “Vài góp ý để các kỳ họp Quốc hội hiệu quả hơn, nhằm cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, hạ thấp vai trò của các đại biểu quốc hội, với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Ngọc Chu đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Tham luận của gần trăm ĐBQH tại hội trường Diên hồng – cả hội trường chăm chú lắng nghe, hàng vạn cử tri theo dõi trên TV- nhưng người tham luận không biết được kết quả của tham luận, người nghe tham luận cũng không biết được kết quả của tham luận, tuyệt nhiên không có một thương vụ nào được kết thúc”.…

Read more