LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Nguyễn Văn Đài đã đăng trên trang DBureau CTM Media – Âu Châu bài viết có nội dung sai trái, thù địch, xuyên tạc về tình hình tư tưởng chính tri của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Với luận điệu hết sức phản động Nguyễn Văn Đài cho rằng “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn coi những quan chức CSVN mà có tư tưởng thỏa hiệp với người dân là những quan chức tự diễn biến, tự chuyển hóa, có đường lối theo xu hướng dân túy. Và những quan chức này phải bị loại trừ ra khỏi chế độ độc tài, độc đảng CSVN”. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, một bộ phận quần chúng nhân dân hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

Bác bỏ luận điệu lợi dụng hạn chế, yếu kém của cán bộ, đảng viên để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam

Trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội xây dựng đất nước phồn vinh trong thời kỳ mới, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục điên cuồng chống phá. Chúng lợi dụng sự yếu kém về nhận thức chính trị, vi phạm khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thời gian qua để vơ đũa cả nắm, xuyên tạc “Đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn là những con sâu mọt, tha hóa, suy thoái, tham nhũng”. Đây là luận điệu sai trái, hết sức phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, nên chúng ta cần phải cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm vừa qua, Đảng ta đã luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ. …

Read more

Luận điệu bôi xấu, xuyên tạc của Phạm Trần

Trên trang “Doithoaionline” PhạmTrần đã đăng bài viết:“Suy thoái leo thang đảng viên xuống dốc để bôi xấu đội ngũ cán bộ, đảng viên và xuyên tạc công tác phòng chống tham nhũng của Đảng thời gian qua. Với luận điệu hết sức phản động Phạm Trần cho rằng “…thực tế không xẩy ra như đảng trông đợi, vì tình trạng suy thoái và tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, kể cả những người có chức, có quyền vẫn tự do leo thang, trong khi đảng viên lại tụt hậu chưa từng thấy”.

Cần thấy rõ, tham nhũng là hiện tượng mang tính xã hội, tồn tại ở mọi chế độ, do quyền lực nhà nước bị một số cán bộ thao túng, tha hoá gây ra, chứ không phải do chế độ một đảng cầm quyền sinh ra. Việc cho rằng tham nhũng, suy thoái là do Đảng Cộng sản cầm quyền sinh ra là luận điệu quy chụp và hoàn toàn không có cơ sở khoa học của Phạm Trần.…

Read more

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA TRẦN ĐÔNG A

Trần Đông A đã đăng trên trang “Baotiengdan” bài viết.“Trung ương 7: Những dấu hiệu tàn cuộc để đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc về tình hình phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Với luận điệu hết sức phản động Trần Đông A cho rằng; “đất nước hiện nay đang lộ rõ tình trạng kiệt quệ… Toàn bộ thể chế lâm vào bất ổn kèm theo những hệ lụy ngoài tầm với của Đảng, người dân mất hết phương hướng và xã hội thì rối loạn….”.

Cần thấy rõ, Việt Nam là đất nước được ghi nhận phát triển kinh tế – xã hội thành công. Những cải cách kinh tế từ năm 1986 kết hợp với những xu hướng toàn cầu thuận lợi đã nhanh chóng giúp Việt Nam phát triển từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp chỉ trong vòng một thế hệ.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA LÝ TRẦN

Trên trang “Doithoaionline”, Lý Trần phát tán luận điệu: “Trong xã hội cộng sản hiện nay, ông Hồ đã bị biến thành cái bung xung cho bộ máy cai trị kiếm chác cả quyền lực lẫn tiền của…Những kẻ rao giảng đạo đức Hồ Chí Minh sử dụng cái bung xung ấy để che đậy cho những hành vi trộm cắp chứ không hề quý trọng gì ông Hồ ”. Phải khẳng định, đây là luận điệu hết sức phản động, nhằm xuyên tạc, quy chụp một số hiện tượng sai trái trong xã hội với hình tượng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Cần thấy rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.…

Read more

Luận điệu phản động của Vũ Đức Khanh

Vũ Đức Khanh đã đăng trên trang “Voatiengviet” bài viết.“Xã Hội Dân sự: Độc lập, Đối tác, hay Đối lập với Nhà Nước, để đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc về tự do, dân chủ, nhân quyền, hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay. Vũ Đức Khanh đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Hơn nữa, nhà cầm quyền Việt Nam nên xem lại các luật lệ về tổ chức hội đoàn, không chỉ trên giấy tờ mà cả việc thực thi luật pháp nữa. Công dân có được tự do thành lập tổ chức xã hội dân sự hay nhà cầm quyền chỉ muốn mọi thứ luôn nằm trong sự kiểm soát và quản lý của  họ”.

Với luận điệu trên mục đích của Vũ Đức Khanh là nhằm xuyên tạc vu khống Nhà nước Việt Nam vi phạm tự do, nhân quyền, làm cho một bộ phận quần chúng nhân dân, giới trẻ hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niền tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.…

Read more

Luận điệu phản động của Nguyễn Chính Nghĩa

Vừa qua, Nguyễn Chính Nghĩa đã đăng trên trang “Vietnamthoibao” bài viết:“Hiện tượng Nguyễn Phú Trọng và tình trạng dân tộc Việt Nam, để đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc, xúc phạm danh dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Chính Nghĩa đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Ở ông Trọng có thể thấy một điều rõ ràng là bộ não đã trở nên xơ cứng đúng nghĩa là những gì ông đã tiếp thu từ thời trai trẻ đến nay. Đã hơn nửa thế kỷ ông vẫn tuôn ra những lời nói cứ như là sự sống không có gì thay đổi cả ”.

          Với luận điệu trên, mục đích của Nguyễn Chính Nghĩa là nhằm hạ thấp uy tín, danh dự, vai trò của Tổng Bí thư, làm cho một bộ phận quần chúng nhân dân, giới trẻ hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niền tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.…

Read more

Luận điệu phản động của Phạm Đình Bá

Lợi dụng một số vấn đề về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, Nguyễn Đình Bá đã đăng trên trang “Doithoaionline” bài viết:“Xã hội cố làm mà đảng phá việc dân nước có thu nhập cao ra sao, để đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc đường lối lãnh đạo phát triển kinh tế của Đảng.

 Nguyễn Đình Bá đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “thể chế độc tài độc đảng ở Việt Nam hiện nay hành xử như là tảng đá rất nặng buộc vào cổ dân khi xã hội đang ráng bơi qua sông để đến bờ với thu nhập cao …”. Vấn đề này Nguyễn Đình Bá nên hiểu rằng. Điều 4 Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.…

Read more

Luận điệu phản động của Trương Nhân Tuấn

Lợi dụng vấn đề về chủ quyền của một số quốc gia, vùng lãnh thổ hiện nay, Trương Nhân Tuấn đã đăng trên trang “Baotiengdan” bài viết.“Bàn về “quốc gia” Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong đó, y cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc sự thật lịch sử, hạ thấp giá trị, ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trương Nhân Tuấn đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Chiến tranh 1954 – 1975 giữa hai bên VNCH và VNDCCH vì vậy phải là một cuộc nội chiến…”. Vấn đề này Trương Nhân Tuấn nên hiểu rằng: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975) là sự tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân.…

Read more

Luận điệu phản động của Nguyên Anh

Lợi dụng sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật của một số cán bộ, đảng viên thời gian qua, Nguyên Anh đã đăng trên trang “Quyenduocbiet bài viết “Đảng cs bậc thầy về mị dân, nhằm cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nguyên Anh đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “ Hoặc nhìn vào cái trò hề tự phong của đảng như chúng thường nói rằng đảng csVN là đại diện cho giai cấp công nhân, thế nhưng toàn bộ đảng viên đảng cs đều xa rời quần chúng lao động, chúng ở biệt điện, đi xe hơi, ăn đặc sản, con cái du học tại những quốc gia tư bản mà bọn chúng chửi rủa hàng ngày, thế thì đảng csVN đại diện cho ai?…

Read more