Bác bỏ hành động xuyên tạc chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Nguyễn Hùng

Thực tiễn lịch sử Việt Nam hơn 80 năm qua đã chứng minh, kiên định con đường, mục tiêu chủ nghĩa xã hội là trung thành với lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phù hợp với yêu cầu tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam. Đó là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn, có cơ sở khoa học, đảm bảo cho nước ta giành được độc lập, thống nhất và vững bước đi lên thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Ấy vậy, mà phần tử cơ hội chính trị Nguyễn Hùng vẫn hoài nghi hỏi rằng: “Việt Nam là nước có lẽ là duy nhất trên thế giới vẫn còn các chữ “Xã hội chủ nghĩa” trong tên nước. Đây có phải là điều sai trái không?”.… Thực chất, đó là cách hỏi, cách nhận xét phiến diện, phi lịch sử, âm mưu nhằm xuyên tạc, phủ nhận những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội đang hiện hữu ở Việt Nam, tiến tới đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Từ lý luận và thực tiễn chúng ta khẳng định, chế độ xã hội chủ nghĩa đã tạo nên những giá trị mới, to lớn, bền vững; là sự lựa chọn duy nhất đúng trên con đường phát triển ở Việt Nam:

1. Con đường, mục tiêu Chủ nghĩa xã hội đã đem lại độc lập, thống nhất cho dân tộc ta. Ở Việt Nam, khi chưa có Đảng, rất nhiều người yêu nước, thương nòi, đầy tâm huyết, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân nhưng đều phải chịu thất bại trước sự đàn áp dã man, tàn bạo của kẻ thù, đất nước vẫn trong vòng nô lệ, dân tộc vẫn không có độc lập, nhân dân vẫn không có tự do, chứ chưa thể mơ đến ấm no, hạnh phúc. Thực tiễn đã chứng minh: Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, tất yếu phải đi theo con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường duy nhất đúng đắn, có thể cứu nước, cứu nhà, giải phóng dân tộc, đưa nhân dân thoát khỏi thân phận bị áp bức, bóc lột, nô lệ của ngoại bang.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã tìm thấy và khẳng định, hơn bất cứ con đường nào khác, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Quan điểm, chủ trương đó được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong đường lối cách mạng Việt Nam, là con đường đưa dân tộc ta, nhân dân ta, đất nước ta đi đến độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Chủ nghĩa xã hội là phương hướng phát triển của cách mạng Việt Nam, đã tạo nên động lực vô cùng to lớn, hội tụ và kết tinh sức mạnh của cả một dân tộc để “rời non, lấp biển”, làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945; Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Đại thắng mùa Xuân vĩ đại năm 1975, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự thật đó, đã được lịch sử ghi nhận, nhân dân thế giới đồng tình ủng hộ; không ai có thể chối cãi được.

2. Chủ nghĩa xã hội là cơ sở nền tảng vững chắc đảm bảo cho thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Lý luận và thực tiễn đã khẳng định rằng, muốn dân giàu, nước mạnh thực sự, lâu dài và phổ biến trong toàn xã hội thì không thể đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, con đường đầy máu và nước mắt với việc duy trì áp bức, bóc lột và bất công, người dân lao động mất hết tự do, dân chủ, như học giả người Pháp Rơnê Đuymông đã phải thốt lên rằng, chủ nghĩa tư bản là “một thế giới không thể chấp nhận được”. Muốn dân giàu, nước mạnh, hiểu theo nghĩa đầy đủ, trọn vẹn của cụm từ này, không có con đường nào khác là phải kiên trì xây dựng chủ nghĩa xã hội, kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa, mặc dù đây là sự nghiệp lâu dài, khó khăn, gian khổ và không thể tránh khỏi những lúc vấp váp, sai lầm, khuyết điểm.

Hiện nay, nhân dân ta đang vững bước đi trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, ra sức đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với một vị thế mới của những người làm chủ và biết làm chủ vận mệnh của mình, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia – dân tộc. Với những định hướng, chủ trương và giải pháp lớn, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, nhân dân Việt Nam vững tin hướng tới tương lai. Ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao đã và đang đem lại cho dân tộc ta, nhân dân ta sự tự tin và sức mạnh mới, không có thế lực nào có thể cản bước, ngăn đường chúng ta đi.

Cuộc đấu tranh cho thắng lợi của Chủ nghĩa xã hội ở nước ta đòi hỏi chúng ta không chỉ phải nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, mà còn là một quá trình đấu tranh phê phán, vạch trần những quan điểm sai trái, thù địch cố tình xuyên tạc, phủ nhận giá trị, bản chất cách mạng, khoa học của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, của nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; góp phần đắc lực vào cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi trên con đường Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đã chọn.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

19 thoughts on “Bác bỏ hành động xuyên tạc chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Nguyễn Hùng

 • 3 Tháng Tám, 2018 at 1:21 chiều
  Permalink

  Lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là quyết tâm, ý chí của toàn thể dân tộc, đó là sự thật lịch sử không thể phủ nhận, xuyên tạc.

  Reply
 • 5 Tháng Tám, 2018 at 7:49 sáng
  Permalink

  Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

  Reply
 • 5 Tháng Tám, 2018 at 10:55 chiều
  Permalink

  Chúng ta khẳng định, chế độ xã hội chủ nghĩa đã tạo nên những giá trị mới, to lớn, bền vững; là sự lựa chọn duy nhất đúng trên con đường phát triển ở Việt Nam:

  Reply
 • 6 Tháng Tám, 2018 at 7:58 sáng
  Permalink

  Nếu không có Chủ nghĩa xã hội, nơi hội tụ lý tưởng, niềm tin, động lực thì liệu ước mơ được độc lập, tư do, hạnh phúc của người dân Việt Nam liệu có thành hiện thực? Nguyễn Hùng cũng như những tên phản động khác, chúng ra sức xuyên tạc, bịa đặt Chủ nghĩa xã hội, nhưng sự thật, chân lý và lịch sử không thể thay đổi, Nhân dân Việt Nam luôn kiên định với niềm tin, lý tưởng đã chọn.

  Reply
 • 6 Tháng Tám, 2018 at 8:40 sáng
  Permalink

  Đảng đã tìm thấy và khẳng định, hơn bất cứ con đường nào khác, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng

  Reply
 • 6 Tháng Tám, 2018 at 3:15 chiều
  Permalink

  Chỉ có Chủ nghĩa xã hội mới đem lại cuộc sống tự do, hạnh phúc, hòa bình thực sự cho nhân loại. Chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội tốt đẹp nhất mà nhân loại đang tiến tới!

  Reply
 • 6 Tháng Tám, 2018 at 10:37 chiều
  Permalink

  Thực tiễn Việt Nam, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã chứng minh lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về hình thái kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn và tiến bộ.

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 7:51 sáng
  Permalink

  Chế độ XHCN ở Việt Nam đã phản ánh đúng quy luật phát triển của dân tộc, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của toàn dân và chứng minh sức sống mãnh liệt của nó trong hoàn cảnh một dân tộc nhỏ, yếu, muốn tồn tại và phát triển phải luôn vượt qua thử thách gay go, ác liệt. Con đường XHCN của Việt Nam mang hơi thở thời đại. Sự lựa chọn con đường đi của dân tộc ta là hoàn toàn đúng.

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 1:46 chiều
  Permalink

  Đảng ta đã khẳng định, không có con đường nào khác độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 2:08 chiều
  Permalink

  Bất cứ kẻ nào xuyên tạc và nói xấu Đảng và nhà nước ta đều đáng bị lên án và trừng trị!

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 2:09 chiều
  Permalink

  Ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao đã và đang đem lại cho dân tộc ta, nhân dân ta sự tự tin và sức mạnh mới, không có thế lực nào có thể cản bước, ngăn đường chúng ta đi.

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 3:13 chiều
  Permalink

  Đi lên chủ nghĩa xã hội – sự lựa chọn đúng đắn của Đảng ta.

  Reply
 • 8 Tháng Tám, 2018 at 7:59 sáng
  Permalink

  Muốn giải phóng dân tộc, đưa đất nước đi lên bắt kịp với nhịp sống của thời đại, làm cho toàn dân ấm lo, tự do, hạnh phúc… thì chỉ có duy nhất một con đường là đi theo Chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh để làm Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa!.

  Reply
 • 10 Tháng Tám, 2018 at 9:09 sáng
  Permalink

  Phần tử phản động Nguyễn Hùng này hết cái để xuyên tạc, chống phá rồi hay sao mà lại lấy tên nước ra để bôi nhọ. Thật đúng là bọn phản động, bất mãn trơ trẽn không còn gì là chúng không thể không đem ra xuyên tạc, bôi nhọ không được.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 1:41 chiều
  Permalink

  di len chu nghia xa hoi de phat trien ben vung dat nuoc la con duong duy nhat dung cua cach mang Viet Nam duoc Dang cong san Viet Nam va Chu tich Ho Chi Minh lua chon la hoan toan phu hop voi quy luat khach quan

  Reply
  • 15 Tháng Tám, 2018 at 2:30 chiều
   Permalink

   Ke co quan diem sai trai, xuyen tac CNXH o Viet Nam, chinh la chung muon xoa bo Chu nghia Mac Lenin, Tu tuong Ho Chi Minh. Can nhin nhan va dau tranh voi am muu, thu doan cua chung.

   Reply
 • 6 Tháng Chín, 2018 at 9:38 sáng
  Permalink

  Chủ nghĩa xã hội là tự do, là ấm no, là hạnh phúc, là bình yên. Ở Việt Nam mọi người đều được hưởng tự do, ấm no, hạnh phúc và bình yên. Chỉ có những kẻ bán nước hại dân mới cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như Nguyên Hùng.

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2018 at 9:24 sáng
  Permalink

  Đó là con đường duy nhất đúng đắn, có thể cứu nước, cứu nhà, giải phóng dân tộc, đưa nhân dân thoát khỏi thân phận bị áp bức, bóc lột, nô lệ của ngoại bang

  Reply
 • 23 Tháng Một, 2019 at 2:52 chiều
  Permalink

  Ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao đã và đang đem lại cho dân tộc ta, nhân dân ta sự tự tin và sức mạnh mới, không có thế lực nào có thể cản bước, ngăn đường chúng ta đi.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.