BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG YẾU QUYẾT ĐỊNH SỰ TỒN VONG CỦA ĐẢNG

Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, “kim chỉ nam” cho Đảng hoạch định cương lĩnh, đường lối đúng đắn và hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ chính trị, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do vậy, ngay từ những năm 50, 60 của thế kỷ XX, trên thế giới nổi lên cuộc đấu tranh của chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chống chủ nghĩa Mác cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Với lẽ đó, Đảng ta đã kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. Tháng 12-1963, Nghị quyết Trung ương 9 khóa III của Đảng đã chỉ rõ: Một số cán bộ, đảng viên đã nhận thức và hành động trái với quan điểm của Đảng. Số đó tuy rất ít nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng. Với lập trường kiên định và rõ ràng, Đảng ta đã kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu rơi vào khủng hoảng và sụp đổ. Các thế lực thù địch cho rằng, sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là một tất yếu lịch sử, vì nó bắt nguồn từ sự lạc hậu, lỗi thời của bản thân chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ lập luận đó, họ cho rằng: Việt Nam không ai còn tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin nữa; con đường xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang đi là trái với quá trình lịch sử – tự nhiên. Việt Nam cần tránh con đường đau khổ để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta đã chủ động phòng ngừa, thể hiện rõ trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa VI, Đảng ta khẳng định: tính chất của công cuộc đổi mới ở Việt Nam không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, với những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp và nhấn mạnh: Chủ nghĩa Mác – Lênin luôn luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Tiếp đến Hội nghị Trung ương 7 khóa VI của Đảng nhấn mạnh: Giáo dục trong Đảng và trong nhân dân kiên trì mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đến Đại hội VII Đảng ta tiếp tục khẳng định Việt Nam kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch trong mọi tình huống. Tinh thần của Đảng trong việc lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng được thể hiện đậm nét trong Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền có vai trò quan trọng; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên.

Nhìn lại lịch sử 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà còn thực hiện nhiệm vụ trọng yếu đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong mọi tình huống./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares