Cảnh giác trước sự chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hô Chí Minh của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII

mạng xã hội, nhất là website, blog danlambao, quanlambao, chantroimoi media, chandungquyenluc, RFA… đặt máy chủ ở nước ngoài thường xuyên đăng tải những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Một là, bằng nhiều thủ đoạn, cách thức khác nhau, các thế thù địch ra sức xuyên tạc nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, nhất là các nguyên lý của học thuyết Mác; về sự phát triển chủ nghĩa xã hội; bác bỏ lý luận hình thái kinh tế – xã hội; phủ nhận học thuyết giá trị thặng dư, các vấn đề chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch còn kích động, lôi kéo các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị tăng cường xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người. Do đó, nếu chúng ta không nêu cao cảnh giác, thì rất dễ rơi trạng thái hoang mang, dao động, thiếu niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Hai là, không chỉ phủ nhận lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà các thế lực thù địch còn phủ định cả những thành tựu của sự nghiệp đổi mới. Chúng cường điệu hóa những yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế – xã hội và quy chụp đó là do yếu kém về đường lối lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Rồi chúng tung hô, ca ngợi mô hình phát triển của chủ nghĩa tư bản, cho đó là sự thích ứng “vạn năng”; tuyên truyền, đề cao con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản, quảng cáo cho khả năng về “con đường thứ 3” phi xã hội chủ nghĩa. Qua đó, nhằm gieo rắc, nuôi dưỡng các trào lưu tư tưởng cơ hội, xét lại, hữu khuynh.

Ba là, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền và tìm mọi cách thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Chúng tuyên truyền rằng, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là của dân tộc chứ không phải của Đảng. Chúng đòi trả lực lượng vũ trang cho nhân dân, rằng lực lượng vũ trang là phục vụ lợi ích của dân tộc, không lệ thuộc vào chính trị của một đảng phái nào. Mục tiêu của chúng là tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng; làm phai nhạt lý tưởng cách mạng và suy giảm sức chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là hiện hữu và rất nguy hiểm. Do đó, mỗi chúng ta cần phải nêu cao cảnh giác, kiên định lập trường của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; chủ động, kịp thời nhận diện các hoạt động chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.