Cảnh giác với âm mưu lợi dụng công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ

Hiện nay, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những nguy cơ đe dọa tới sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, Đảng ta xác định chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả trước mắt và lâu dài. Song, đi ngược lại với quyết tâm đó, các thế lực thù địch, phản động lại lợi dụng công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chống phá Đảng, Nhà nước. Trong bài “Nói với người CS: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, với cái nhìn lệch lạc, Tiến Văn đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam, khi cho rằng đó “là một xu thế phát triển tất yếu không thể cưỡng lại”. Rõ ràng, đây là luận điệu phản động, bởi nó không chỉ phủ nhận nỗ lực trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; mà còn gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của ta. Bởi vì:

Thứ nhất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không phải là xu thế phát triển tất yếu.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là xu hướng chính trị tiêu cực, phản cách mạng, xa rời mục tiêu, lý tưởng, định hướng chính trị; dao động, mơ hồ, mất phương hướng, thực chất là sự biến đổi tư tưởng chính trị theo chiều hướng xấu dần. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xuất hiện do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Nguyên nhân khách quan đó là sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm làm suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; gây hoang mang, dao động, hoài nghi, giảm niềm tin với Đảng, Nhà nước và chế độ; sự tác động từ những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới; của mặt trái cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế; những khó khăn trong đời sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, cũng có nguyên nhân từ công tác quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên có nơi bị buông lỏng, tình trạng tham nhũng trong bộ máy công quyền các cấp chưa được ngăn chặn; một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu; sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; quên trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân; ngại khó khăn, gian khổ, ngại va chạm; vi phạm nguyên tắc, điều lệ Đảng, nói không đi đôi với làm, thoái hóa, biến chất về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Từ đó có thể thấy, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là sự thay đổi tiêu cực trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nó đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ, nếu không được ngăn chặn kịp thời. Ai cũng biết “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cản trở sự phát triển của xã hội, cần phải ngăn chặn, đẩy lùi, chỉ có những kẻ vô lương tâm như Tiến Văn mới cho rằng đó là “xu hướng phát triển tất yếu”.

Thứ hai, công tác đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã đạt được những kết quả tích cực.

Nhận thức được sự nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nên Đảng ta đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, luôn đề cao tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Đảng đã ban hành Nghị quyết “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, trong đó đã chỉ rõ 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng, bước đầu tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhiều cán bộ, đảng viên đã chủ động, nêu cao trách nhiệm, nhìn thẳng vào yếu kém, khuyết điểm, tự giác nhận diện mức độ biểu hiện suy thoái của bản thân và kịp thời đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa; đồng thời, phát hiện, góp ý cho cán bộ, đảng viên khác khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan cán bộ, đảng viên vi phạm. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Kết quả trên đã góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Để phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với những nội dung và biện pháp phù hợp; bên cạnh đó, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái hòng thúc đẩy “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.