CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN MÃI LÀ LẼ SỐNG, NIỀM TIN

Xét lại lịch sử, xuyên tạc những giá trị lý luận của nhân loại, thời đại là một thủ đoạn nham hiểm mà các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị thường xuyên sử dụng. Mới đây, bài viết của Trần Nguyên Thảo với tựa đề “Buộc dân theo Mác – Mao, đảng hứa năm 2045 Việt Nam sẽ thịnh vượng” của Trần Nguyên Thảo trên trang mạng danlambao là ví dụ cho những âm mưu, thủ đoạn trên. Với những lời lẽ vô căn cứ, bịa đặt y cho rằng: “các lãnh tụ đỏ ra sức ca tụng tà thuyết cộng sản vô thần và những gì ông Hồ sao chép từ nơi khác được ca tụng như những tư tưởng vĩ đại” hay “Ba Đình kiên quyết đi theo con đường cộng sản độc tài toàn trị” và “CSVN muốn giữ chặt tà thuyết Mác – Mao làm cho dân nước tụt hậu, đói nghèo”…, mà mục đích, không gì khác nhằm hạ thấp, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin.

Qua thực tiễn đã khẳng định, sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin là một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử tư tưởng nhân loại, là thành tựu trí tuệ của loài người, phản ánh thực tiễn xã hội, nhất là cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân. Với những tiền đề của khoa học tự nhiên và lý luận, C.Mác và Ph.Ăngghen đã thực hiện một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử triết học đã thống nhất chủ nghĩa duy vật với phép biện chứng, giữa quan niệm duy vật về tự nhiên với quan niệm duy vật về xã hội, giữa nhận thức thế giới và cải tạo thế giới; qua đó phát kiến ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, phát hiện ra quy luật giá trị thặng dư, chỉ rõ sự hình thành, phát triển, diệt vong của chủ nghĩa tư bản và vai trò lịch sử toàn thế giới của giai cấp vô sản là xóa bỏ chế độ tư bản, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Tiếp nối vai trò lịch sử, V.I.Lênin đã vận dụng và phát triển sáng tạo toàn diện học thuyết Mác để giải quyết những vấn đề của cách mạng vô sản trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, chỉ ra những mâu thuẫn nội tại không thể khắc phục được để khẳng định khả năng thắng lợi của cách mạng vô sản và mối quan hệ giữa cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc. Giai đoạn phát triển mới của chủ nghĩa Mác đã gắn liền với tên tuổi của V.I.Lênin trở thành hệ tư tưởng của giai cấp công nhân – Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Thực tiễn đã chứng minh, với bản chất cách mạng, khoa học, chủ nghĩa Mác – Lênin đã trở thành hệ tư tưởng, là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng con người và giải phóng xã hội. Thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917, chủ nghĩa xã hội từ một học thuyết trở thành một thực thể chính trị – xã hội, mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Sự hình thành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu và thực tiễn phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong thế kỷ 19, 20 là minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt, trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, học thuyết khoa học và cách mạng, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cùng Đảng lãnh đạo thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; lãnh đạo toàn dân tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội và giành được những thành tựu to lớn , có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Không chỉ Việt Nam, trên thế giới các nước như: Trung Quốc, Triều Tiên, Cu ba… hiện đang kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đối diện với vô vàn âm mưu, thủ đoạn phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động,  mặc dù hệ thống xã hội chủ nghĩa không còn nữa, sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu chỉ là những mô hình chủ nghĩa xã hội cụ thể, hoàn toàn không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác – Lênin. Trái lại chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn mãi là lẽ sống, niềm tin, tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại trên con đường xây dựng một xã hội tốt đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh. Đối với mỗi chúng ta, phải luôn kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN MÃI LÀ LẼ SỐNG, NIỀM TIN

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.