CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH MÃI LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời gian vừa qua, cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, trên blog danlambao, Phạm Trần có bài viết: “Tư tưởng đảng đã lâm nguy”, thể hiện nội dung phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là luận điệu phản động, cần bác bỏ trên cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:

Bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác ra đời vào giữa thế kỷ XIX, sau đó V.I.Lênin phát triển những nguyên lý, quy luật cách mạng phù hợp với sự biến đổi của tình hình thực tiễn. Chủ nghĩa Mác – Lênin đã trở thành nền tảng tư tưởng, là vũ khí lý luận sắc bén, chỉ đạo hành động của chính đảng giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên các châu lục, kể cả ở Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lênin mang bản chất cách mạng, khoa học nên có sức sống trường tồn trong thực tiễn, không chỉ nhằm giải thích thế giới mà quan trọng hơn là cải tạo thế giới. Đây là hệ tư tưởng, là học thuyết trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học và lý luận về xây dựng chế độ xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn thấp là chủ nghĩa xã hội. Với giá trị khoa học đích thực đó, chủ nghĩa mác – Lênin đã chỉ dẫn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở nước Nga và sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917 đã trở thành hệ thống thế giới.

Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và cơ sở lý luận để Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, kiên định công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết mở, không phải “nhất thành bất biến”, nên cần được bổ sung, phát triển cho phù hợp với điều kiện từng nước và khi có những biến đổi của thực tiễn là tất yếu. Hồ Chí Minh đã tiếp cận, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam nên đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc khỏi áp bức, giành độc lập dân tộc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, nhân dân ta một di sản quý báu, đồ sộ là hệ thống quan điểm cơ bản về con đường, phương pháp cách mạng để đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đánh giá cao về nguồn gốc, giá trị của hệ thống tư tưởng đó nên tại Đại hội VII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là đúng đắn. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhất quán khẳng định tinh thần đó: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” là nhất quán và không có gì gọi là “lâm nguy”.

Thực tiễn chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn chú trọng thực hiện tốt công tác tư tưởng, lý luận. Mặc dù, trong điều kiện chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô bị sụp đổ nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định, trung thành và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nên đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó có công tác tư tưởng, lý luận của Đảng được quan tâm đúng mức, thể hiện ở nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và làm rõ lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những thành tựu đó đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá khái quát, cô đọng trong Báo cáo chính trị của Đại hội XIII: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”. Đây là nhận định có cơ sở khoa học, là kết quả phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân trong nhiều nhiệm kỳ và nhờ có sự kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Vậy mà, bài viết của Phạm Trần trên Danlambao lại xuyên tạc rằng “tư tưởng của Đảng đã lâm nguy”, vu khống rằng Đảng Cộng sản Việt Nam bị khủng hoảng về tư tưởng, lý luận. Đó là sai sự thật. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành đang triển khai những hoạt động thiết thực đưa nghị quyết vào cuộc sống. Những thành tựu của công cuộc đổi mới cùng với niềm tin, khát vọng về sự phát triển phồn vinh của đất nước trong thời gian tới càng khẳng định tính cách mạng, khoa học và sự trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta là nhất quán, là nguyên tắc quan trọng hàng đầu./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.