GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY

Thời gian vừa qua, cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, trên blog danlambao có bài viết: “Tại sao tất cả những chế độ cộng sản từ ngày thành lập đến nay đều thất bại”, với nội dung phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đây là luận điệu phản động, cần bác bỏ trên cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:

Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho rằng: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ ra quy luật khách quan của quá trình ra đời, phát triển của CNXH, CNCS. Chủ nghĩa Mác – Lênin là cái “cẩm nang” thần kỳ, là cái kim chỉ nam và là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.

Thứ hai, chủ nghĩa Mác – Lênin có sức sống mãnh liệt và có giá trị thời đại, bởi vì mang bản chất cách mạng, khoa học, không chỉ nhằm giải thích thế giới mà quan trọng hơn là cải tạo thế giới. Đây là học thuyết trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học của nhân loại và gợi mở ra chế độ xã hội tương lai tốt đẹp vì hạnh phúc của loài người. Chủ nghĩa Mác – Lênin là sản phẩm của hoàn cảnh lịch sử nhất định, nên không thể đưa ra những giải đáp đầy đủ, chi tiết, cặn kẽ mọi vấn đề, ở mọi thời điểm, của mọi quốc gia. Đây là học thuyết mở, phải được bổ sung, phát triển không ngừng cùng với tiến trình phát triển tri thức, khoa học, thực tiễn của nhân loại. Khi vận dụng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa đó, nhất thiết phải dựa vào điều kiện lịch sử, cụ thể của từng nước để vận dụng một cách sáng tạo.

Thứ ba, từ khi chủ nghĩa Mác hình thành, phát triển vào giữa thế kỷ XIX, sau đó V.I.Lênin phát triển những nguyên lý, quy luật cách mạng và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, được thừa nhận rộng rãi và trở thành nền tảng tư tưởng, là vũ khí lý luận sắc bén, kim chỉ nam cho hành động của chính đảng giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên các châu lục, không kể ở Việt Nam hay bất cứ quốc gia, dân tộc nào hay ở châu lục nào. Chủ nghĩa cộng sản khoa học khi ra đời từng bước truyền bá vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã làm chuyển biến phong trào đấu tranh của giai cấp từ tự phát thành tự giác. Những cuộc cách mạng vô sản nổ ra và thành công, chính quyền công nông được xác lập trong thực tiễn. Chủ nghĩa xã hội từ lý luận đã trở thành hiện thực gắn với thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, từ một nước trở thành một hệ thống chính trị thế giới, tuy mới ra đời nhưng đã thể hiện tính ưu việt hơn so với chủ nghĩa tư bản.

Thứ tư, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô bị sụp đổ là thực tế, nhưng không phải do chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời. Họ lợi dụng hiện tượng sụp đổ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu (trước đây) để hạ bệ giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại hiện nay. Họ đã đánh đồng bản chất cách mạng, khoa học của học thuyết với sự sụp đổ của một mô hình xã hội cụ thể. Họ cố tình lãng quên nguyên nhân sâu sa, chủ quan khác là sự phản bội từ bên trong của một bộ phận cán bộ chủ chốt trong đảng cộng sản, cùng với những âm mưu thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà chính chủ nghĩa đế quốc đã sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

Thứ năm, Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay đã luôn luôn kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, coi đó là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Từ Đại hội VII đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng… Nhờ đó mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, đề ra đường lối đổi mới phù hợp với thực tiễn của đất nước, với xu thế thời đại nên đã đạt được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và chăm lo cải thiện đời sống cho nhân dân lao động. Đồng thời, luôn luôn quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Khi dịch Covid – 19 diễn ra Đảng đã chủ động lãnh đạo, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, của cộng đồng dân tộc với ý Đảng lòng dân cùng đồng lòng, vì sức khỏe của nhân dân nên đã chủ động kiểm soát dịch thành công và nhanh chóng ổn định phát triển kinh tế – xã hội. Việt Nam tuy còn có khó khăn nhưng có chế độ chính trị ưu việt, vì dân, là địa chỉ tin cậy, an toàn, trong hợp tác với các nước và đón nhận những người con từ ngoại quốc về quê hương để tránh dịch…

Vậy mà, Chu Chí Nam và Vũ Văn Lâm, đưa ra những “lý sự” với mục đích chính trị không trong sáng, đánh đồng hiện tượng sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là do chủ nghĩa Mác – Lênin không còn giá trị, trắng trợn cho rằng chế độ cộng sản ở Việt Nam cũng sẽ bị sụp đổ. Chúng ta tin tưởng rằng, nhân loại vẫn đánh giá đúng về giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại hiện nay. Đây là hệ tư tưởng tiên phong của giai cấp công nhân quôc tế, là cơ sở cho các đảng cộng sản đề ra đường lối chiến lược, sách lược cách mạng của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở hoạch định đường lối lãnh đạo đúng đắn, với hệ thống chính trị ưu việt sẽ vô hiệu hóa các loại giặc, các loại “dịch” để bảo vệ nhân dân và Đại hội XIII của Đảng tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.