KHÔNG ĐỂ “KHOẢNG TRỐNG VỀ TƯ TƯỞNG” ĐỂ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG CHỐNG PHÁ

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch luôn xác định chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là một “mũi đột phá”. Thực hiện mũi tiến công này, các thế lực thù địch luôn thay đổi cách thức, thủ đoạn tiến công để tác động vào tư tưởng, tâm lý, tình cảm, tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, gây mơ hồ, làm nhụt ý chí, suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Qua đó tạo ra mảnh đất tốt cho hệ tư tưởng tư sản ngày càng xâm nhập sâu rộng hơn vào đời sống tinh thần của xã hội, nhằm tiến tới là xóa bỏ hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam khỏi đời sống tinh thần của đất nước.

Chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm giảm niềm tin của nhân dân vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Chúng tìm mọi cách để xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng trắng trợn vu cáo Đảng ta đem tư tưởng Chủ nghĩa Mác-Lênin áp dụng vào Việt Nam là một sự gán ghép, gượng gạo dẫn đến sai lầm. Đồng thời, chúng ra sức ca tụng mô hình phát triển và thích ứng “vạn năng” của chủ nghĩa tư bản. Bằng nhiều thủ đoạn mới hết sức thâm độc, các thế lực thù địch tìm cách tạo ra sự phân hóa, đối lập, xung đột trong đời sống tinh thần, tư tưởng, tình cảm của nhân dân đối với CNXH, tạo ra “khoảng trống” và từng bước rơi vào vòng xoáy của tư tưởng, giá trị tư sản. Mặt khác, chúng còn hướng nhận thức của nhân dân tin theo con đường “CNXH dân chủ”, “CNXH nhân văn”, “nhân bản”, mà thực chất là từ bỏ CNXH khoa học.

Chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người, tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác-Lênin. Chúng xuyên tạc cho rằng: Hồ Chí Minh du nhập Chủ nghĩa Mác-Lênin với học thuyết đấu tranh giai cấp gây ra cảnh “nồi da nấu thịt”. Rằng “Con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn là con đường dân tộc, không phải CNXH”. Chúng tìm mọi cách để thực hiện ý đồ “hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh”, dựng chuyện, xuyên tạc bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra chúng còn dùng thủ đoạn tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh để đối lập với Chủ nghĩa Mác-Lênin. Chúng xuyên tạc, bôi đen giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc, lối sống XHCN. Đồng thời, ra sức cổ súy tuyên truyền, quảng bá, tìm cách du nhập văn hóa, lối sống phương Tây vào nước ta. Coi đây là một vấn đề then chốt trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa hiện nay. Chúng luôn khuyến khích khuynh hướng đòi văn hóa, văn nghệ hoạt động độc lập với chính trị, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với văn hóa, văn nghệ. Chúng đưa nhiều thông tin sai lệch, độc hại lên internet, qua đó tác động xấu tới nhận thức, thị hiếu thẩm mỹ, văn hóa, lối sống của nhân dân ta.

 Các thế lực thù địch, phản động đã triệt để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, như: Sách, báo, phim ảnh, internet, mạng xã hội… để phá hoại trận địa tư tưởng của ta. Chúng triệt để lợi dụng các con đường hợp tác văn hóa để tiếp xúc, “trao đổi” văn hóa; đặc biệt quan tâm tìm cách tiếp cận giới trẻ, văn nghệ sĩ để tác động, làm cho họ xa rời lý tưởng XHCN và say mê với lối sống, văn hóa phương Tây. Thúc đẩy việc truyền bá văn hóa phương Tây đối với học sinh, sinh viên, cán bộ đi học tập, công tác ở nước ngoài. Chúng coi đây là biện pháp tốt nhất, hiệu quả nhất để chuyển hóa tư tưởng văn hóa đối với lớp trẻ theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới, cần nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn xã hội. Đẩy mạnh đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Chủ động tiến hành cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trong đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nghiêm việc định hướng chính trị trong các sinh hoạt văn hóa và hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng. Chống mọi biểu hiện “thương mại hóa”, “phi chính trị” trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác thông tin, báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ; kịp thời ngăn chặn những quan điểm lệch lạc, xa rời tôn chỉ mục đích. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng chính trị trong các hoạt động văn hóa, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch hòng thay đổi hệ giá trị văn hóa Việt Nam theo ý đồ của chúng, bảo vệ và phát triển nền văn hóa truyền thống, cách mạng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong tình hình mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.