Không thể phủ nhận công tác tuyên truyền của Đảng ta

Gần đây, các thế lực thù địch, phản động ngày càng tăng cường các hoạt động xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt khi công tác tuyên truyền ngày càng khẳng định được vai trò nòng cốt trong nhận diện, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì bọn chúng lại càng ráo riết xuyên tạc rằng: “Tuyên truyền hiện nay theo kiểu bao cấp, quá lố”, và rằng “tuyền truyền đã thất bại, dân không nghe theo”… Chúng ta cần tỉnh táo, bản lĩnh để tránh hoang mang, dao động, mất niềm tin trước các luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Công tác tuyên truyền làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành động lực quan trọng, góp phần hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên thực hiện công tác tuyên truyền của Đảng ngay sau khi Người xác định con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam là con đường đi theo học thuyết Mác – Lênin. Ngay từ ngày đầu thành lập Đảng Cộng sản, công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin đã được truyền bá mạnh mẽ ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, ở những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của cách mạng. Công tác tuyên truyền đã góp phần đưa nền tảng tư tưởng đó thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin tất thắng và quyết tâm đi theo ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Thực tiễn cho thấy, thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và công cuộc bảo vệ đất nước là kết quả của việc chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá và vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam.

Công tác tuyên truyền làm cho quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thấu suốt trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm dấy lên phong trào cách mạng mạnh mẽ thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước. Sau khi thống nhất, trong hoàn cảnh đất nước vừa trải qua chiến tranh để lại hậu quả hết sức nặng nề, công tác tuyên truyền đã tập trung động viên các tầng lớp nhân dân quyết tâm vượt qua thử thách, đoàn kết, khắc phục khó khăn phát triển kinh tế – xã hội; công tác tuyên truyền đã làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn những luận điểm quan trọng, những nguyên tắc cơ bản của cách mạng Việt Nam trong đổi mới, xây dựng niềm tin khoa học vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; cùng với đó, công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân ngay trong quá trình hoạch định, đường lối chính trị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực tiễn, hơn 35 năm đổi mới đất nước có nhiều bước tiến vượt bậc trên mọi lĩnh vực, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, cho thấy công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân cùng hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Công tác tuyên truyền đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch. Công tác tuyên truyền góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kịp thời định hướng nhận thức, phê phán những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Từ những vấn đề trên cho thấy, không ai có thể phủ nhận sự cần thiết, vai trò công tác tuyên truyền của Đảng, đây thực sự cầu nối, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy sức sáng tạo và cổ vũ, động viên nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng; còn những luận điệu cho rằng, “tuyền truyền ở Việt Nam đã thất bại, dân không nghe theo”, là hoàn toàn sai trái, bịa đặt, không đúng với thực tế Việt Nam; mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh mắc mưu các thế lực thù địch, phản động.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.