Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước

Vu khống, xuyên tạc và xảo trá là những gì chúng ta thấy được trong bài viết “Hơn 30 năm nhìn lại, nhân dân và đất nước Việt Nam vẫn là nạn nhân của “giải pháp tạm bợ” của Đảng Cộng sản Việt Nam” của Trương Nhân Tuấn đăng trên trang “Quyenduocbiet”. Bằng ngôn từ của những kẻ phản động “ăn cháo đá bát”, y đã xuyên tạc, bóp méo sự thật hòng phủ nhận sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta, làm cho nhân dân mất lòng tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là luận điệu hết sức nguy hiểm, chống phá trắng trợn của Trương Nhân Tuấn, chúng ta cần cảnh giác.

Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định đường lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng là đúng đắn và sáng tạo. Tại Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986), với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đường lối đó là sự vận dụng sáng tạo với tư duy độc lập trên nền tảng Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta. Đó là sự kết tinh của nhu cầu nội tại trong nước với xu thế phát triển của thời đại. Đảng đã nhận thức được đổi mới là vấn đề sống còn của dân tộc. Vì vậy, căn cứ vào đặc điểm của đất nước để xác định hình thức, bước đi cụ thể trên cơ sở những đặc trưng cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh quốc tế diễn ra phức tạp. Đồng thời, qua mỗi giai đoạn Đảng ta luôn rút kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm đưa đất nước phát triển đúng hướng. Đó là nét cơ bản nhất làm nên giá trị lý luận của đường lối đổi mới ở Việt Nam.

Thực tiễn cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 37 năm đổi mới ở nước ta được tiến hành toàn diện cả về kinh tê, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại với lộ trình và bước đi thích hợp. Nhờ vậy, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch. Kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng. Theo Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 – 2022.  Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, năm 2022 GDP bình quân đầu người đạt 95,6 triệu đồng, tăng hơn 400 USD so với 2021. Sau nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo,Việt Nam đã trở thành một trong những hình mẫu trên thế giới về thành tựu xóa đói, giảm nghèo, là câu chuyện thành công, truyền cảm hứng cho bạn bè năm châu. Hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại có bước tiến mới rất quan trọng. Độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia được giữ vững. Thế và lực của đất nước vững mạnh, vị thế quốc tế được nâng lên rõ rệt.  Với những kết quả đó, xếp hạng toàn cầu về chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam những năm gần đây đã tăng vượt bậc, năm 2022 xếp vị trí 48/132 quốc gia, nền kinh tế, đứng đầu nhóm 29 quốc gia có cùng mức thu nhập[1]; xếp hạng về phát triển bền vững của Việt Nam đã tăng từ thứ 88 năm 2016 lên thứ 49 năm 2020, cao hơn nhiều so với các nước có cùng trình độ phát triển kinh tế[2] và được truyền thông quốc tế ca ngợi như: “mảnh đất tiềm năng” (Forbes),  “ngôi sao sáng” (Asia Times), “phép màu châu Á” (New York Times).

Những thành tựu đó không phải tự nhiên mà có và cũng không phải dễ dàng có được. Đó chính là kết quả của quá trình đổi mới với đường lối đúng đắn, sáng tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam và phù hợp với nhu cầu của thời đại của Đảng. Đây cũng là minh chứng thuyết phục, phản ánh đậm nét vai trò to lớn, không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong suốt thời gian qua. Như vậy, chúng ta tự hỏi Trương Nhân Tuấn đang ở đâu trong thế giới văn minh, thông tin đa chiều? Phải chăng, y vẫn theo gót những “con rối” lưu vong chống phá đất nước. Bởi lẽ, nếu là người bình thường, sống một cuộc sống bình thường như những người dân Việt Nam thì sẽ nhận thức đúng được những thành tựu từ công cuộc đổi mới ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và vị thế, uy tín của Việt Nam hiện nay.

Với bản lĩnh đã được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, nhất định Đảng sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao phó. Mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng nhằm làm mất uy tín, danh dự, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp, dân tộc và xã hội nhất định sẽ bị vạch trần và thất bại thảm hại./.

Rõ ràng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới hơn 35 năm qua là bằng chứng của sự vươn lên, khẳng định quá trình phát triển đất nước theo con đường xã hôi chủ nghĩa. Đó cũng là minh chứng sinh động để chúng ta bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của các phần tử chống đối, thù địch. Vì vậy, dù được che đậy dưới những hình thức, thủ đoạn nào thì các thế lực thù địch, phản động cũng không thể xuyên tạc hay phá hoại con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam hiện nay.

Đây là những nhận định khách quan, phản ánh đậm nét vai trò to lớn, không thể phủ nhận của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong suốt thời gian qua

Trong những năm tiếp theo, công cuộc đổi mới đất nước sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nếu mỗi chúng ta luôn hiểu và vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng thì sẽ là góp phần củng cố, gia tăng thêm sức mạnh cho Đảng, để Đảng ta tiếp tục là người lãnh đạo, dẫn dắt cả dân tộc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

[1]http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Viet-Nam-giu-thu-hang-cao-ve-Chi-so-Doi-moi-sang-tao-toan-cau/405951.vgp

[2] http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Phat-trien-ben-vung-la-viec-phai-lam/416696.vgp

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.