Không thể xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội

Xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo, trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trọng điểm, được các thế lực thù địch tiến hành ráo riết, quyết liệt trong thời gian qua. Mới đây, Nguyên Anh đã đăng tải bài viết “Hành trang dân chủ” trên trang Quyenduocbiet.com, nhằm xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Với dã tâm của kẻ phản động, quyết chống phá đến cùng đối với Đảng, Nhà nước ta, Nguyên Anh đã cố tình “lảng tránh” sự thật lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử dân tộc Việt Nam; xuyên tạc một đảng duy nhất cầm quyền đồng nhất với “toàn trị”, “mất dân chủ”, “độc tôn và độc tài” để cổ xúy cho đa nguyên, đa đảng, phủ nhận thực tế dân chủ trong Đảng và cơ chế phát huy sức mạnh dân chủ toàn xã hội của Đảng; vu khống, đặt điều cho rằng, Đảng ta “đứng trên cả hiến pháp và pháp luật”, “dùng pháp luật để cai trị người dân và phục vụ cho ý đồ chính trị của mình”

Trước hết, cần khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội với vai trò, vị trí là một đảng duy nhất cầm quyền, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình. Là đảng duy nhất cầm quyền, nhưng Đảng không cho phép bất cứ ai đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật, mọi tổ chức đảng và đảng viên luôn phải hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Mọi đảng viên vi phạm pháp luật đều bị đưa ra xét xử nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có “vùng cấm” thời gian qua càng cho thấy Đảng ta luôn đặt mình trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Vì thế, không thể có chuyện Đảng ta “đứng trên cả hiến pháp và pháp luật” như lời Nguyên Anh đã xuyên tạc, “gắp lửa bỏ tay người”.

Sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện ở đường lối nhất quán về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng mối quan hệ bình đẳng giữa Nhà nước và công dân; thực hiện dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Cùng với nguyên tắc Đảng lãnh đạo, bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản khác, như tập trung dân chủ, pháp chế xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đây là những luận chứng bác bỏ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc của Nguyên Anh cho rằng, “các cơ quan, chức danh (Quốc hội, Chính phủ, Tòa án) được đặt ra chỉ để mị dân,… chỉ là ba con rối do Đảng giật dây chỉ đạo”.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội được khẳng định ở sự tiêu biểu về trí tuệ, năng lực lãnh đạo của Đảng. Trí tuệ và năng lực lãnh đạo thể hiện ở việc hoạch định đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng suốt, đem lại độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Phương pháp lãnh đạo dân chủ được Đảng đề cao, từ phát huy dân chủ trong Đảng đến mở rộng dân chủ xã hội. Bất luận trong mọi tình thế, Đảng luôn bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan, tiếp thu ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện đường lối và phương pháp lãnh đạo của mình. Là đảng duy nhất cầm quyền, nhưng Đảng luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến phản biện của nhân dân, không định kiến với ý kiến khác khi đóng góp mang tính xây dựng, có trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia – dân tộc, chứ không rơi vào tình trạng “mất dân chủ”, “độc tôn và độc tài” như Nguyên Anh đã trắng trợn xuyên tạc, đơm đặt. Điều này thể hiện rõ khi xây dựng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách lớn, nhất là mỗi dịp chuẩn bị Đại hội Đảng thì việc thảo luận, góp ý xây dựng văn kiện Đảng luôn trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, các ý kiến góp ý được tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu tối đa, làm cho nghị quyết của Đảng thật sự là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, phát huy cao độ vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tạo ra “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” là những bằng chứng xác thực bác bỏ mọi luận điệu của Nguyên Anh và các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.