Nhất quán chứ không phải là tách biệt

Thời gian vừa qua, cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, trên trang mạng Thongluan-rdp.orp có bài viết: “Bảo vệ Tổ quốc hay bảo vệ Mác – Lênin”, với nội dung xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. Vì vậy, cần đấu tranh bác bỏ bởi cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:

Một là, bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin đã trở thành nền tảng tư tưởng, là vũ khí lý luận sắc bén, chỉ đạo hành động của chính đảng giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên các châu lục, kể cả ở Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lênin mang bản chất cách mạng, khoa học nên có sức sống trường tồn trong thực tiễn, không chỉ nhằm giải thích thế giới mà quan trọng hơn là cải tạo thế giới. Đây là hệ tư tưởng, là học thuyết trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học và lý luận về xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn thấp là chủ nghĩa xã hội. Với giá trị khoa học và cách mạng, chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ dẫn công cuộc xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội hiện thực ở nước Nga và các nước trên thế giới giành được thành tựu to lớn trong khoảng thời gian ra đời chưa dài.

Thứ hai, chủ nghĩa Mác – Lênin, không chỉ ra tính tất yếu mà còn chỉ ra nội dung toàn diện bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ”[1]. Ở thời kỳ V.I.Lênin đã kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng của C.Mác–Ph.Ăngghen vào điều kiện thực tiễn mới là giai cấp công nhân Nga đã giành được chính quyền, tổ quốc XHCN – một kiểu loại mới hình thành thì tất yếu phải bảo vệ Tổ quốc. V.I.Lênin đã khẳng định: “Kể từ ngày 25 tháng Mười 1917, chúng ta là những người chủ trương bảo vệ tổ quốc. Chúng ta tán thành “bảo vệ tổ quốc”… bảo vệ nước Cộng hòa xô-viết, với tính cách là một đơn vị trong đạo quân thế giới của chủ nghĩa xã hội”[2]. V.I.Lênin đưa ra quan niệm, chỉ rõ nội hàm của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa để khẳng định nội dung bảo vệ Tổ quốc toàn diện cả yếu tố địa lý – tự nhiên và yếu tố chính trị – xã hội. Với sự tài tình của V.I.Lênin, cùng với Đảng Bônsêvic Nga đã lãnh đạo toàn dân đánh tan âm mưu xâm lược của 14 nước đế quốc, thù trong, bảo vệ thành công chính quyền Xô Viết non trẻ và chế độ XHCN.

Thứ ba, thực tiễn một số nước xã hội chủ nghĩa chưa chú trọng đúng mức việc gắn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với nhiệm vụ bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin đã phải trả giá bởi sự sụp đổ của chế độ Xã hội chủ nghĩa. Sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu ở những năm cuối của thế kỷ XX, do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, cả bên trong và bên ngoài. Đây là điều không mong muốn của những người cộng sản chân chính, qua tổng kết của các đảng cộng sản cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do sai lầm chủ quan là nhận thức không đúng về mô hình, về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin. Do mơ hồ mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bị kích động đa nguyên nguyên chính trị, đa đảng đối lập, cùng nhiều nguyên nhân khác nhưng hoàn toàn không phải là do “lỗi thời” của Chủ nghĩa Mác – Lênin như các thế lực thù địch rêu rao.

Thứ tư, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc gắn với bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là khách quan. Thực tế chứng minh, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên các lĩnh vực, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm suy yếu nội bộ Đảng tiến tới bạo loạn lật đổ chế độ và làm đổi màu chế độ theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhất quán khẳng định quan điểm: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[3], là nhất quán và biện chứng. Thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, trước hết là sản phẩm của đổi mới tư duy lý luận, trong đó có đổi mới tư duy về nhiệm vụ và mục tiêu, phương thức tiến hành bảo vệ Tổ quốc, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều đó cho thấy, bảo vệ Tổ quốc với bảo vệ chủ nghĩa Mác – Leenin là thống nhất chứ không phải là tách biệt.

Vậy mà, bài viết “Bảo vệ Tổ quốc hay bảo vệ Mác – Lênin”, trắng trợn vu khống cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam bảo vệ “Mác – Lênin” là sai lầm, là không đúng. Đây là quan điểm sai trái và phản động. Chúng ta tin tưởng mỗi người dân Việt Nam và nhân loại vẫn đánh giá đúng về giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay. Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo và thực hiện công cuộc đổi mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giành thắng lợi. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất, bảo đảo cho đất nước phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, đem lại hạnh phúc cho nhân dân./.

[1] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 37, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005,  tr.145.

[2] V.I.Lênin toàn tập, tập 36, Nxb, CTQG, HN, 2005, tr.102.

[3] VKDDHDDBTQ lần thứ XIII, tập 1, Nxb, CTQG, ST, Hn, 2021, tr109.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Nhất quán chứ không phải là tách biệt

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.