NHỮNG NHÀ “CHÍNH TRỊ CUỘI”

Thời gian vừa qua trên trang mạng xã hội, có bài viết: “Nhận diện Mafia chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam”. Mục đích của bài viết là tuyên truyền chế độ đa đảng để phủ nhận vai trò lãnh đạo, công tác nhân sự và kỷ luật nghiêm minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, sai sự thật nên cần bác bỏ. Đồng thời, cần làm rõ sự thật và khẳng định một số vấn đề đúng đắn sau:

Thể chế chính trị ở Việt Nam là nhất nguyên. Đảng Cộng sản Việt Nam cùng những người dân yêu nước chân chính chưa bao giờ đưa ra lý do vì ở gần Trung Quốc, vì thực hiện đa đảng thì có một đảng sẽ theo Trung Quốc, nên không thực hiện chế độ đa đảng như cách áp đặt của bài viết. Chế độ một đảng hay nhiều đảng do thực tiễn, đặc điểm của mỗi nước chứ không làm cản trở đến dân chủ xã hội. Hiện nay, số lượng đảng chính trị ở mỗi nước rất đa dạng, tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử, truyền thống văn hóa và đặc điểm xã hội của mỗi nước. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, không tranh giành quyền lãnh đạo với ai và ở Việt Nam cũng có thời kỳ đa đảng. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản còn có sự tồn tại của hai đảng đối lập (Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng đồng minh hội); khi quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam, hai đảng đó cũng cuốn gói chạy theo. Có thời kỳ ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, tồn tại Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam. Cả hai đảng này đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó hai đảng này đã tuyên bố tự giải tán và chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân Việt Nam nhận rõ hơn ai hết, nếu chấp nhận đa đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ sụp đố, đất nước sẽ rối loạn, thành quả mà nhân dân đã tốn biết bao xương máu mới giành được sẽ rơi vào tay các thế lực không trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Nhân dân Việt Nam không thể chấp nhận điều đó. Vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sản phẩm tự nhiên, mang tính khách quan của lịch sử đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc, “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Công tác cán bộ và công tác kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam là chặt chẽ và nghiêm minh. Là một Đảng cộng sản mácxít, Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và công tác cán bộ là công tác của tập thể cấp ủy chứ không phải của cá nhân. Đảng  luôn luôn coi trọng công tác cán bộ, tiêu biểu là ở Ban chấp hành khóa VIII đã ban hành nghị quyết Trung ương 3 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để chuẩn hóa chức danh cán bộ và là cơ sở đánh giá chất lượng cán bộ các cấp từ trung ương đến địa phương; năm 2017, Ban chấp hành Trung ương đưa ra Quy định số: 90 – QĐ/TW “Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”. Tháng 01 năm 2020, Bộ Chính trị ban hành quy định 214 để công khai về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của mỗi chức danh cán bộ chủ chốt ở các cấp do Bộ Chính trị quản lý. Đây là việc làm thể hiện đúng vai trò, chức năng theo Điều lệ Đảng và có tôn chỉ mục đích rõ ràng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Đảng giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước và đoàn thể chính trị – xã hội…Đó là những minh chứng và bảo đảm cho công tác xây dựng Đảng thành một tổ chức tập trung thống nhất, có kỷ luật nghiêm minh.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo xã hội và công tác cán bộ, bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân trong lựa chọn đại biểu cho nhân dân. Công tác cán bộ đã theo đúng quy trình, công khai, minh bạch và dân chủ. Việc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được quan tâm hơn, từng bước gắn với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ. Chủ trương luân chuyển kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương đạt được kết quả bước đầu. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ từng bước được coi trọng; kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tăng cường theo phương châm “không có vùng cấm”. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm đã góp phần ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Phần lớn đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức, lối sống giản dị, “chí công vô tư”, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo chức trách và nhiệm vụ được giao.

Chuẩn bị tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các phần tử cơ hội về chính trị luôn luôn hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, lại kích động tư tưởng đa đảng và vu khống cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là Mafia chính trị”. Mục đích của chúng là xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, đối với công tác cán bộ và làm mất niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Vì thế, mỗi người dân Việt Nam hãy cảnh giác, không bị mắc mưu của những luận điểm xuyên tạc và phản động của các thế lực thù địch. Chúng luôn tỏ vẻ là “người yêu nước”, “vì dân” nhưng thực chất là “những nhà chính trị cuội”, thực sự là Mafia chính trị, cam chịu làm tay sai cho kẻ thù, phản quốc, hại dân và bài xích Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.