SỰ NHẤT QUÁN VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở VIỆT NAM

Vừa qua, trên trang Hung-viet.org, Kông Kông có bài viết: “Đảng “trước sau như một”. Bài viết thể hiện sự hằn học, nhận định sai sự thật và phản động, vì các lý do sau:

Về lý luận, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, giữ vai trò lãnh đạo cách mạng luôn luôn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là vì sự cường thịnh của dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Ở một nước mà đất không rộng, người chưa đông, bị đế quốc xâm lược chia cắt thành hai miền thì mới thấy giá trị thiêng liêng của độc lập tự do, thống nhất đất nước và quyền được sống của con người. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm cuộc kháng chiến chống lại đế quốc đến xâm lược mạnh hơn nhiều lần về tiềm lực kinh tế, quân sự. Nhưng với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, với “ý Đảng, lòng dân” đã quyết tâm đánh đuổi thực dân, đế quốc để giành lại độc lập tự do của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Sau khi miền Bắc đã chiến thắng thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; nhưng đế quốc Mỹ lại xâm lược miền Nam chia cắt hai miền Nam Bắc nên Đảng ta tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện nhiệm vụ kháng chiến chống Mỹ để giải phóng miền Nam, giành lại độc lập dân tộc. Miền Bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa là hậu phương chi viện sức người và của cải để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau lãnh đạo giải phóng miền Nam giành thắng lợi năm 1975, đặc biệt trong những năm tiến hành đổi mới, Đảng ta đã thường xuyên quan tâm đúng mức chính sách xã hội, với mỗi đối tượng cụ thể. Với những người có sai lầm đã làm tay sai cho thực dân, đế quốc, Đảng, Nhà nước, nhân dân ta có chính sách nhân đạo, khoan hồng, tạo điều kiện bảo đảm ổn định cuộc sống như những người dân khác. Các Văn kiện, nghị quyết, của Đảng rất quan tâm đến chính sách con người, đặc biệt là ngày 26 tháng 3 năm 2004, Bộ Chính trị có Nghị quyết số 36/NQ/TW, “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”. Nội dung chính của Nghị quyết thể hiện tinh thần xóa bỏ mặc cảm, hòa hợp, đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, người trong Đảng, người ngoài Đảng, người ở trong nước và người định cư ở nước ngoài… đều là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước, người thân; đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học-công nghệ, hoạt động văn hóa- nghệ thuật để góp phần làm cho nước ngày càng phát triển.

Về thực tiễn, sau thắng lợi 30-4-1975, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không truy sát những người lầm đường đã được hoàn lương, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, bỏ qua quá khứ hướng tới tương lai và thực hiện bình đẳng với mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt đối xử với những người đã tham gia ngụy quân, ngụy quyền, trừ những cá nhân có mưu đồ chống đối chế độ.  Việt Nam hiện nay, có khoảng 2,7 triệu người đang sinh sống ở gần 90 nước và vùng lãnh thổ. Bộ phận người Việt Nam sống ở nước ngoài, mặc dù xa Tổ quốc, đồng bào luôn luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hó và hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình, quê hương. Nhiều người đã có những đóng góp về tinh thần, vật chất và cả xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đông dảo bà con hoan nghênh công cuộc đổi mới và chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, mong muốn đất nước ngày càng cường thịnh, sánh vai với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Nhiều người đã về thăm gia đình, quê hương, tham gia các họat động đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, nhân đạo, từ thiện… Chỉ tiếc rằng, còn có một số ít người đi ngược lại xu thế đó, ra sức chống lại lợi ích của dân tộc, của Đảng, chống phá chế độ, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại với Việt Nam…

Thành tựu nổi bật ở Việt Nam, trong những năm qua là tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm khoảng 7%, năm 2020 do bệnh dịch Covid – 19 vẫn đạt 2,91% và được xếp vào nhóm nước có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao của thế giới; chính trị – xã hội ổn định, chất lượng giáo dục, y tế được nâng cao, quốc phòng, an ninh giữ vững và đời sống của nhân dân lao động ngày càng cải thiện. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên đến người dân đang được chú trọng xây dựng, tình thương yêu con người và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Khi gặp thiên tai, bệnh dịch thì cả hệ thống chính trị đến mỗi người dân lại chung sức, đồng lòng tạo nên sức mạnh cộng đồng để khắc phục khó khăn; từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến cán bộ, viên chức, người dân đã tự nguyện chung tay ủng hộ tiền của và có nhiều cách làm sáng tạo trong phòng, chống dịch mà nhiều nước khác phải ngưỡng mộ. Vậy mà, cứ đến ngày 30 tháng 4, hướng đến kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì một số phần tử phản động, cơ hội chính trị lại hằn học, bất mãn đưa ra những luận điểm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thực chất nội dung bài viết: Đảng “trước sau như một”, nhằm đưa ra luận điệu của bọn phản động làm tay sai cho các thế lực thù địch, với chiêu trò bôi đen lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, nền độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng ta luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu ngày càng to lớn, thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Phát triển đất nước phồn thịnh, nhân dân hạnh phúc và theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, mà không một thế lực nào ngăn cản nổi./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.