Việt Nam kiên định trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Mới đây, trên trang quyenduocbiet xuất hiện bài viết “Thiên đường bánh vẽ” của Nguyên Anh. Nội dung bài viết là những luận điệu phi lịch sử, phản khoa học “kêu gọi” xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay đổi thể chế chính trị, làm cho quần chúng nhân dân hoài nghi, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

1. Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử

Với động cơ chính trị đen tối và góc nhìn phiến diện, chủ quan Nguyên Anh đã cố tình, xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với luận điệu sai trái như tiến lên chủ nghĩa xã hội chỉ là một con đường mù lòa. Thực tế có phải như vậy? Chúng ta biết rằng, trên thế giới có nhiều mô hình xã hội với nhiều chế độ xã hội khác nhau. Mỗi quốc gia, dân tộc lựa chọn mô hình nào đó đều dựa trên những điều kiện lịch sử của dân tộc mình. Và, tính tất yếu của con đường XHCN của dân tộc Việt Nam trước hết bắt nguồn từ lịch sử, từ sự lựa chọn của nhân dân. Bởi, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX các phong trào cách mạng ở Việt Nam đều hướng vào mục tiêu giành độc lập dân tộc, nhưng cuối cùng đều thất bại do sai lầm về chủ trương, đường hướng cách mạng. Khác với các chí sĩ cách mạng, sĩ phu yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đi tìm đường cứu nước đã sớm đến với học thuyết Mác – Lênin, đứng trên lập trường của giai cấp vô sản để xác định phương hướng, đường lối cho cách mạng Việt Nam, đó là kết hợp cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng xã hội chủ nghĩa. Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã lựa chọn con đường đúng đắn dựa trên học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối. Nhận thức và hành động theo sự lựa chọn và theo hệ giá trị đó, từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại: thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nước ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Rõ ràng, đường lối độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là con đường duy nhất đúng, là một tất yếu lịch sử của đất nước ta. Những luận điệu lạc lõng của Nguyên Anh chỉ là những chiêu trò lừa gạt, bóp méo chân lý của những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị, mang tư tưởng thù hận dân tộc nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

2. Vững tin vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Đã qua hai thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, thiên niên kỷ thứ ba của một thế giới đầy biến động, cũng đồng thời mở ra một kỷ nguyên hội nhập, đua tranh gay gắt. Thế giới đã chứng kiến bao cảnh đau thương của nhiều dân tộc ở châu Phi, ở Trung Đông, dù đã giành được độc lập nhưng đất nước bị hoang tàn bởi các xung đột chia rẽ nội bộ và sự can thiệp từ bên ngoài. Tuy nhiên,  ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với việc kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc đổi mới đất nước đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử:  từ một nước nghèo, cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội lạc hậu, trình độ thấp, nay Việt Nam đã vươn lên đạt nhiều thành tựu kinh tế – xã hội to lớn. Tăng trưởng GDP những năm gần đây, bình quân đạt 6,5 – 7% hàng năm; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập chủ quyền được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng; thế và lực của quốc gia được tăng cường. Đặc biệt, trong “cuộc chiến” phòng, chống dịch Covid-19, với tư tưởng chỉ đạo “Chống dịch như chống giặc”, đặt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, Việt Nam đã từng bước vững chắc vượt qua đại dịch; đến nay dịch Covid-19 đã cơ bản được được kiểm soát. Thực tế đó đã khẳng định Việt Nam đã phòng, chống dịch tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng điều kiện, tiềm lực kinh tế mạnh hơn. Đồng thời là minh chứng sinh động, cụ thể cho tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn những hạn chế, yếu kém do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Quan trọng là Đảng ta đã nhận ra những yếu kém, khuyết điểm để sửa chữa, lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước ngày càng phát triển đúng định hướng. Vậy nên, dù thời cuộc biến đổi xoay vần ra sao thì hệ giá trị độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong ý thức và trong hành động vẫn là mục tiêu, lý tưởng, của Đảng và nhân dân ta. Nó hoàn toàn không phải là cái “bánh vẽ”, hoang đường như tư duy của những kẻ hoang tưởng như Nguyên Anh. Cộng đồng thế giới đã có cái nhìn khách quan, thấy được những chuyển biến nhanh và tích cực trong hòa bình, ổn định chính trị ở Việt Nam, vậy mà những kẻ mang danh con người Việt Nam lại có cách nhìn méo mó, bi quan về thực trạng tình hình kinh tế, xã hội, rồi đưa ra những “phán xét ” hồ đồ, thiển cận, thiếu khách quan.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, với lập trường kiên định, bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, con đường ấy sẽ ngày càng rõ nét hơn, sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam sẽ ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn, đất nước sẽ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, giàu mạnh. Đó cũng sẽ là câu trả lời rõ ràng, đanh thép của chúng ta, đó là vũ khí sắc bén để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.