VIỆT NAM LỰA CHỌN ĐI THEO CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA LÀ ĐÚNG ĐẮN

Mới đây, trên mạng xã hội (Danlambao) có đưa ra cái gọi là: Nhà văn Nguyên Ngọc: Hồ Chí Minh sai từ Đại hội Tua! của Trần Trung Đạo. Với giọng lưỡi đầy hiềm khích, mưu mô, bằng thủ đoạn xảo quyệt, y đã phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cho rằng, việc Người dẫn dắt Việt Nam lựa chọn con đường Cách mạng Tháng Mười Nga là hoàn toàn sai lầm. Đây là luận điệu hết sức phi lý, sai trái cần được bác bỏ, bởi vì:

Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn con đường Cách mạng Tháng Mười Nga cho cách mạng Việt Nam là tất yếu lịch sử.

Trước năm 1930, ở Việt Nam tồn tại nhiều đảng phái, tổ chức, chính trị lựa chọn con đường cứu nước khác nhau nhưng đều thất bại. Nguyễn Ái Quốc – người thanh niên yêu nước đã bôn ba nhiều nước để tìm ra con đường cứu nước, cứu dân, Người đã tìm hiểu các cuộc cách mạng nổ ra trước đó kể cả cuộc cách mạng tư sản ở nước Mỹ, nhưng, Người nhận thấy, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại, ngày 07/11/1917, dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã chặt đứt mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, lập nên nhà nước công – nông đầu tiên trên thế giới, mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Người khẳng định: “Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”[1]. Chính vì vậy, theo Nguyễn Ái Quốc chỉ có đi theo con đường Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga mới đem lại độc lập, tự do, dân chủ, công bằng và bình đẳng thực sự cho mọi người, mới chấm dứt xóa bỏ được vĩnh viễn chế độ người bóc lột người; chỉ có sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản chân chính được vũ trang bằng một học thuyết cách mạng và khoa học, có đội ngũ đảng viên kiên trung, không sợ hy sinh, gian khổ, hết lòng, hết sức vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân mới có thể hiện thực hóa mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Và Nguyễn Ái Quốc đã quyết tâm lựa chọn con đường cách mạng vô sản, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), ngày 03/02/1930.

Với đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn, Người cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân lao động khỏi ách thống trị, bóc lột của thực dân, phong kiến, làm nên thắng lợi to lớn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Thắng lợi đó đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Thứ hai, thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và và thành tựu của công cuộc đổi mới là hiện thực không thể phủ nhận của con đường đi theo Cách mạng Tháng Mười Nga do Chủ tịch Hồ Chi Minh và Đảng ta lựa chọn.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược năm 1954; lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay. Những mốc son chói lọi đó là sự thật không thể đảo ngược và bôi nhọ, điều đó không chỉ người Việt Nam yêu nước thừa nhận, mà thế giới ngợi ca và đánh giá cao.

Ghi nhận công lao đóng góp của các lãnh tụ trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, trong đó có lãnh tụ Hồ Chí Minh. UNESCO đã vinh danh lãnh tụ Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”. Đó là đánh giá khách quan, sự ghi nhận và vinh danh xứng đáng của thế giới đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Hiện nay, cả nước đang thực hiện đường lối đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, với nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, “làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” là minh chứng sáng ngời về sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Do đó, việc lập luận của Trần Trung Đạo về sự lựa chọn con đường đi theo Cách mạng Tháng Mười Nga của Việt Nam là hoàn toàn sai trái, phi nhân tính, đó là luận điệu vu khống, xuyên tạc trắng trợn của y.

Vì thế, mỗi cư dân mạng cần hết sức cảnh giác, vạch trần âm mưu thủ đoạn của Trần Trung Đạo và đồng bọn. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tin tưởng vào con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo./.

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.387.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “VIỆT NAM LỰA CHỌN ĐI THEO CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA LÀ ĐÚNG ĐẮN

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.