Thành quả trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là không thể phủ nhận

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, qua hơn 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, sức mạnh quốc gia và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Thế nhưng, với âm mưu đen tối, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tìm trăm phương ngàn kế để phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta. Mới đây, trên “baotiengdan. com”, Nguyễn Thông rêu rao rằng: “Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chỉ đem lại nghèo đói và lạc hậu”. Đây là luận điệu phiến diện, không phản ánh đúng thực tế ở Việt Nam, mục đích của y và đồng bọn nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và những thành quả mà chủ nghĩa xã hội mang lại cho nhân dân Việt Nam.…

Read more

Thêm một luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác do C.Mác và Ph.Ăng ghen sáng lập vào giữa thế kỷ XIX, đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã được V.I.Lênin phát triển thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ đó đến nay, thế giới đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm, quanh co, phức tạp, song đời sống xã hội vẫn không nằm ngoài những quy luật phổ biến đã được C.Mác tổng kết. Khẳng định giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời, bên cạnh việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, còn phải đấu tranh phê phán các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin được phát tán trên mạng xã hội, kiểu như bài viết của Nguyên Anh đăng trên trang “Quyenduocbiet. com”, với tiêu đề Bọn tâm thn hoang tưởng tự sướng Mác – Lê”.

Read more

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước

Vu khống, xuyên tạc và xảo trá là những gì chúng ta thấy được trong bài viết “Hơn 30 năm nhìn lại, nhân dân và đất nước Việt Nam vẫn là nạn nhân của “giải pháp tạm bợ” của Đảng Cộng sản Việt Nam” của Trương Nhân Tuấn đăng trên trang “Quyenduocbiet”. Bằng ngôn từ của những kẻ phản động “ăn cháo đá bát”, y đã xuyên tạc, bóp méo sự thật hòng phủ nhận sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta, làm cho nhân dân mất lòng tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là luận điệu hết sức nguy hiểm, chống phá trắng trợn của Trương Nhân Tuấn, chúng ta cần cảnh giác.

Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định đường lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng là đúng đắn và sáng tạo.…

Read more

Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta xác định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đây là quan điểm xuyên suốt của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta cũng khẳng định rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”; tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn”, đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, bởi vì:

Thứ nhất, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lý luận cách mạng chân chính, khoa học nhất, chỉ ra con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người của cách mạng Việt Nam.…

Read more

Không thể phủ nhận công tác tuyên truyền của Đảng ta

Gần đây, các thế lực thù địch, phản động ngày càng tăng cường các hoạt động xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt khi công tác tuyên truyền ngày càng khẳng định được vai trò nòng cốt trong nhận diện, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì bọn chúng lại càng ráo riết xuyên tạc rằng: “Tuyên truyền hiện nay theo kiểu bao cấp, quá lố”, và rằng “tuyền truyền đã thất bại, dân không nghe theo”… Chúng ta cần tỉnh táo, bản lĩnh để tránh hoang mang, dao động, mất niềm tin trước các luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Công tác tuyên truyền làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành động lực quan trọng, góp phần hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Read more

THẤU TRIỆT QUAN ĐIỂM “CÁCH MẠNG LÀ SỰ NGHIỆP CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN” TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN NAY

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Là động lực to lớn giúp Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên một Việt Nam ngày càng vươn lên trên tầm cao thời đại, được thế giới ca ngợi và tôn trọng. Song, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân.…

Read more

Không thể phủ nhận hạnh phúc của nhân dân Việt Nam

Hạnh phúc là giá trị bao trùm của nhân loại, mọi quốc gia, dân tộc đều lấy việc xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Ở Việt Nam, suốt chiều dài lịch sử, các triều đại đều lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, mỗi bước tiến trong quá trình xây dựng hạnh phúc của nhân dân Việt Nam các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách chống phá, phủ nhận.

1. Nhận diện những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận hạnh phúc của nhân dân Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động

Thứ nhất, trước hiện thực sinh động về hạnh phúc của nhân dân Việt Nam được thế giới thừa nhận, đánh giá cao thì các thế lực thù địch, phản động lại cố tình xuyên tạc, phủ nhận.…

Read more

Vạch trần thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin

Phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng đã và đang được các thế lực thù địch lựa chọn và xác định là mũi nhọn tấn công và có sức “công phá” mạnh nhất vào thành trì cách mạng Việt Nam. Cuộc tấn công này của chúng diễn ra trên nhiều lĩnh vực, với các phương tiện, thủ đoạn khác nhau, nhất là trên môi trường không gian mạng.

Môi trường không gian mạng với ưu thế tốc độ lan truyền thông tin nhanh, diện thông tin rộng trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống của con người. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường được các thế lực thù địch, phản động tận dụng tối đa để gia tăng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin – Bộ phận cấu thành quan trọng nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

Đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của cách mạng Việt Nam

Lựa chọn đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn, sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc Việt Nam; phù hợp với thực tiễn của đất nước và xu thế phát triển của thời đại. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn trong đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc và những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới. Thành tựu đó được người dân trong nước và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, đi ngược với xu thế đó, những kẻ có trái tim “không cùng nhịp đập” rêu rao rằng “Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, ảo tưởng”; trong bài viết “Chủ nghĩa xã hội: Lòng dân không thuận, hào kiệt tan tác” trên mạng xã hội, Phạm Đình Trọng đã cố tình phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam bằng cách xuyên tạc: đi lên chủ nghĩa xã hội là “sai lầm, ảo tưởng, phản con người, phản quy luật tự nhiên”, “người dân Việt Nam nhắc đến chủ nghĩa xã hội lại rùng mình, dựng tóc gáy”… Rõ ràng đây là những luận điệu sai trái, phản động.…

Read more

Những giá trị căn cốt của Đề cương văn hóa Việt Nam 1943

Mới đây, trên trang “Doithoaionline”, Phạm Trần” đã phát tán tài liệu “80 năm sau đề cương văn hóa 1943”. Trong tài liệu này Y đã  bộc lộ rõ bản chất của những phần tử phản động, khi cho rằng: Đảng“vẽ rắn thêm chân, vẽ rồng thêm cánh” để tô son, điểm phấn cho kỷ niệm 80 năm ngày ra đời “Đề cương văn hóa”; “đàn áp trí thức”;triệt tiêu nền văn hóa nhân bản”…. Hơn nữa, còn ra sức kích động đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ chống phá Đảng, Nhà nước. Mục đích cuối cùng của “Phạm Trần” là vu khống ở Việt Nam “Không có tự do báo chí và sáng tác văn học”. Nhằm cổ súy các phần tử cơ hội, bất mãn, các đối tượng chống đối chế độ lợi dụng quyền tự do báo chí để tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.…

Read more