PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trong lịch sử nhân loại, hiếm có học thuyết, tư tưởng nào mà trong suốt quá trình hình thành và phát triển lại chịu nhiều sự đả kích, xuyên tạc, bóp méo của các thế lực thù địch như chủ nghĩa Mác – Lênin. Hành trình gần hai thế kỷ kể từ khi C.Mác, Ph.Ăngghen đặt nền móng đầu tiên tại Đức, V.I.Lênin kế tục và phát triển tại Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, cho đến nay, chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn là nền tảng tư tưởng vững chắc của các Đảng Cộng sản cầm quyền, trong đó có Việt Nam.

Vừa qua, trên trang “thongluan-rdp” có đăng tải nội dung “Văn hóa Marx – Lenin độc tài và lừa đảo còn kìm kẹp dân tộc ta bao lâu nữa” của đối tượng Âu Dương Thệ với những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, cho rằng “văn hóa Mác – Lênin rủ ngủ, làm ngu dân”; đồng thời tôn vinh cái gọi là “văn hóa chính trị dân chủ đa nguyên”.…

Read more

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, các triều đại phong kiến Việt Nam đã sớm nhận thấy sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo khẳng định: Ý chí của nhân dân chính là thành trì vững chắc nhất để giữ nước. Nguyễn Trãi lấy tư tưởng “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân” làm nền tảng để phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân, đưa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đến thắng lợi vẻ vang. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: “Sử dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”. Trung thành vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Read more

PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG TA

Kinh tế thị trường là thành quả của văn minh nhân loại, được Đảng và Nhà nước Việt Nam vận dụng một cách đúng đắn, khách quan, khoa học, sáng tạo, trở thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó nhấn mạnh vị trí, vai trò của con người chính là động lực và cũng là mục tiêu cao nhất của sự phát triển. Song, các thế lực thù địch cho rằng, không có nền kinh tế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa là những yếu tố đối lập nhau, loại trừ nhau; gán ghép định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường là chủ quan, duy ý chí, không có cơ sở khoa học, không thuyết phục; nếu bỏ cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa thì nền kinh tế đất nước còn phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn; kinh tế thị trường là của chủ nghĩa tư bản, vận động theo các quy luật của chủ nghĩa tư bản, không thể dung hòa và kết hợp với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, với định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế của các quốc gia vì giữa chúng có sự mâu thuẫn, đối lập.…

Read more

PH.ĂNGGHEN – LÃNH TỤ THIÊN TÀI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG TOÀN THẾ GIỚI

Năm 2023 những người cộng sản và công nhân quốc tế kỷ niệm lần thứ 203 năm Ngày sinh của Phơ-ri-đơ-rích Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2023), lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân, người đã cùng với C.Mác xây dựng hệ thống lý luận khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động nhằm giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Ông là nhà bác học và người thầy, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Xuất thân từ một gia đình tư sản, nhưng Ph.Ăngghen đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân. Ông là người bạn, người đồng chí gần gũi nhất của C.Mác, đã cùng C.Mác xây dựng hệ thống lý luận cách mạng, khoa học của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.…

Read more

Chủ nghĩa Mác – Lênin bồi đắp và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới

Mới đây, Nguyễn Đình Cống đã phát tán trên mạng xã hội bài viết: “Phải chăng Chủ nghĩa Mác Lê góp phần làm hủy hoại văn hóa dân tộc” với luận điệu cho rằng: “nền văn hóa của dân tộc Việt Nam được hình thành, truyền lại qua mấy ngàn năm bỗng chốc bị hủy hoại trong vài chục năm gần đây do việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì thực hành Chủ nghĩa Mác Lê”. Đây là luận điệu hết sức sai trái, phản động hòng xuyên tạc, phủ nhận đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam qua đó nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, lịch sử và thực tiễn Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu của y, bởi lẽ:

Một là, chủ nghĩa Mác – Lênin đã khơi dậy và phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Read more

Liên minh công – nông – trí thức là một tất yếu khách quan

Thời gian gần đây JB Nguyễn Hữu Vinh viết tại trang “Rfavietnam”: “Chấn hưng văn hóa hay mở cửa cho tham nhũng văn hóa?”. Thông qua bài viết Y đã cố tình xuyên tạc khối liên minh công – nông – trí thức, khi lu loa rằng “đưa giai cấp công nhân được gọi là tiên tiến, giai cấp bần cố nông liên minh lên lãnh đạo xã hội, thực chất là phá vỡ hoàn toàn quy luật kinh tế xã hội và tiêu diệt những mầm mống tinh hoa của nền kinh tế đất nước”.

Luận bàn về vấn đề này, chỉ rõ cho Nguyễn Hữu Vinh biết rằng: Cả về mặt lý luận và thực tiễn đều cho thấy, liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức luôn là vấn đề có tính chiến lược của cách mạng Việt Nam, kể cả trong cách mạng dân tộc, dân chủ cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Thành quả trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là không thể phủ nhận

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, qua hơn 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, sức mạnh quốc gia và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Thế nhưng, với âm mưu đen tối, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tìm trăm phương ngàn kế để phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta. Mới đây, trên “baotiengdan. com”, Nguyễn Thông rêu rao rằng: “Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chỉ đem lại nghèo đói và lạc hậu”. Đây là luận điệu phiến diện, không phản ánh đúng thực tế ở Việt Nam, mục đích của y và đồng bọn nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và những thành quả mà chủ nghĩa xã hội mang lại cho nhân dân Việt Nam.…

Read more

Thêm một luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác do C.Mác và Ph.Ăng ghen sáng lập vào giữa thế kỷ XIX, đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã được V.I.Lênin phát triển thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ đó đến nay, thế giới đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm, quanh co, phức tạp, song đời sống xã hội vẫn không nằm ngoài những quy luật phổ biến đã được C.Mác tổng kết. Khẳng định giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời, bên cạnh việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, còn phải đấu tranh phê phán các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin được phát tán trên mạng xã hội, kiểu như bài viết của Nguyên Anh đăng trên trang “Quyenduocbiet. com”, với tiêu đề Bọn tâm thn hoang tưởng tự sướng Mác – Lê”.

Read more

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước

Vu khống, xuyên tạc và xảo trá là những gì chúng ta thấy được trong bài viết “Hơn 30 năm nhìn lại, nhân dân và đất nước Việt Nam vẫn là nạn nhân của “giải pháp tạm bợ” của Đảng Cộng sản Việt Nam” của Trương Nhân Tuấn đăng trên trang “Quyenduocbiet”. Bằng ngôn từ của những kẻ phản động “ăn cháo đá bát”, y đã xuyên tạc, bóp méo sự thật hòng phủ nhận sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta, làm cho nhân dân mất lòng tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là luận điệu hết sức nguy hiểm, chống phá trắng trợn của Trương Nhân Tuấn, chúng ta cần cảnh giác.

Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định đường lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng là đúng đắn và sáng tạo.…

Read more

Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta xác định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đây là quan điểm xuyên suốt của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta cũng khẳng định rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”; tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn”, đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, bởi vì:

Thứ nhất, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lý luận cách mạng chân chính, khoa học nhất, chỉ ra con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người của cách mạng Việt Nam.…

Read more