Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng – nhân tố quyết định chiến thắng của Quân đội ta

Trung thành và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác – Lênin, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định phải thành lập quân đội công nông và đặt quân đội công nông dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng, tháng 3 – 1935, Đảng ta ra nghị quyết về tổ chức, lãnh đạo của Đảng trong đội tự vệ công nông. Nghị quyết nêu rõ: Công nông cách mạng tự vệ đội là dưới quyền chỉ huy thống nhất của Trung ương Quân uỷ của Đảng Cộng sản. Tư tưởng này tiếp tục được Đảng ta khẳng định trong các văn kiện Đảng qua các kỳ đại hội và trở thành nguyên tắc bất di, bất dịch trong quá trình Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Nâng tầm cao uy tín, vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới

87 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, làm nên cách mạng Tháng Tám lịch sử vĩ đại, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam); tiến hành hai cuộc chiến tranh thần thánh chống quân xâm lược Pháp và Mỹ thắng lợi; thực hiện thống nhất đất nước, Nam – Bắc xum họp một nhà, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đưa lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; nhờ đó đã nâng tầm cao, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.… Đọc tiếp

Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi ở Việt Nam

C.Mác và Ph.Ăngghen cho rằng, trong cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và xây dựng chế độ xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa, giai cấp vô sản cần phải có một tổ chức. Tổ chức ấy có vai trò đặc biệt quan trọng là đứng ra tập hợp quần chúng và lãnh đạo họ thực hiện cuộc đấu tranh đó. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, hình thức tổ chức cao nhất của giai cấp vô sản là Đảng Cộng sản. Chỉ có như vậy, giai cấp vô sản mới có thể từ giai cấp “tự nó” trở thành giai cấp “cho ta”, thực hiện bước chuyển từ tự phát lên tự giác để đấu tranh, lật đổ giai cấp tư sản; xây dựng chế độ xã hội mới theo lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản.… Đọc tiếp

Read more

Sự lựa chọn đúng xu thế lịch sử và hợp lòng người dân Việt Nam

Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết cách mạng và khoa học; là học thuyết vì con người và do con người, chứa đựng chủ nghĩa nhân đạo cao đẹp có khả năng chinh phục lòng người, không chỉ đối với giai cấp công nhân mà tất cả mọi tầng lớp nhân dân. Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, là lý luận đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân, nhưng cũng là lý luận của cuộc đấu tranh giải phóng nhân dân lao động và các dân tộc trên thế giới. Trên con đường vươn tới một xã hội mới nhân đạo, công bằng và hợp lý hơn, giai cấp công nhân và nhân dân lao động các dân tộc, trong sự lựa chọn của mình, đã và vẫn sẽ lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm ngọn cờ tư tưởng để dẫn đường, chỉ lối.… Đọc tiếp

Read more

Tội ác của bọn theo đuôi chống Chủ nghĩa Mác – Lênin

Theo đuôi các thế lực thù địch ở ngoài nước, các phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị ở nước ta đang lớn tiếng đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải “tự nguyện lột xác”, phải từ bỏ nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Một số kẻ ác ý, bạo mồm còn ví von rằng, phải từ bỏ “con thuyền Mác – Lênin” bởi trong quá trình đưa dân tộc Việt Nam đến bến bờ độc lập, đưa nhân dân ta đến bến bờ hạnh phúc, nó đã bị “mắc cạn”, “chết yểu”. Chúng đòi hỏi Đảng ta phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập… Các phần tử chống đối, bất mãn đưa ra những luận điểm hết sức sai trái, phản động, cho rằng nguyên nhân của mọi cái “khốn khổ”, “lạc hậu”, “trì trệ”…ở Việt Nam là do sự “nô lệ về ý thức hệ” chủ nghĩa Mác – Lênin và đòi Đảng ta phải từ bỏ cái “lý thuyết ngoại lai” ấy…Đó là lý thuyết mà họ cho rằng đã bị phá sản trong thực tiễn và đã bị từ bỏ ngay tại chính quê hương của nó ở Đức và Nga xô.… Đọc tiếp

Read more

Chủ nghĩa Mác – Lênin sống mãi

Gần 170 năm tồn tại và phát triển, chủ nghĩa Mác – Lênin luôn phải đấu tranh quyết liệt với hệ tư tưởng tư sản, với chủ nghĩa chống cộng và các trào lưu cơ hội xét lại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Thực tiễn cuộc đấu tranh sinh tử ấy đã chỉ ra rằng: khi cách mạng đang ở cao trào, đang thắng lợi thì giai cấp tư sản, những kẻ chống cộng và cơ hội tìm trăm phương, ngàn kế để chống đỡ, phòng ngự, nhưng khi cách mạng gặp khó khăn, tạm thoái trào thì chúng chuyển mạnh sang phản công và tấn công, tập trung công kích chủ nghĩa Mác – Lênin. Chúng lợi dụng triệt để những sai lầm, trong phong trào xã hội chủ nghĩa, thậm chí chúng còn bịa ra đủ điều xấu xa, độc ác và thô thiển để thoá mạ, để cố chứng minh cho điều chúng muốn là “Chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời”, không thể giữ vai trò nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của các Đảng Cộng sản.… Đọc tiếp

Read more

Nhận diện sự thật: Không thể phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin

Vì sao các thế lực thù địch, phản động lại ra sức phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin? Mục đích thật sự của những người mạo danh để đưa ra những cái gọi là “khuyến nghị” và phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê nin là gì? Để trả lời cho những câu hỏi này, mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi trò chuyện với hai vị khách mời… Đọc tiếp

Read more

Cách mạng Tháng Mười tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi

QĐND – Sau sự kiện Liên Xô tan rã (1991), các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội (CNXH) càng ra sức xuyên tạc ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười. Họ nói Cách mạng Tháng Mười là một lỗi lầm bi thảm của lịch sử! Có thật như vậy không?

Đương nhiên chúng ta không thể chờ đợi ở họ một thái độ nào khác. Điều đáng quan tâm là, trong số những người yêu mến Cách mạng Tháng Mười đôi khi cũng có một số ý kiến phân vân, thắc mắc: Thực tiễn gần 100 năm qua có chứng minh tính tất yếu lịch sử Cách mạng Tháng Mười không? Có đúng là Cách mạng Tháng Mười đã mở đầu thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên CNXH? Do đó, Cách mạng Tháng Mười có tiếp tục soi sáng con đường phát triển cách mạng của loài người hay không?… Đọc tiếp

Read more

Nhận diện sự thật: Chủ nghĩa Mác – Lênin có thật sự lỗi thời?

Thời gian gần đây, lợi dụng việc đóng góp ý kiến cho Đảng khi Đại hội XII xác định lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng trong các mối quan hệ quốc tế, một số phần tử cơ hội và thù địch đã mạo nhận là những nhà hoạt động xã hội hoặc nhà hoạt động dân chủ nhân quyền, những người yêu nước tìm cách phản bác và phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Để trả lời cho câu hỏi “Chủ nghĩa Mác – Lênin có thật sự lỗi thời?”, chúng tôi xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi cuộc trao đổi với TS.… Đọc tiếp

Read more

Trần Văn Chánh “lánh đúng, nói sai”

Đọc bài “Ghi chép một số nhận định về nghiên cứu và giảng dạy chủ nghĩa Mác – Lênin tại Việt Nam” của ông Chánh lấy bút danh là Trần Khuyết Nghi đã phát tán trên mạng. Ông mong muốn có người “phản biện” với bài viết của mình, vậy tôi có mấy điều trao đổi với ông đây:

Thứ nhất, ông cho rằng: “Mác – Lênin là người kích động giai cấp vô sản vùng lên, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, giành quyền thống trị về tay cộng sản”. Thưa với ông, nói như vậy là ông đã sai, ông phải nói lại cho đúng là “C.Mác và V.I.Lênin là những người chỉ ra con đường lãnh đạo giai cấp vô sản và lao động bị áp bức bóc lột đứng lên lật đổ ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản, giải phóng con người, dân tộc và giai cấp, “giành lấy dân chủ” và “trở thành dân tộc”.… Đọc tiếp

Read more
1947191total sites visits.