Cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng

Xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin là mục tiêu hàng đầu của các thế lực thù địch, nhằm làm mất phương hướng, giảm sút ý chí chiến đấu, xa rời mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Chúng tập trung mọi cố gắng để chứng minh cho “Tính lỗi thời của học thuyết Mác – Lênin”. Chúng còn lớn tiếng tuyên bố: “Cách mạng Tháng Mười Nga là sự đẻ non; là sai lầm của lịch sử; CNXH hiện thực là quái thai, là sự phát triển ngoài nền văn minh nhân loại”,… Chúng tuyên truyền vu cáo Đảng ta “đem tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin áp dụng vào Việt Nam là một sự gán ghép, gượng gạo dẫn đến sai lầm”. Chúng phủ định con đường cách mạng của Đảng và nhân dân ta từ năm 1930 đến nay.

Read more

Sự thật về những “nan giải” trong tư duy của Nguyễn Khắc Mai

Mới đây, trên mạng xã hội có bài viết của Nguyễn Khắc Mai, với tựa đề “Liệu có phải khai trừ đồng chí Mác và đồng chí Ăngghen?”. Bài viết mặc dù được che đậy bởi thủ đoạn “cắt dán” thô thiển, nửa vời về những luận điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen cũng như những quan điểm, chủ trương của Đảng ta trong giáo dục, rèn luyện đảng viên và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Song chúng đã bộc lộ rõ âm mưu chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, chống phá Đảng ta. Xin được có đôi điều xung quanh sự “nan giải thật đấy” trong tư duy của Nguyễn Khắc Mai.

Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng là tất yếu khách quan

Trong suốt chặng đường 87 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam với bản lĩnh và trí tuệ của mình, vẫn kiên định, vững vàng ở vai trò lãnh đạo đất nước của mình, vẫn sáng suốt nhìn nhận đúng vấn đề, tìm ra bước đi phù hợp, Đảng kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những biểu hiện sai trái, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, để thực hiện sứ mệnh lịch sử mà nhân dân giao phó.

Read more

Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trên thực tế, chủ nghĩa Mác – Lênin đã được các Đảng Cộng sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam lấy làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của mình. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn làm ngơ trước thực tại đó, đưa ra những luận điệu vô căn cứ để tấn công, xuyên tạc nhằm thủ tiêu chủ nghĩa Mác – Lênin. Vậy, bộ mặt thật của những người đó là gì?

Read more

Tại sao chống Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch lại chĩa mũi nhọn vào Chủ nghĩa Mác – Lênin?

Có thể nói rằng, những người cố tình xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin chính là những kẻ lừa dối lương tâm, cản trở tiến bộ xã hội, phản bội loài người. Chúng đang tức tối và vô cùng căm phẫn vì mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta không thành công. Mặc chúng “to mồm”, la hét, chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đất nước của chúng ta, đường của chúng ta, chúng ta cứ đi, thắng lợi thuộc về chúng ta.

Read more

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng – nhân tố quyết định chiến thắng của Quân đội ta

“Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục. Đây là sự tổng kết lịch sử và là sự khái quát, phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác quân sự, quốc phòng; chỉ rõ quy luật vận động, phát triển của xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam – quân đội của dân, do dân, vì dân trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Read more

Nâng tầm cao uy tín, vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam khẳng định uy tín, vị thế, vai trò độc tôn lãnh đạo đất nước của Đảng ta. Đảng đã vượt lên chính mình, nắm bắt, xử lý và vận dụng đúng đắn, sáng tạo quy luật vận động, phát triển của cách mạng Việt Nam và thế giới, luôn kiên định, vững vàng về nguyên tắc với sự mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo về phương pháp, kiên trì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi ở Việt Nam

Gần 87 năm hoạt động và lãnh đạo cách mạng, ở những thời điểm quan trọng mang ý nghĩa bước ngoặt, Đảng ta đều vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, đề ra được đường lối, chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, dự báo được tình huống có thể xảy ra, để từ đó chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho việc xử lý tình huống. Thắng lợi của đường lối đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là một tất yếu khách quan, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam.

Read more

Sự lựa chọn đúng xu thế lịch sử và hợp lòng người dân Việt Nam

Con đường bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách khoa học, cách mạng và triệt để là thể hiện sinh động sự kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chỉ có như thế mới thực sự chủ động đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm, tư tưởng phản động, sai trái chống lại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và cách mạng nước ta.

Read more

Tội ác của bọn theo đuôi chống Chủ nghĩa Mác – Lênin

Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đang ra sức phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Điều đó thể hiện sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Không có thế lực thù địch nào có thể cản bước, ngăn đường chúng ta đi tới.

Read more