Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc Phiên đối thoại về Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc

Một trong những âm mưu thâm độc và xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động là dưới chiêu bài bảo vệ “dân chủ”, “nhân quyền”, để lôi kéo, kích động quần chúng đòi tự do, dân chủ, nhân quyền theo tiêu chí phương Tây, tiến tới phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện mưu đồ thâm hiểm đó, ngày 11/5/2024, trên trang blog Đài Á Châu Tự Do (RFA) tán phát bài “Hơn 300 khuyến nghị cho Việt Nam tại Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc”, nội dung xuyên tạc Phiên đối thoại về Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc; phủ nhận giá trị tự do, dân chủ ở Việt Nam; vu cáo chính quyền “vi phạm” nhân quyền trên nhiều lĩnh vực; “khuyến nghị” Việt Nam “cần tu chỉnh” Điều 4 trong Hiến pháp năm 2013 về “độc quyền” lãnh đạo của Đảng.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU KÍCH ĐỘNG, CHIA RẼ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VỚI TỔ QUỐC

Vừa qua trên trang “Radiodlsn”, có bài “Nói với Người CS: Đặc tính đa dạng của Cộng đồng VN Hải Ngoại” của Hoàn Ân và Tiến Văn. Trong đó đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài; kích động chống phá, gây chia rẽ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc. Xuất phát từ tư tưởng thù địch lòng hận thù mà xuyên tạc bản chất, ý nghĩa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.…

Read more

TỰ DO NGÔN LUẬN PHẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LÀ HOÀN TOÀN ĐÚNG ĐẮN

Gần đây, trên mạng “Vietnamthoibao” phát tán bài viết của Hoài Nguyễn với tựa đề: “Tự do ngôn luận ở Việt Nam”. Bài viết cho rằng Việt Nam “đã đặt ra các rào cản kỹ thuật trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận” – Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, sự cố tình xuyên tạc, bóp méo về quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam, bởi lẽ:

Thứ nhất, quyền tự do ngôn luận không phải là quyền tự do tuyệt đối.

Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến” (Điều 19) và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966: “Mọi người có quyền tự do ngôn luận” (Điều 19).…

Read more

CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ VỀ XÂY DỰNG Ý THỨC XÃ HỘI MỚI Ở VIỆT NAM

Ý thức xã hội là một bộ phận quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc. Tuy nhiên, mượn cớ “quan tâm”, “phản biện” nhiều kẻ cơ hội, thù địch đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân ta. Chúng thường xuyên tung những bài viết xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, đơn cử như bài viết “Đảng Cộng sản Việt Nam có ý thức xã hội gì ?” của đối tượng Phạm Trần đăng tại trên trang thongluan-rdp.org. Bài viết đã xuyên tạc, phủ nhận tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta. Chẳng hạn như: “chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh không thể cấu thành “ý thức xã hội mới” cho Việt Nam, chúng là xiềng xích kéo dân tộc và đất nước xuống tận đáy của tụt hậu và thua kém”… Phải khẳng định rằng, những kẻ ở bên kia bán cầu không ngừng tung ra những bài viết xuyên tạc về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam lại không có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, đặc biệt là những kiến thức cơ bản về học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.…

Read more

CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, TỪ CHỨC ĐỐI VỚI CÁN BỘ CỦA BBC

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định 41) được ban hành là cấp thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Tuy nhiên, Quy định này đang trở thành một trong những tâm điểm, được các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng để chống phá công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước ta. Điển hình như bài viết: Quy định 41 của Bộ Chính trị giúp cán bộ cấp cao “hạ cánh an toàn” của BBC đang được phát tán rộng rãi trên nhiều diễn đàn phản động trong thời gian gần đây. Với góc nhìn lệch lạc, bài viết cho rằng Quy định 41 đưa ra Quy trình “xin thôi” hay còn gọi là “hạ cánh an toàn”, giúp Đảng giữ hình ảnh trong mắt công chúng và giúp các đảng viên cao cấp mắc sai phạm thoát khỏi khả năng bị truy tố hình sự.

Read more

Bác bỏ luận điệu sai trái và nguy hiểm của Minh Văn

Một trong những âm mưu thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động là tập hợp lực lượng, huấn luyện, đào tạo, xây dựng lực lượng chống đối, hình thành các hội nhóm tại Việt Nam, khi có thời cơ, thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”. Để thực hiện dã tâm, mưu đồ đen tối, gần đây trang “Hung-viet – Minh Văn viết: Một đất nước mà Hiến pháp quy định Công nhân là giai cấp lãnh đạo đất nước mà giới công nhân không có quyền xuống đường tuần hành kỷ niệm ngày 1/5 sao? Hay giai cấp Công Nhân Việt Nam ở vai trò lãnh đạo nên quên rằng mình xuất thân là công nhân?… Đây là luận điệu kích động, xuyên tạc hết sức nguy hiểm cần phải lên án và bác bỏ. Bởi:

1. Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là ngày lễ kỉ niệm của phong trào công nhân quốc tế là người lao động vào ngày 1/5 hàng năm.…

Read more

Luận điệu giả nhân, giả nghĩa của Nguyễn Quang A

Vừa qua, trên trang “Rfavietnam” có bài viết: “Quốc hội và Hội đồng nhân dân giám sát, làm sao để không chỉ là hình thức” của  Nguyễn Quang A cho rằng “ở Việt Nam Quốc hội không làm được vai trò giám sát… Quốc hội cũng không đủ chuyên môn để giám sát”. Đây là một nhận định đầy suy diễn với luận điệu giả nhân, giả nghĩa nhằm mục đích xuyên tạc, hạ thấp vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam.

1. Cùng với chức năng lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát là một trong ba chức năng cơ bản của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Hiến pháp năm 2013 và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015 đã quy định và thể hiện rõ về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; trách nhiệm cửa cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám sát.…

Read more

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của Thiên Hạ Luận

Lợi dụng kết quả công tác phòng chống tham nhũng và công tác cán bộ của Việt Nam gần đây, trên diễn đàn phản động VOA tiếng Việt phát tán bài viết: “Bắt bao nhiêu, trong bao lâu thì hết cán bộ thoái hoá, biến chất?” của Thiên Hạ Luận. Với góc nhìn thiển cận và mưu đồ chống phá rõ ràng, y cho rằng: nhất quán chủ trương, công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam không hiệu quả, nguyên nhân là do Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền trong công tác cán bộ. Luận điệu này cho thấy, Thiên Hạ Luận không hiểu gì về quan điểm của Đảng ta trong phòng, chống tham nhũng và công tác cán bộ.

1. Đảng ta khẳng định, tham nhũng là: “quốc nạn”, là “giặc nội xâm”, phải lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vấn đề phòng, chống tham nhũng.…

Read more

VẠCH TRẦN BẢN CHẤT LỢI DỤNG DÂN CHỦ ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, đưa giang sơn thu về một mối. Vậy mà, các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc, truyền bá những tư tưởng hận thù, chống phá cách mạng Việt Nam. Điển hình như: trang Facebook: những người cầm bút can đảm, tác giả Vũ Hoàng Anh đăng tải bài viết “nhìn lại cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam”. Nội dung bài viết kêu gọi tập hợp lực lượng đòi Việt Nam phải thực thi thứ “dân chủ” của họ đặt ra. Nhằm cổ súy các phần tử cơ hội, bất mãn, các đối tượng chống đối chế độ lợi dụng dân chủ để tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA “PHÚ NHUẬN” ĐỐI VỚI NGHỊ QUYẾT 18-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT 37-NQ/TW (KHÓA XII)

Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khẳng định: Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 18 đã tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị… góp phần khắc phục một số hạn chế về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình tổng thể hệ thống chính trị, tạo nền tảng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18 đến năm 2030. Cùng với đó, Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: Quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; thể hiện tinh thần nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu, nhận được sự đồng thuận của nhân dân.…

Read more