XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY THEO TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Khẳng định ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”[1]. Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ đưa các tầng lớp nhân dân lao động Nga thoát khỏi thân phận bị áp bức, bóc lột trở thành người làm chủ xã hội, làm chủ đất nước, mà còn mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại: thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, soi sáng con đường cho các dân tộc bị áp bức và giải phóng hàng triệu người lao động trên trái đất.…

Read more

BÀI HỌC VỀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG SAU THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, thành quả là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới ra đời, đưa nước Nga đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân lao động đã có Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, một Tổ quốc thực sự của mình. Tuy nhiên, các thế lực thù địch trong nước điên cuồng chống lại nước Nga Xô viết, tìm cách để bóp chết Chính quyền Xô viết non trẻ, xóa bỏ thành quả cách mạng và giành lại “cái thiên đường” đã mất. Cùng với đó, các nước đế quốc cũng ra sức cấu kết với nhau để tiến công xâm lược hòng tiêu diệt nước Nga Xô viết, xóa bỏ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân các dân tộc ở nước Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga, đứng đầu là lãnh tụ V.I.Lênin…

Read more

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 – BƯỚC NGOẶT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ LÝ LUẬN TRỞ THÀNH HIỆN THỰC

Sau khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời, với khoảng thời gian gần 70 năm thì Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 giành thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực ở nước Nga. Những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học mà C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ ra đã được Đảng Cộng sản (b) Nga và V.I.Lênin vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào thực tiễn nước Nga, lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng “rung chuyển thế giới” lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, thiết lập các Xô viết công – nông. Để ôn lại và góp phần làm rõ thêm giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trong phạm vi chủ đề “Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 –  Bước ngoặt của chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực”, sẽ thể hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, từ khi chủ nghĩa Mác ra đời đã tạo nên bước ngoặt chuyển biến về chất là chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học.

Read more

BƯỚC NGOẶT HIỆN THỰC HÓA SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Đêm 24, rạng ngày 25 tháng 10, Cách mạng Tháng Mười Nga đã nổ ra và giành thắng lợi, tạo nên bước ngoặt hiện thực hóa sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Chế độ bóc lột của giai cấp địa chủ quý tộc và tư sản đã bị lật đổ, chính quyền cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân Nga đã được thiết lập, ước mơ, nguyện vọng hàng trăm năm của quần chúng lao động về một chế độ xã hội không còn áp bức, bóc lột, bất công đã trở thành hiện thực ở nước Nga Xô viết.

Trước khi Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra, hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động là mục tiêu trực tiếp, trước mắt, giữ vị trí quan trọng hàng đầu nhằm tạo tiền đề, điều kiện để hiện thực hóa những mục tiêu tiếp theo của lý tưởng cộng sản.…

Read more

GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Cách mạng Tháng Mười Nga là mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt lịch sử, mở ra thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt dân tộc ta đứng lên đấu tranh giành độc lập, xây dựng chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa. Đúng như lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”[1]. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, loài người đã chứng kiến biết bao thăng trầm, biến cố phức tạp của lịch sử, nhưng tầm vóc vĩ đại, giá trị, ý nghĩa của Cách Mạng tháng Mười Nga vẫn đã, đang và sẽ vẹn nguyên giá trị, tiếp tục vang mãi.…

Read more

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VỚI CUỘC ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

1. Cách mạng Tháng Mười Nga với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

Cách mạng Tháng Mười thắng lợi đã mở đầu một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thức tỉnh giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân bị áp bức, soi sáng cho các dân tộc bị nô dịch đi tới cách mạng giải phóng và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga đã nêu tấm gương sáng trong giải phóng các dân tộc bị áp bức. Các dân tộc ở Đông Dương “Theo gương sáng của Đảng Bônsơvích Liên Xô, và cuộc đại Cách mạng Tháng Mười Nga. Cộng sản vận động thợ thuyền nông dân, tiểu tư sản thành thị, tất cả các lực lượng phản đế, tất cả các dân tộc ở Đông Dương kết thành mặt trận thống nhứt chống chiến tranh cho đến đánh đổ đế quốc Pháp làm cách mạng giải phóng dân tộc”[1].…

Read more

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 – TẤT YẾU LỊCH SỬ VÀ GIÁ TRỊ VẠCH THỜI ĐẠI

Cách đây 105 năm, ngày 7 tháng 11 năm 1917, một sự kiện lịch sử vĩ đại của nhân loại đã diễn ra ở nước Nga. Đó là giai cấp công nhân, nông dân, binh sĩ và đông đảo quần chúng lao động nước Nga dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích đã tiến hành cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười thành công, phá vỡ mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, lập nên nhà nước công – nông đầu tiên trên thế giới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười là tất yếu lịch sử và mang giá trị vạch thời đại. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất.…

Read more

Chữa căn bệnh “né” trách nhiệm

Một trong những căn bệnh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tồn tại lâu nay là bệnh né tránh trách nhiệm, sợ trách nhiệm. Mặc dù đã được nhận diện và chỉ rõ là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, thế nhưng cho đến nay, căn bệnh này vẫn chưa được điều trị hiệu quả. Tác hại của căn bệnh này là rất lớn, đòi hỏi phải có phương thuốc đặc trị.

“Trách nhiệm” là gì mà người ta sợ và muốn né tránh đến vậy? Theo Từ điển tiếng Việt, từ “trách nhiệm” có nghĩa là “Điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình”; “là phần việc được giao cho hoặc coi như được giao cho, phải bảo đảm làm tròn, nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu phần hậu quả”.

Read more

“Chủ nghĩa hậu duệ” làm biến dạng, tha hóa quyền lực Nhà nước

Tục ngữ Việt có câu “Con hơn cha là nhà có phúc”. Đó không chỉ là mong muốn, khát vọng nhân văn của thế hệ trước đối với thế hệ sau mà còn phần nào nói lên tình cảm, niềm tin của ông cha gửi gắm vào sự nỗ lực phấn đấu trưởng thành, tiến bộ của con cháu.

Trên thực tế, dù ước vọng “nhà có phúc” là chính đáng, nhưng vẫn có một số cán bộ, đảng viên hoặc là thiếu phương pháp giáo dục, rèn luyện, quản lý con một cách đúng mực, hoặc là nuông chiều, nâng đỡ con một cách vội vàng, thái quá khiến con cái họ sớm ảo tưởng về mình rồi thui chột, sa ngã.

Thời gian gần đây, sau khi các phương tiện thông tin đại chúng công bố việc bổ nhiệm nhân sự cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp hay đăng tải thông báo kết quả xem xét, xử lý kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dư luận thường “soi” rất kỹ nhân sự được bổ nhiệm hay cá nhân cán bộ, đảng viên bị xem xét, xử lý, thi hành kỷ luật.

Read more

Sẽ phải trả giá đắt nếu để bệnh duy ý chí tái phát

Ý chí là một trong những yếu tố làm nên phẩm chất, bản lĩnh của con người. Không có ý chí, con người khó có thể có động lực phấn đấu tích cực để vươn lên tiến bộ, trưởng thành.

Thế nhưng, nếu chỉ dựa vào ý chí cá nhân mà không tuân theo quy luật khách quan, hay coi ý chí là “chìa khóa vạn năng” để giải quyết mọi công việc mà không xuất phát từ thực tiễn cuộc sống thì lại là duy ý chí-một trong những biểu hiện của căn bệnh “kiêu ngạo cộng sản” dễ làm người cách mạng tự sa ngã, biến chất.

Nhiều sai phạm và hệ lụy do bệnh duy ý chí tái phát

Những người duy ý chí thường có chung đặc điểm là xem xét, nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng theo cảm tính chủ quan của riêng mình, coi ý kiến của mình luôn đúng, thậm chí “duy nhất đúng”.

Read more