Vấn đề đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tại Đại hội XII, quan điểm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại tiếp tục có sự bổ sung, phát triển mới cho phù hợp với tình hình của đất nước và xu thế phát triển chung của thế giới, trong đó điều chỉnh về mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá cho sát với tình hình thực tiễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Read more

Vấn đề quản lý phát triển xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội

Tại Đại hội XII, Đảng yêu cầu phải nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững, của quản lý phát xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung của quản lý phát triển xã hội được xác định toàn diện, phong phú, vừa khái quát, vừa cụ thể. Nó thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn tư duy lý luận và tư duy thực tế của Đảng trong lãnh đạo đất nước. Read more

Đổi mới mục tiêu giáo dục – khâu then chốt trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học là quan điểm hoàn toàn mới, có tác dụng định hướng cho sự phát triển của giáo dục và đào tạo trong thế kỷ XXI. Về thực chất, đây là một bước chuyển từ quan điểm tiếp cận nội dung sang tiếp cận phát triển trong xác định mục tiêu giáo dục. Read more

Phát triển văn hóa – xã hội, khâu đột phá chiến lược phát triển đất nước

Đại hội XII tiếp tục khẳng định, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược. Như vậy, Đại hội XII khẳng định mạnh mẽ, nhất quán về vị trí, vai trò của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016 - 2020. Read more

Điểm mới về vấn đề tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XII

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật. Read more

Vấn đề dân tộc – điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng dân tộc thiểu số, nhất là vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây duyên hải miền Trung. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở các cấp. Chống kỳ thị dân tộc; nghiêm trị những âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Read more

Quan điểm Đại hội XII về xây dựng và phát triển con người Việt Nam

Về định hướng phát triển con người, Đại hội XII khẳng định “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển. Đúc kết và xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật”. Read more

Để cơ chế vận hành thông suốt, hiệu quả

Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ không chỉ thể hiện sự nhất quán về quan điểm, đường lối, phương thức lãnh đạo của Đảng mà còn khẳng định cơ chế này là đảm bảo chắc chắn nhất cho sự thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một trong những bí quyết thực hiện thành công cơ chế ấy là “Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”. Read more

Sự vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ

Nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, Văn kiện Đại hội XII viết: “Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội”. Đây là những điểm mới, phản ánh một cách khách quan, toàn diện những đòi hỏi bức thiết của thực tiễn và thể hiện tầm nhìn, tư duy sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo, phát huy mọi nhân tố, tiềm lực, tạo ra động lực to lớn để phát triển đất nước trong tình hình mới. Read more

Cơ sở khoa học đề xuất những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII

Nghiên cứu kỹ những nhận định, đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016) là một trong những cơ sở quan trọng để phát hiện, đặt tên các luận điểm mới có trong Văn kiện Đại hội XII. Muốn chỉ ra những điểm mới về lý luận trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, nhất thiết phải bám sát vào từng nhận định, đánh giá của Đại hội về tình hình đã và đang diễn ra trên thế giới, khu vực và trong nước, những tác động của nó đến sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Read more
2835024total sites visits.