VIỆT NAM BIỂU TƯỢNG CỦA HẠNH PHÚC TOÀN CẦU DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN

Vừa qua, trên trang Facebook: Việt Tân, Thomas Nguyễn có bài viết: “Hãy đồng hành cùng tôi làm chính trị” cho rằng, dưới sự lãnh đạo của độc tài Cộng sản Việt Nam, đất nước đang đi thụt lùi trên tất cả các lĩnh vực, người dân ngày càng cùng cực và bị mất nhân quyền. Từ đó, kêu gọi thiết lập chế độ đa đảng, xoá bỏ chế độ độc đảng ở Việt Nam. Thực tế, Thomas Nguyễn đang cố tình xuyên tạc, phủ nhận thành tựu đổi mới và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, lịch sử hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975) bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam còn có các Đảng phái khác. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản, còn có hai đảng khác là Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ “DÂN CHỦ, ĐẢNG ĐỨNG TRÊN, ĐỨNG NGOÀI PHÁP LUẬT” Ở VIỆT NAM

Từ trước đến nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên trang “saigonnhonews”, Lão Thất phát tán bài viết “Tình hình chính trị ở Việt Nam hiện nay: Lửa cháy trên bàn cờ”, nội dung xuyên tạc, phủ nhận dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam; xuyên tạc Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; vu cáo “Đảng đứng ngoài, đứng trên pháp luật”; hạ thấp vị trí, vai trò của hệ thống pháp luật ở Việt Nam; kích động mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân với Đảng; đồng thời, Lão Thất cho rằng, bầu cử chính là giai đoạn mà ý chí và nguyện vọng của nhân dân đã bị đảng tước đoạt, từ lòng dân biến thành ý đảng.…

Read more

Đa nguyên, đa đảng không phải là sự lựa chọn của Việt Nam

Bất chấp những thành quả mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động vẫn điên cuồng xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Trong bài viết “Phải có dân chủ đa nguyên để phục hồi đạo đức, cứu nguy dân tộc”, với cái nhìn định kiến và hận thù, Ban Biên tập Viettan viện dẫn những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, rồi quy chụp thành bản chất và đổ lỗi cho Đảng “đảng CS đã làm cho đất nước này khánh tận cả về tinh thần lẫn vật chất, làm biến dạng xã hội VN” và đưa ra kiến nghị hết sức phản động “Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhanh chóng chấp nhận dân chủ hóa để các lực lượng chính trị đối lập tham gia kiến thiết và điều hành đất nước, xây dựng nhà nước tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng”… Đây là những luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động, xuyên tạc tình hình kinh tế, xã hội và đời sống của Nhân dân; hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.…

Read more

CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nhằm cổ súy cho những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, gần đây trên nhiều trang mạng phản động đã phát tán bài viết “Giúp Chính quyền cộng sản Việt Nam … tự sụp đổ” của Cao Tuấn. Nội dung bài viết xuyên tạc cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang có nhiều khuyết điểm thuộc về bản chất, hệ thống đi vào ngõ cụt; từ đó kêu gọi phát động một phong trào toàn dân chống độc tài, đòi đa nguyên bằng đấu tranh bất bạo động, bất tuân dân sự . Những luận điệu trên đã bộc lộ dã tâm, mưu đồ đen tối hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cần phải khẳng định rằng:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Read more

Vạch trần luận điệu xuyên tạc và chống phá của Lê Quốc Quân

Thời gian qua, lợi dụng sự thay đổi về nhân sự của Đảng, Nhà nước ta, các tổ chức phản động như Việt Tân, VOA tiếng Việt, Đài Á Châu tự do (RFA), Chân trời mới Media… đồng loạt đăng tải các bài viết, bài nói chống phá đường lối lãnh đạo, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ của Đảng, Nhà nước ta.

Trên trang “Voatiengviet” Lê Quốc Quân đăng tải bài viết cho rằng: Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới, được chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 9/5/2024 dự báo sẽ trở thành một “vũ khí” vô cùng nguy hiểm để các bên có thể sử dụng “thanh trừng” lẫn nhau.

Mặc dù, những âm mưu, thủ đoạn này không mới, nhưng hết sức thâm độc và xảo quyệt.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC QUY ĐỊNH 41 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Trên trang “DoithoaionlineTiến Văn, đăng bài viết: “Nói với người cs:Quy Định 41 Của Bộ Chính trị”….cho rằng: “Qui trình “xin thôi chức”- hạ cánh an toàn đã được đảng Hồ-Tàu mới lập thành văn bản cách đây vài năm, đó là Qui Định 41 của Bộ Chính trị ban hành vào cuối 2021”…. Phải khẳng định rằng, đây là những luận điệu phản động nhằm xuyên tạc, bóp méo Quy Định 41 của Bộ Chính trị, âm mưu thâm độc chống phá công tác cán bộ của Đảng ta.

1. Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, thay thế Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2/10/2009 của Bộ Chính trị. Quy định số 41-QĐ/TW ra đời rất cấp thiết, kịp thời, đáp ứng tình hình hiện nay và chứa đựng nhiều điều mới so với trước đây.…

Read more

Đảng không đứng ngoài, đứng trên pháp luật

Thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội, các lực lượng thù địch, phản động đăng tài nhiều thông tin, bài viết cho rằng, “Đảng đứng ngoài, đứng trên pháp luật”, hòng xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài viết “Theo tôi thì đây là một cuộc “thanh lọc cần thiết”, với cái nhìn sai trái, lệch lạc, Quê Hương đã hồ đồ cho rằng, “đảng ở ngoài, đứng trên pháp luật”, “đảng viên là bất khả xâm phạm”… Đây là luận điệu sai trái, hòng xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, cần phải đấu tranh bác bỏ.

Thứ nhất, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Read more

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC QUY ĐỊNH SỐ 144-QĐ/TW (NGÀY 9/5/2024) VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GIAI ĐOẠN MỚI

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới, trên trang, Doithoaionline.com, tác giả Phạm Trần có bài “5 điều răn của đảng csvn có dậy được ai”, Phạm Trần đã ra sức xuyên tạc, suy diễn, công kích chế độ, nhạo báng vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước hết, cần khẳng định những luận điệu trên là phản động, xảo trá, vu khống, hòng làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta. Đảng ta là đảng cầm quyền, trước yêu cầu mới ngày càng cao của công cuộc đổi mới, nếu Đảng không giữ vững bản chất cách mạng của mình, không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí và hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Trần Hiếu Chân

Vừa qua, trên trang “rfatiengviet”, Trần Hiếu Chân đăng tải bài viết: “Trung ương 9 và kỳ họp thứ 7 Quốc hội: ‘Con quay búng sẵn trên trời…’”. Bài viết đã xuyên tạc công tác nhân sự tại Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII và Kỳ họp thứ 7 Quốc hội, khóa 15.

Bài viết xuyên tạc việc Trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội mang tính “nửa kín nửa hở”, là “cuộc giao tranh khốc liệt” giữa các phe nhóm, cho rằng, đây chỉ là “kịch bản” như “con quay búng sẵn trên trời”, các vị trí đã được “định đoạt sẵn” hay “không thể tự mình quyết định kết cục của định mệnh”. Luận điệu trên là hoàn toàn bịa đặt, vô căn cứ, với mục đích nham hiểm, nhằm nhiễu loạn thông tin, hướng lái dư luận nhận thức sai lệch về công tác nhân sự của Đảng ta.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của Trần Đông A

Mới đây, Trần Đông A đăng trên trang “Hung-viet” với tiêu đề Sau tuyên thệ của Tô Lâm, ‘cuộc chiến cung đình’ có đảo chiều?. Nội dung của bài viết với nhiều lời lẽ nhằm xuyên tạc Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII của Đảng, cho rằng phơi bày một sự thật là TW9 vừa qua đã vỡ trận!”, “Vấn đề nhân sự cấp cao xưa nay phần lớn bàn trong BCT là song, chỉ đưa ra Trung ương để bỏ phiếu lấy lệ (ít khi nào TW chống lại BCT)” “hệ lụy của việc ‘để trống’ hai vị trí trong BCT sẽ kéo dài cuộc đấu đá giữa ‘các lãnh đạo chủ chốt’ chưa biết đến bao lâu”. Đây là những luận điệu hoàn toàn sai trái, với mục đích nhằm bôi nhọ, hạ bệ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more