Phản bác luận điệu xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

Mới đây, trên nhiều trang mạng phản động, Nguyễn Huyền đã đăng bài viết “Nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và những lỗ hổng” với nội dung xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Tác giả đã suy diễn rằng, có nhiều “lỗ hổng” trong thực hiện nguyên tắc này trên thực tế như: “cá nhân người đứng đầu hoặc nhóm thiểu số quyền lực lấn át tập thể”, rằng việc thảo luận, biểu quyết trong Đảng chỉ là “theo ý định có sẵn”“những ý kiến thuộc về thiểu số sẽ bị loại bỏ hoặc ngăn chặn” … Đây là những lập luận phi khoa học, phi thực tiễn, mang ý đồ chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Cần thấy rằng:

Thứ nhất, nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc rường cột để xây dựng Đảng thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi người, vừa tạo nên sức mạnh tổng hợp của tổ chức.…

Read more

Bác bỏ những luận điệu sai trái, phủ nhận vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam

Một trong những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng xem đây là mũi nhọn đột phá hòng xoá bỏ thành quả cách mạng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng lái Việt Nam phát triển theo quỹ đạo tư bản Chủ nghĩa. Để thực hiện dã tâm, mưu đồ đen tối ấy, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra những lý lẽ, luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò và hạ thấp uy tín của Đảng. Mới đây, trên trang mạng phản động “Quyenduocbiet”, Nguyên Anh đã phát tán bài viết “Đảng cộng sản Việt Nam đã đến lúc đào thải”. Và cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là độc tài, phe cánh, tham nhũng” … Đây là luận điệu sai trái, vô căn cứ, xuyên tạc hết sức nguy hiểm cần phải lên án và đấu tranh bác bỏ, bởi:

1.

Read more

Đấu tranh với luận điệu tính “chính danh” của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Mới đây, trên trang mạng “Rfavietnam” đăng bài viết: Có bao giờ ĐCSVN tự đặt cho mình câu hỏi: “Tính chính danh” bắt đầu từ đâu?. Với luận điệu hết sức phản động, chứa đựng nhiều mẫu thuẫn đánh giá, nhận xét mang tính hồ đồ, chủ quan, áp đặt, khi cho rằng: “Với não trạng độc tài – toàn trị, bất cứ ai dám nêu vấn đề ấy ra, dù bất kể ở đâu, trong tổ chức Đảng hay ngoài xã hội dân sự, thay vì tìm hiểu căn nguyên vấn đề…”

1. “Chính danh là một khái niệm chính trị – đạo đức, có nghĩa là làm cho đúng danh xưng, danh phận, khiến cho danh và thực phù hợp với nhau. Khái niệm chính danh xuất hiện trong thiên “Tử Lộ”, sách “Luận Ngữ”, với lời của Khổng Tử chủ trương về công việc chính trị “tất phải chính danh trước”, nghĩa là “vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động phát tán bài viết: “Khi dân chủ hoá trở thành một lựa chọn của thực tế” của Viễn Dương, bài viết cho rằng: “Đảng Cộng sản thất bại hoàn toàn trong lý luận thực tiễn”… viện dẫn hết sức phiến diện, bôi đen thực tiễn sống động nhiều thành tựu phát triển của đất nước hiện nay khi cho rằng “mù quáng tin vào một niềm tin rằng chế độ cộng sản sẽ tồn tại”,… từ những quy chụp này, chúng truyền bá tư tưởng chính trị đối lập nhằm lồng ghép vào đó các quan điểm sai trái, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Đây là luận điệu phi lý, phiến diện, thiếu khách quan cần đấu tranh, bác bỏ.

Thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.…

Read more

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN – THỰC TẾ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Hơn 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa đất nước tiến lên, giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Trong suốt chặng đường đó, Đảng ta luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Ấy vậy mà, gần đây trên các diễn đàn phản động đã phát tán bài viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam có mang lại hạnh phúc cho dân như họ tuyên truyền?” của Diễm Thi xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Đây là luận điệu phi lý, phiến diện, thiếu khách quan cần nhận diện, đấu tranh, bác bỏ.

Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu, động lực phấn đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân” và “một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.…

Read more

NGƯỜI ĐÂN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀU VỚI ĐỘNG CƠ TRONG SÁNG

Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị luôn luôn vận động và phát triển nên rất cần những con người ưu tú có đủ đức và tài để hoạt động và phát triển Đảng, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong từng thời kỳ.

Gần 94 năm, kể từ khi Đảng ta ra đời, lãnh đạo dân tộc giành độc lập, thống nhất xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng có vai trò quan trọng, gánh vác sứ mệnh lịch sử cao cả cùng với những truyền thống quý báu của dân tộc. Vì vậy, được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là niềm tự hào của người dân Việt Nam.…

Read more

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Sau gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy vậy, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường; thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, cấp bách đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xuất hiện bài viết: “Bệnh ung thư của chế độ” của Phạm Hồng Sơn, có nội dung xuyên tạc Đảng và vị trí, vai trò người đứng đầu của Đảng ta.…

Read more

VIỆT NAM KHÔNG CẦN CHẾ ĐỘ ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG

Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định bảo đảm sự thành công của cách mạng Việt Nam. Đó là sự thật hiển nhiên, được nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế thừa nhận. Vậy mà, đâu đó vẫn tồn tại những luận điệu lạc lõng, muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và hướng lái con đường phát triển của Việt Nam theo hướng đa nguyên, đa đảng. Điển hình như bài viết “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên bước vào tuổi 42” của Nguyễn Gia Kiểng, cựu quan chức Việt Nam Cộng hòa, thành viên sáng lập ra Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, được tán phát rộng rãi trên nhiều diễn đàn phản động. Với góc nhìn thiển cận và có phần lú lẫn (do tuổi già), y lớn tiếng kêu gọi tranh đấu vì một tương lai khác cho đất nước, để thiết lập chế độ dân chủ đa nguyên.

Read more

TINH THẦN ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG TA

Từ khi thành lập, với thần độc lập, tự chủ, sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi to lớn, mang tầm vóc thời đại. Đó là kết quả việc nắm vững, trung thành tuyệt đối, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cách mạng Việt Nam để xác định đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn. Đồng thời, là kết quả của nghệ thuật lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đưa đường lối cách mạng vào thực tiễn cuộc sống.

Ngay tại Hội nghị thành lập (ngày 3/2/1930), với tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng ta đã xác định được Chính cương, Sách lược vắn tắt, chỉ rõ con đường cách mạng Việt Nam là: Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng, để đi tới xã hội Cộng sản.…

Read more