Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vì lợi ích của cả dân tộc

Lợi dụng việc nâng cấp mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, Thục Quyên đăng trên “Vietnamthoibao. org2 xuyên tạc: “Cần 68 năm để Đảng Cộng sản Việt Nam tìm thấy con đường này và hiểu đó chính là nguyện vọng của người dân về một tương lai tươi sáng và năng động”. Thục Quyên còn cho rằng, để hiện thực hoá các nội dung trong cam kết Việt Nam cần ngăn chặn tình trạng lộng quyền; thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, gạt bỏ mọi sự kỳ thị để mời sự đóng góp của mọi thành phần trong xã hội. Thực chất, Thục Quyên đang cố tình xuyên tạc quan điểm của Đảng ta về những nội dung này.

1. Đối với Hoa Kỳ, ngay trong giai đoạn từ những năm 1941 -1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và mong muốn sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ.…

Read more

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang hơn 93 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi rất vẻ vang: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước. Không chỉ lãnh đạo đất nước giành được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước; với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; nhân dân ta có quyền tự hào khẳng định rằng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.…

Read more

Cảnh giác với những luận điệu phủ nhận, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Công cuộc đổi mới của Việt Nam đã được tiến hành hơn 36 năm (1986 – 2023), tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Một trong những nguyên nhân của những thành tựu đó là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Tuy nhiên, gần đây các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước”.  Do vậy, cần thiết phải nhận diện đúng bản chất của những luận điệu này để tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII của Đảng

Từ ngày 15 đến ngày 17/5/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (Hội nghị Trung ương 7) đã họp, thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Sự kiện này được đông đảo nhân dân và dư luận quan tâm, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, các trang mạng xã hội phản động cũng đã đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc về Hội nghị.

Cả trước, trong và sau Hội nghị, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị liên tục tán phát những bài viết xuyên tạc như: “Đằng sau những con số- Hội nghị “giữa nhiệm kỳ” không nói được điều gì” của Phạm Trần đăng trên Việt Báo và Quyenduocbiet.com;…

Read more

Bác bỏ sự xuyên tạc của Định Tường

Ngày 19/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Lợi dụng sự kiện này, trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, Đnh Tường đăng bài “Đảng cộng sản Việt Nam kêu gọi “đạo đức” để hạn chế tham nhũng” để bêu xấu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xuyên tạc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.

Trước hết, chúng ta đều biết rằng, phòng, chống tham nhũng là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, cộng đồng quốc tế đánh giá cao, cụ thể giai đoạn 2012-2022 “ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương đã kỷ luật cả cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có cả Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cả sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.…

Read more

CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Điều này khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Song, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc sự thật này. Trên trang blog “Vietnamthoibao” Trần Trung Đạo có bài viết: “Một bóng ma đang ám ảnh Việt Nam”, cho rằng việc tôn thờ chủ nghĩa Mác – Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh là sai lầm, làm cho đất nước không thể phát triển được. Đây là sự xuyên tạc, bôi nhọ trắng trợn chủ nghĩa Mác – Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin là thành tựu tư tưởng, lý luận vĩ đại của nhân loại đã phơi bày bản chất sâu xa, những mâu thuẫn cố hữu tồn tại trong chế độ tư bản chủ nghĩa và dự đoán chính xác xu hướng vận động của các hình thái kinh tế – xã hội để đi đến khẳng định tương lai của nhân loại là chế độ cộng sản chủ nghĩa.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA VIỆT HOÀNG

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 15-5-2023 đến ngày 17-5-2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị lần thứ 7) để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; và một số vấn đề quan trọng khác. Song, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc sự thật này. Trên trang blog “Thongluan-rdp”, Việt Hoàng có bài viết: “Hội nghị Trung ương 7: Đảng cộng sản hoàn toàn bế tắc” cho rằng, Hội nghị đã hoàn toàn bế tắc không có việc gì, ngoài việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.…

Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam

Mới đây, trên trang mạng “Brueau CTM Media-Âu Châu”, tên phản động, bán nước cầu vinh Nguyễn Văn Đài, lại tung lên bài viết: “Đảng CSVN chưa có tính chính danh?” với mục đích hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua việc đả kích tính chính danh, đồng thời kêu gọi “xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, chấp nhận thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng”. Tuy nhiên, thực tiễn lịch sử và hiện tại chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam, bởi lẽ:

Một là, Đảng Cộng sản Việt Nam mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước, chống thực dân Pháp nổ ra mạnh mẽ nhưng tất cả đều bị đàn áp đẫm máu và lần lượt tan rã.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ ĐẢNG CỦA PHẠM QUÝ THỌ

Gần đây, trên mạng internet, Phạm Quý Thọ đã đăng tải bài viết với tựa đề “Đảng không thể vượt qua rào cản ý thực hệ đối nghịch trong “chính sách đặc biệt” cho tri thức”. Y đưa ra những luận điệu rằng: tự do cho tri thức bị kìm hãm bởi cơ chế, chính sách do Đảng đặt ra nên không khuyến khích đổi mới, sáng tạo và phát triển; “kinh tế thị trường chủ nghĩa Mác-Lênin mang bản sắc dân tộc ngày càng bất cập”. Thực chất đây là những luận điệu xuyên tạc, nhìn nhận một cách phiến diện, chủ quan nhằm phủ nhận vai trò của ý thức xã hội chủ nghĩa, vai trò lãnh đạo của Đảng của đối với xã hội.

Thực chất của luận điệu đòi tự do cho tri thức của Phạm Quý Thọ

Nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, Phạm Quý Thọ đã đưa ra luận điệu như “Ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đã trở nên giáo điều” và cải cách thể chế đang bị níu kéo bởi ý thức hệ chủ nghĩa xã hội giáo điều.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU VU CÁO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Xuyên tạc, vu cáo, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng là một trong những chiêu trò, trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Trên trang Doithoaionline, bút danh Phạm Trần đăng bài “Ai giao quyền lãnh đạo cho Đảng CSVN?”, xuyên tạc rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam tự cho mình quyền lãnh đạo là phản dân chủ vì dân chưa bao giờ bỏ phiếu giao quyền cai trị cho Đảng; “lịch sử nào” đã chọn Đảng thay dân? Nói cách khác là Đảng của ai và đại diện cho tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam”. Thực chất mưu đồ chính trị của Phạm Trần và đồng bọn của y là nhằm hạ thấp vai trò, uy tín, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cổ súy cho đa nguyên, đa đảng, nên cần phải đấu tranh bác bỏ:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội là tất yếu khách quan.
Read more