Vạch trần sự vu khống bỉ ổi, lối suy luận bệnh hoạn của Bảo Giang

Trong rất nhiều bài viết của bọn phản động, nhằm hạ uy tín, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam, thì Bảo Giang nổi lên là một kẻ có lối viết thể hiện rõ bản chất của một kẻ vu khống bỉ ổi và có lối suy luận bệnh hoạn.

Vậy sự vu khống bỉ ổi và lối suy luận bệnh hoạn của Bảo Giang là gì?

Thứ nhất, bằng sự tùy tiện trong cóp nhặt, cắt dán, xuyên tạc thông tin, Bảo Giang đã vu khống một cách bỉ ổi rằng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành “chỉ mơ ước được nhận vào trường thuộc địa để sau ra làm quan cho Pháp ở trên đất thuộc địa mà kiếm miếng cơm manh áo”. Đây là sự vu khống bỉ ổi của Bảo Giang, bởi vì chỉ có một sự thật duy nhất là Hồ Chí Minh, lúc đó là Nguyễn Tất Thành, tuy có xin học trường này, nhưng với mục đích là để tìm hiểu rõ hơn về thực dân Pháp, về cách thức thực dân Pháp nhồi sọ cho những sinh viên Pháp để phục vụ cho mục đích khai thác thuộc địa của chúng.… Đọc tiếp

Read more

Tình yêu thương dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hình ảnh của Người là tấm gương sáng ngời trong lòng mỗi người dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đặc biệt, Người đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản cao quý đó là: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người và chủ nghĩa Mác – Lênin luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tich Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho dân tộc, cho cách mạng, đến lúc từ biệt thế giới này, Người viết: “Chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa cho hạnh phúc của nhân dân và chỉ có một ham muốm tột bậc là làm sao cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập, nhân dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.… Đọc tiếp

Read more

Không thể xuyên tạc tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch tiếp tục tuyên truyền những thông tin xấu độc nhằm hạ thấp hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Nhưng, những giá trị về tư tưởng, đạo đức của Người vẫn mãi ngời sáng, soi rọi, cổ vũ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người và tiến bộ xã hội.

1. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, tranh đấu quên mình, hy sinh cả cuộc sống riêng tư vì sự nghiệp. Cả cuộc đời và sự nghiệp, Hồ Chí Minh đã làm tất cả vì Dân, vì Nước. Người đã từng nói: “Cả đời tôi chỉ có mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân”.… Đọc tiếp

Read more

Xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh – Tội ác của Hoàng Tất Thắng

Gần đây, trang mạng Danlambao, Hoàng Tất Thắng đã tung lên bài viết: “Dâm loàn và cộng sản”, với nội dung xuyên tạc rằng: Cụ Hồ có rất nhiều vợ, con; không đứng đắn với phụ nữ… nhằm xuyên tạc đời tư, hạ bệ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thực tiễn đã minh chứng rằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hy sinh đời tư để cống hiến trọn đời cho cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới đã được người dân nước Việt suy tôn và nhân loại tiến bộ vinh danh, ca ngợi. Song, Hồ Chí Minh không phải là thánh nhân mà là một con người bằng da, bằng thịt, có gia đình, bè bạn, có tình cảm yêu thương nam nữ… nhưng vì nghĩa lớn, Người đã gác lại lợi ích riêng và tự nguyện cống hiến trọn đời cho cách mạng, hết lòng vì dân, vì nước.… Đọc tiếp

Read more

Chống tham nhũng bằng cách nào

Có trăm phương ngàn kế để chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu để giữ lại tiền của cho nhân dân, dùng tiền sạch để xây trường học, bệnh viện, phát triển kinh tế – xã hội. Dưới đây gọi là hai “kế sách” nhỏ mà người viết tâm đắc, muốn nêu ra để bàn cho kỹ, làm cho tốt.

Một là, phải thường xuyên thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là vấn đề trên hết và trước hết, quyết định đến hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Cần tăng cường quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lối sống trong sạch, lành mạnh, có kỷ cương, kỷ luật.… Đọc tiếp

Read more

Phải dựa vào dân mới chống được tham nhũng

Muốn chống tham nhũng, giữ được tiền của cho nhân dân, phải nhìn kỹ, hiểu thấu bản chất, nguồn gốc và tác hại của tham ô, lãng phí; phải hiểu kỹ lời dạy của Bác Hồ: chống tham ô, lãng phí là cách mạng, là dân chủ vì “Tham ô, lãng phí, quan liêu là những xấu xa của xã hội cũ”, tham ô là đặc trưng, gắn liền với thực dân, phong kiến. Đấu tranh chống thực dân, phong kiến, xây dựng xã hội mới phải bao hàm cả đấu tranh chống tham ô, lãng phí. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quyền lực thuộc về nhân dân, tất cả tài sản là của nhân dân. Nhân dân đóng góp mồ hôi, xương máu, tiền của cho công cuộc kháng chiến, xây dựng đất nước.… Đọc tiếp

Read more

Tại sao tham nhũng là “giặc nội xâm”

Những năm gần đây, tình trạng tham nhũng ở nước ta diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp, đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, quan trọng; đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài, là quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta, nhằm xây dựng một bộ máy lãnh đạo và quản lý trong sạch, vững mạnh.

Với tầm nhìn sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm phát hiện và dự báo về nguy cơ, tác hại của các tệ nạn, tiêu cực xã hội gắn với Nhà nước, với người có chức, có quyền, nhất là trong điều kiện những người đó là đảng viên của một đảng cách mạng, nắm giữ quyền lực.… Đọc tiếp

Read more

Bôi nhọ lãnh tụ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng là hành động vô liêm sỉ

Trong những ngày qua, trên trang mạng “Danlambao” đã đăng tải một bài viết của bút danh Ng.Dân. Trong bài viết của mình, Ng.Dân đã cố tình bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định xã hội Việt Nam đương thời là một “xã hội điên loạn”.

Mở đầu bài viết của mình, Ng.Dân đã bộc lộ sự dốt nát khi không hiểu thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Y cho tất cả mọi người nhận thấy sự hằn học của mình đối với Bác khi dùng những từ “ngựa non háu đá”, cuồng ngông, cao vọng, xuẩn động, một đầu óc bất bình thường… để hạ bệ thần tượng, phủ nhận con đường tìm đường cứu nước của Bác.… Đọc tiếp

Read more

Lê Nguyên – kẻ bất nhân

Ngày 26/02/2018, trên mạng xã hội (Danlambao), LeNguyen có đưa ra cái gọi là “Hồ không hề độc thân…Hồ là dân chơi có số má nhưng là thứ chơi chạy…. Đọc bài viết, chúng tôi thấy LeNguyen đích thực là kẻ người bất nhân, bất nghĩa và đã thực sự xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của toàn thể dân tộc Việt Nam giành cho lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Với thủ đoạn xảo quyệt, thay vì phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, LeNguyen lại thông qua việc phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh bằng luận điệu vu khống, xuyên tạc trắng trợn.

Không hiểu LeNguyen trích dẫn, lấy số liệu ở đâu mà gán chỉ cho người này, cô kia là “người tình”, là “vợ” của lãnh tụ Hồ Chí Minh?… Đọc tiếp

Read more

Sự vô liêm sỉ, vô văn hóa của Nguyên Thạch

Gần đây, trên blog Danlambao, bút danh Nguyên Thạch đã tung ra hàng loạt những ngôn từ thô lỗ, chứa chất tâm trạng của một kẻ điên khùng, đầy hằn học với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Ngôn từ của Nguyên Thạch trong bài viết “Người tù lương tâm Nguyễn Ngọc Già” khi nói về lãnh tụ Hồ Chí Minh, là thứ ngôn từ của một kẻ có thể là có học nhưng lại vô liêm sỉ, vô văn hóa. Có lẽ, những gì xấu xa nhất của con người có thể có thì Nguyên Thạch đều sử dụng để bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ai đã một lần lướt qua bài viết chắc đều có cảm nhận rằng, chính những ngôn từ mà Nguyên Thạch “gắp lửa bỏ tay người” thì ngược lại, nó phản ánh đúng tâm địa, bản chất xấu xa của kẻ chuyên đi bôi nhọ những người khác, kể cả người đó là lãnh tụ của dân tộc, cả một đời vì nước, vì dân.… Đọc tiếp

Read more
1944878total sites visits.