Không thể phủ nhận giá trị của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trên trang “baoquocdan”, mới đây phát tán bài viết “Học tập đạo đức Hồ Chí Minh quan chức càng học càng hư, càng học càng ăn cắp” của Trà My. Nội dung bài viết vẫn là giọng điệu xuyên tạc, tuy không mới nhưng ẩn chứa nhiều ý đồ thâm độc, hòng bẻ cong mục đích, nội dung và ý nghĩa việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây là sự tấn công trực diện vào những vấn đề cốt lõi thuộc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với việc mượn những sự kiện liên quan đến các vụ án trộm cắp, tham ô, tham nhũng của một phận cán bộ, đảng viên đã suy thoái, Trà My quy chụp rằng “học tập đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ càng học thì càng hư”, vì thế “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là điều hoàn toàn không có lợi cho việc xây dựng và phát triển đất nước”.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC HÌNH ẢNH VÀ PHỦ NHẬN CÔNG LAO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC, NHÂN DÂN VIỆT NAM

Vừa qua, trên trang Facebook: Hội những người cầm bút can đảm, bút danh Trường Chinh đã đăng tải bài viết: “Hồ Chí Minh: người yêu nước hay một tên cơ hội?” với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh, hạ thấp công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy, cần khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, Hồ Chí Minh là một người yêu nước! Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, cũng là động lực tinh thần lớn nhất giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để chỉ rõ hướng đi, con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương về lòng yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường, đặt lên hàng đầu khí phách độc lập tự cường, hy sinh lợi ích cá nhân của mình vì lợi ích cho dân tộc.…

Read more

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH KHÔNG TÁCH RỜI VÀ ĐỐI LẬP VỚI CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Mới đây, trên trang “Vietnam. org” đăng tải bài viết của Kiều Phong xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, âm mưu tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin. Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh có thể thấy rõ những quan điểm nói trên là hoàn toàn sai trái, bởi lẽ:

Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc lý luận chủ yếu từ chủ nghĩa Mác – Lênin.

Chủ nghĩa Mác  Lênin đã cung cấp cho Hồ Chí Minh thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để hình thành hệ thống quan điểm phong phú, toàn diện của Người về cách mạng Việt Nam. Trong tìm đường cứu nước, Người đến với chủ nghĩa Mác  Lênin và tìm thấy ở đây cái “cẩm nang thần kỳ” soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.…

Read more

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – BẬC ĐẠI TRÍ, ĐẠI NHÂN, ĐẠI DŨNG

Trên trang “Baoquocdan” Nguyễn Thị Cỏ May tiếp tục chiêu trò cũ, đả kích, đánh tráo khái niệm, xuyên tạc tác phẩm “Ngục Trung Nhật ký” – “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dẫn lời học giả Lê Hữu Mục, May cho rằng tập thơ này ra đời dưới sự dàn dựng công phu của  ban biên soạn thuộc hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm đánh bóng tài năng cho Hồ Chí Minh.

Lý lẽ mà bài viết đưa ra là: Lúc đó Bác chưa đủ trình độ tiếng Hán để làm thơ tiếng Hán theo thể thơ Đường và quan điểm trong bài thơ mang tính chung chung, không thể hiện rõ quan điểm giai cấp vô sản. Từ đó Lê Hữu Mục khẳng định tác giả cuốn Ngục trung nhật kí chắc chắn là một người Hán (tức “già Lý”) vốn trung thành với quốc gia, đất nước Trung Hoa, chứ không phải Hồ Chí Minh.…

Read more

ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán thực hiện đoàn kết lương – giáo, đoàn kết giữa những người theo các tôn giáo khác nhau. Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết tôn giáo góp phần tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước có vai trò đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, sau khi nước nhà độc lập, trong Phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (03-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào Giáo và đồng bào Lương, để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: Tín ngưỡng tự do và Lương Giáo đoàn kết. Theo Người, đoàn kết tôn giáo trước hết, phải lấy mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội làm điểm tương đồng, dùng cái tương đồng để khắc phục sự dị biệt.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, BÔI XẤU ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ VAI TRÒ, UY TÍN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chưa bao giờ các thế lực thù địch, phản động từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Trong đó, nói xấu, bôi nhọ và phỉ báng đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung mà chúng thường tập trung chống phá. Chắc chắn rằng, toàn thể nhân dân Việt Nam, cũng như nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới không ai tin giọng điệu sảo trá, vô lương, bất chính của chúng, bởi vì:

Đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh là một mẫu mực tuyệt vời về nhân cách của người cộng sản và là mẫu hình để toàn thể nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới noi theo, chỉ những kẻ vô ơn, bạc nghĩa mới dám phỉ báng và bôi nhọ hình ảnh, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Read more

ĐẨY MẠNH NÊU GƯƠNG, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 847 CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà lãnh đạo kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã để lại những di sản vô cùng quý giá, có giá trị lý luận và thực tiễn, một trong những di sản đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Trong đó, đặc trưng nổi bật về phong cách là nêu gương, nói đi đôi với làm.

Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Người cán bộ, đảng viên thực hành nêu gương, nhưng trước hết phải nêu gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nói phải đi đôi với làm; có như vậy nhân dân mới tin tưởng, mới phục và tự nguyện, tự giác nghe theo, tin theo và làm theo.…

Read more

Chủ tịch Hồ Chí Minh – tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ đẹp nhất và trọn vẹn nhất về phẩm chất đạo đức cách mạng. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp.

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh – hiện thân của lý tưởng đạo đức cao đẹp

Trong cuộc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy trong “Luận cương về quyền tự quyết của các dân tộc” do V.I.Lênin khởi thảo con đường giải phóng dân tộc mà bấy lâu nay Người vẫn hằng mong mỏi, tìm kiếm. Từ một người yêu nước, thương dân vô hạn, với tinh thần dân tộc sâu sắc, Nguyễn Ái Quốc trở thành một người cộng sản, thấm nhuần lý tưởng cộng sản và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, suốt đời tranh đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.…

Read more

PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là một khu bảo tàng về những giá trị sinh hoạt đời sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại Hà Nội từ năm 1954 đến năm 1969 được Bộ Văn hóa Thông tin ra Quyết định xếp hạng là Khu di tích ngày 15 tháng 5 năm 1975; là một trong những di tích quốc gia đặc biệt. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tập hợp các di tích mang ý nghĩa lịch sử, văn hoá, gắn với quê hương đất nước, tình đồng chí, bè bạn quốc tế và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Đặc biệt, với nhà sàn là biểu tượng cho lối sống giản dị, gần gũi, gắn bó với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.…

Read more

Nguyên Anh, nguyên hình là kẻ mù giá trị

Sự đúng đắn khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được chứng minh bằng cả lý luận và thực tiễn, thế nhưng vẫn có những kẻ phản động, cơ hội, bất mãn về chính trị ôm lòng thù hận, cay cú hoặc bị lợi ích cá nhân che mờ mắt, điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, Nguyên Anh là một đối tượng điển hình khi vừa qua, trên trang mạng phản động “Quyenduocbiet”, Y viết bài “Tư tưởng ‘bác’ hồ chỉ gói gọn trong chữ L”, để quy chụp “chủ nghĩa Mác-Lênin đã là chuyện không tưởng” và “tư tưởng hcm không có gì khác hơn là những chữ L” đó là:“lê lết”, “luồn lách”, “leo lên”, “láo lường”. Đây là luận điệu phản động của kẻ cố tình chà đạp lên lẽ phải, coi thường người đọc, đồng thời cũng phơi bày sự dốt nát và mù giá trị của Nguyên Anh, bởi vì:

Thứ nhất, chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết, một hệ thống lý luận khoa học mang trong mình những giá trị bền vững và được phát triển không ngừng, do đó không bị hạn định bởi biên giới quốc gia, dân tộc, không bị lỗi thời.…

Read more