Vạch trần luận điệu xuyên tạc của đài BBC

Hằng năm, mỗi dịp tết đến xuân về, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhìn nhận lại một cách toàn diện, sâu sắc một sự kiện lịch sử nổi bật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc – Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Từ đó tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Song với thái độ thù địch, mới đây trên diễn đàn BBC tiếng Việt đã đăng tải bài: “Ở Hà Nội ‘không có sự đồng nhất về Mậu Thân’” hòng tuyên truyền những luận điệu sai trái, phủ nhận những cống hiến hy sinh của quân và dân ta để làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.…

Read more

Không thể xuyên tạc tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Trên trang “Baotiengdan”, Trần Ngọc Vương đã đăng tải bài viết: “Về Cách mạng Tháng Mười Nga”, trong đó y đã xuyên tạc về tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bài viết cho rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 luôn bị lịch sử “nguyền rủa”, bởi “nó là tội ác, mở đầu cho nhiều tội ác hệ quả diễn ra trên quy mô thế giới”. Chính vì thế sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là tất yếu. Y còn phủ nhận giá trị, cái gốc nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin khi cho rằng, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Trung Quốc, Việt Nam… hiện nay là chủ nghĩa tư bản, chẳng liên quan gì đến chủ nghĩa Mác – Lênin hay chủ nghĩa xã hội cả.…

Read more

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA MỞ RA THỜI ĐẠI MỚI TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Song, các thế lực thù địch, điển hình là Phạm Nguyên Trường với tâm địa đen tối đã đăng bài viết trên “Hung-viet. org”: “Cách mạng tháng Mười Nga gây ra những tổn thất kinh hoàng! để xuyên tạc ý nghĩa và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga, đồng thời phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin. Để kịp thời đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái của Phạm Nguyên Trường và các thế lực thù địch, chúng ta cần khẳng định:

1. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga từ một nước lạc hậu, nghèo đói trở thành một cường quốc kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, giáo dục… hàng đầu thế giới; đưa quần chúng công – nông Nga từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; vai trò, vị thế của nước Nga trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ VÀ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Cách đây 106 năm, ngày 07/11/1917, giai cấp công nhân, nông dân, binh sĩ và đông đảo quần chúng lao động nước Nga dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích đã tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười thành công. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết lại, đứng lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công, vì sự tiến bộ xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, cứ vào những ngày này, các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường chống phá, nhằm phủ nhận, hạ thấp vai trò, giá trị lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ NHÂN VĂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Giải phóng con người khỏi mọi sự khổ đau, đem lại cho con người một cuộc sống tự do, hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của nhân loại và Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra, giành thắng lợi đã minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn đó. Thế nhưng, đi ngược lại giá trị đó vẫn có những kẻ như N.H.Mai và đồng bọn của y, chúng rêu rao rằng: Đây là cuộc cách mạng “lừa dối”, công nhân, nông dân vẫn chỉ là “nô lệ”,  những “con rối và là con mồi của những tham vọng mới…”. Đây rõ ràng là những luận điệu cố tình xuyên tạc, phủ nhận giá trị tốt đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga mang lại, cần lên án, đấu tranh bác bỏ kịp thời.

Thứ nhất, xóa bỏ giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội. 

Read more

Phát huy tinh thần của Cách mạng Tháng Mười trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay

Cách mạng Tháng Mười năm 1917 là chiến thắng vĩ đại của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, đánh dấu sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý tưởng trở thành hiện thực, đồng thời mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại – thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, tiến lên xây dựng CNXH. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và CNXH, trong đó có  bài học về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Không thể xuyên tạc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc Việt Nam

Vừa qua, trang “Facebook: Hội những người cầm bút can đảm” đã đăng tải bài viết của Phạm Trần: “Đảng và Nhà nước CSVN đã và đang vi phạm nghiêm trọng quyền làm chủ đất nước của công dân”. Bài viết có nhiều nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, trong đó xuyên tạc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xam lược của dân tộc Việt Nam.

Phạm Trần cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng là “không chính danh mà cũng chẳng chính đáng”, bởi vì đã “cướp chính quyền hợp pháp Trần Trọng Kim bằng bạo lực ngày 19/8/1945” nên “đã gây ra 30 năm chiến tranh “huynh đệ tương tàn”…, không đem lại cơm no, áo ấm và hạnh phúc cho dân mà còn làm kiệt quệ đất nước và chia rẽ dân tộc”. Thực tế đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc này.…

Read more

NGÀY 2 THÁNG 9 LÀ NGÀY QUỐC KHÁNH CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày 2 tháng 9 là ngày Quốc khánh của nước Việt Nam, sở dĩ gọi là Ngày Quốc khánh vì chính ngày này năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Song, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc sự thật này. Trên trang “Baoquocdan”, Quốc Vy có bài viết: “Ngày 2 tháng 9: Quốc khánh hay Quốc hận?”, Y cho rằng, ngày Quốc khánh là ngày Quốc hận. Vì, nó là ngày mở đầu của thời kỳ lầm lạc, đau buồn, ly tán cho dân tộc Việt Nam; người dân không hề được hưởng độc lập, tự do như bánh vẽ của cộng sản. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn lịch sử của dân tộc Việt Nam.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU BỈ ỔI CỦA TƯỞNG NĂNG TIẾN

Cứ vào mỗi dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lại tìm mọi thủ đoạn chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thành tựu Cách mạng mà chúng ta đã phải trải qua bao gian nan, thử thách mới giành được. Gần đây, trên trang “Doithoaionline. com”, Tưởng Năng Tiến – một tên phản động lưu vong ở hải ngoại đã tán phát bài: Bọn Mafia & Đám Cách Mạng Tháng Tám.

Luận điệu phản động, trắng trợn, bỉ ổi của Tưởng Năng Tiến bộc lộ ngay khi Y mở đầu bài viết: “Không ít kẻ gọi đám người đang nắm quyền bính ở Việt Nam hiện nay là “bọn Mafia” hay “băng đảng Mafia đỏ”. Y mượn tiểu thuyết Bố Già của Mario Puzo để phân tích tính cách các nhân vật trong tiểu thuyết rồi so sánh với Đảng và chế độ của ta.…

Read more

Sự thật lịch sử không thể đảo ngược

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp đất nước ta tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các thế lực thù địch, phản động lại ra sức xuyên tạc lịch sử, phủ nhận ý nghĩa của các sự kiện đó. Trong bài “Đôi dòng về cuộc cách mạng tháng 8 và ngày 2/9”, với sự hiểu biết nông cạn về lịch sử và với cái nhìn lệch lạc, Hoàng Bùi đã cố tình xuyên tạc rằng: “việc xóa bỏ chế độ phong kiến quân chủ không có công của Việt Minh”, “việc lật đổ sự đô hộ của Pháp cũng không có công của Việt Minh”… Đây là những luận điệu sai trái, hòng phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Tám, phủ nhận thành tựu mà đất nước ta đạt được trong gần 80 năm qua, đặc biệt là bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng:

Thứ nhất, phát xít Nhật hất cẳng Pháp không phải là trả độc lập cho Việt Nam, mà muốn thay Pháp cai trị Việt Nam.

Read more