Lộ mặt bọn cơ hội, bất mãn chính trị chống phá đảng và chế độ ta

Những dạng thức biểu hiện trên chưa phải là tất cả, chưa phản ánh hết tính chất đa dạng, phức tạp của cơ hội và bất mãn chính trị ở nước ta hiện nay, song đó là những dạng thức biểu hiện cơ bản, đang hàng ngày hàng giờ chống phá Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vấn đề cần chú ý hiện nay là, các thế lực thù địch đã và đang ra sức lợi dụng, sử dụng các các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị làm lực lượng xung kích, tiên phong để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam.

Read more

Thái độ của chúng ta về đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Quan điểm, thái độ nhất quán, trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta tại Đại hội XII và nhất là tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII là đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta. Đó là thái độ rất kiên quyết, kiên trì, không nhân nhượng; không để cho chúng hoàn hoành, gây tội ác.

Read more

Nọc độc của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Chúng ta đều rõ rằng, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay là tổng thể hoạt động của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, bao gồm các chủ trương, biện pháp về chính trị, tư tưởng và tổ chức, về kinh tế, hành chính và luật pháp để ngăn chặn những nguồn gốc, nguyên nhân, đấu tranh khắc phục tiến tới loại bỏ không để hình thành, phát triển, lan truyền, xâm nhập sâu những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở mỗi con người, mỗi tổ chức và trong toàn xã hội

Read more

Chiêu trò “mượn gió bẻ măng” của những kẻ “chỉ nhìn cây mà không thấy rừng”

Không thể vin vào những khuyết điểm, hạn chế hiện nay để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; cũng không thể đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản với một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất, quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong xã hội về cho Đảng. Làm như vậy là “chỉ thấy cây mà không thấy rừng”, không thấy được bản chất cũng như công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc.

Read more

Không thể xuyên tạc Nghị quyết TW4, Khóa XII của Đảng

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng xác định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Read more

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã thẳng thắn chỉ rõ về những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Read more

Nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi

Vấn đề “tự diễn biến”, xét theo chiều hướng tiêu cực là sự suy giảm, suy thoái về mặt chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự chuyển hóa” trong tổ chức, con người, trước hết là trong tổ chức Đảng, tổ chức bộ máy nhà nước, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước, đã từng diễn ra ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu

Read more

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là người dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nếu Đảng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì sẽ dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, vấn đề cấp bách hiện nay là phải tăng cường các giải pháp hữu hiệu để đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Read more

Hậu quả, tác hại của sự tác động “quái ác”

Hậu quả, tác hại của sự tác động trở lại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình” là: Nó thúc đẩy nhanh chóng và tràn lan những nhận thức, tư tưởng chính trị sai lầm, phản động và chống cộng về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; Làm hư hỏng, thoái hóa và biến chất nhanh hơn con người, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các giai cấp, tầng lớp nhân dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa; Đẩy nhanh sự chệch hướng xã hội chủ nghĩa, hướng lái các lĩnh vực, thiết chế và luật pháp xã hội theo định hướng tư bản chủ nghĩa; Nhanh chóng kích thích, làm suy thoái, biến dạng, đổ vỡ từng mảng hoặc sụp đổ toàn bộ hệ thống tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể dưới chủ nghĩa xã hội; Làm đảo lộn trật tự, tiến trình phát triển hợp quy luật của xã hội loài người.

Read more

Sự tác động, “bợ đỡ” của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình”

Từ thực tiễn lịch sử và sự đúc kết nhận biết về chúng, người ta có thể phân biệt được rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không phải là “diễn biến hòa bình”. Nó là sự suy thoái, thoái hóa, biến chất của một phần, một bộ phận bên trong của con người và chế độ xã hội chủ nghĩa trong quá trình vận động và phát triển đi lên của con người và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nói các khác, đó là sự vận động thụt lùi, sự tự đào thải những cái không còn đúng, không phù hợp với tiến trình, quy luật vận động, phát triển của chính con người và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Read more
1532771total sites visits.