Ai cố tình xuyên tạc lịch sử, kẻ đó không phải người có lương tâm

Vì có quan điểm đối lập, thù địch với Đảng, Nhà nước và chế độ ta, một số người đã và đang cố tình lừa dôi lương tâm, “đội mũ ni che tai”, có mắt nhìn nhưng đã bị “mù lòa” vì không nhìn thấy sự thật đã và đang diễn ra trên đất nước ta hơn 87 năm qua. Họ cho rằng chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội là không tưởng, là đi theo vết xe đổ của Liên Xô và Đông Âu. Thử hỏi các người, như thế nào là “đi vào vết xe đổ Liên Xô, Đông Âu”?

Phải chăng các người vì bất đồng chính kiến, đối lập với quan điểm của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhắm mắt làm ngơ, cố tình chống phá cách mạng Việt Nam; luôn rêu rao ầm ĩ rằng, nếu Việt Nam tiếp tục đi theo con đường chủ nghĩa xã hội thì tất yếu sẽ dẫn đến đổ vỡ như mô hình Liên Xô và Đông Âu!? Nếu là vậy thì các người đã chẳng hiểu gì về chủ nghĩa xã hội và thực chất sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu; họ cũng không hiểu (hay cố tình không hiểu) Việt Nam đã và đang đổi mới như thế nào suốt 30 năm qua để xây dựng chủ nghĩa xã hội thực sự năng động, sáng tạo theo một lý tưởng tốt đẹp và hiện thực. Mưu đồ thực sự của họ là gì? Phải chăng là muốn lái đất nước này đi theo con đường khác, con đường tư bản chủ nghĩa – một con đường mang bản chất bóc lột và bất công, một con đường mà lịch sử Việt Nam đã khước từ bởi nó phi nhân tính và đầy rẫy bất công, tội ác.

Chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ chỉ là sự sụp đổ của một mô hình cụ thể của chủ nghĩa xã hội đã lạc hậu, không đồng nghĩa với sự sụp đổ của học thuyết khoa học, cách mạng là chủ nghĩa Mác – Lênin, cũng không phải là sự cáo chung của lý tưởng cộng sản mà Cách mạng Tháng Mười Nga đem lại, càng sai lầm nếu nghĩ đó là sự kết thúc của học thuyết hình thái kinh tế – xã hội mà C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin xây dựng nên. Sự sụp đổ đó là một bài học đắt giá, đã khách quan tạo cho những người cộng sản có thêm những dữ liệu mới đối với việc nhận thức như thế nào cho đúng, bổ sung và hoàn thiện hơn lý luận về chủ nghĩa xã hội, trở về đúng với quan điểm, lập trường của C.Mác, Ph.Ănghen, V.I.Lênin, để phát triển đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện lịch sử mới.

Phải nói rằng kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là kiên định con đường vận động khách quan của lịch sử, là kiên định một lý tưởng tốt đẹp và hiện thực, nhân văn, nhân đạo. Đó là đi theo lý tưởng và những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, những thành quả và giá trị nhân văn tốt đẹp mà hơn 70 năm nhân dân Liên Xô bằng xương máu của mình đã tạo dựng nên. Tuyệt nhiên đó không phải là rập khuôn máy móc, làm theo một mô hình đã lạc hậu, cùng những sai lầm mang tính hệ thống trong cải tổ, không phải là “đi theo vết xe đổ Liên Xô” như sự công kích của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị thường rêu rao, tung hứng. Những kẻ công kích, chống phá chúng ta đã cố tình “đổ dầu vào lửa”, muốn những người nhẹ dạ, cả tin, bị lừa gạt hiểu sai với dụng ý xấu về sự đổ vỡ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết.

Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là trung thành với con đường đã lựa chọn, đi tiếp và hiện thực hóa con đường đó trong hiện thực.  

Chúng ta kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là đi tiếp lịch sử dân tộc đã từng đi hơn 86 năm qua, là sự nối tiếp hiện thực – thực tiễn chủ nghĩa xã hội đã có, đang có ở Việt Nam. Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là kiên định con đường thực tiễn mà nhân dân ta đang đi, kiên định mục tiêu hiện thực mà chúng ta đang hướng tới, là nối tiếp thành quả cách mạng của nhân dân ta và nâng lên tầm cao mới phù hợp với điều kiện lịch sử mới. Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là giải pháp tổng quát duy nhất đúng, tối ưu nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất để xây dựng nước ta thực sự giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta thực sự có cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Chúng ta kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là cụ thể hóa, hiện thực hóa con đường ấy trong đời sống hiện thực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Trung thành và vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam – đó là mệnh lệnh của cuộc sống. Vì vậy, tiếp tục đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Đại hội XII của Đảng. Đó là quá trình làm cho đất nước ngày càng phồn thịnh, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được bảo đảm và thể hiện sinh động trong đời sống xã hội; uy tín và vị thế đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là quá trình hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Ai cố tình xuyên tạc lịch sử, kẻ đó không phải người có lương tâm

 • 5 Tháng Tư, 2017 at 12:39 sáng
  Permalink

  Đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và nhân ta. Chúng ta kiên quyết đi theo con đường đó, không để các thế lực thù địch phản động ngăn cản con đi chúng ta đi.

  Reply
 • 9 Tháng Tư, 2017 at 4:43 chiều
  Permalink

  Con người ta sống cái cốt lõi quý giá nhất là “lương tâm”, nếu đã mất hết “lương tâm” thì con người đó chỉ có thể là loài cầm thú mà thôi; chúng ta quyết không để cho những kẻ thiếu “lương tâm” có đất sống và đi rao giảng về lịch sử và phán quyết lịch sử.

  Reply
 • 10 Tháng Tư, 2017 at 3:45 chiều
  Permalink

  Chúng ta tiến hành xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa là một quá trình cách mạng sâu sắc, triệt để, đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen. Do vậy cần phải kiên định và không ngừng sáng tạo./.

  Reply
 • 10 Tháng Tư, 2017 at 9:54 chiều
  Permalink

  bai viết có tinh thuyết phuc

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.