Âm mưu thâm độc được ngụy tạo trơ trẽn

Văn Kiệt

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện các bài viết của các thế lực thù địch với âm mưu thâm độc được ngụy tạo trơ trẽn để xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mưu toan hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, phủ nhận việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang thực hiện.

 1. Hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh là âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch

Kiếm cớ từ việc Nhà nước ta kiên quyết xử lý tòa nhà cao tầng đang xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng ở số 8B phố Lê Trực, thuộc khu trung tâm chính trị Ba Đình, Hà Nội, gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số người đã vội quy kết hồ đồ rằng, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như “đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh” là một cái “Trần” không thể vượt qua; rằng: “các phong trào “Học tập và làm theo” vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cố tình lấy đó làm “một mức trần” mà cả đất nước này chỉ có nhìn theo đó mà học tập, mà làm theo là đủ. Đó là ngụy biện rất trơ trẽn, hàm ẩn âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh vô cùng thâm độc.

Đối với các thế lực thù địch, thì chọn biện pháp đánh vào cái gốc, đánh vào nền tảng tư tưởng, vào yếu tố chính trị tinh thần, vào giá trị văn hóa, vào lãnh tụ của Đảng… là ngón đòn thâm hiểm nhất. Chúng mưu toan “bằng mọi cách, bằng mọi giá để cương quyết đạp đổ thần tượng Hồ Chí Minh”. Bởi, chống Hồ Chí Minh là chống nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và đánh vào giá trị tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc; làm sụp đổ thần tượng Hồ Chí Minh sẽ làm cho Đảng tan rã, sụp đổ, nhằm đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

 1. Việc Đảng ta phát động và tiếp tục tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là vấn đề hợp quy luật, phản ánh ý Đảng với lòng dân

Trước hết cần khẳng định ngay rằng, trong toàn bộ các văn kiện của Đảng, chưa bao giờ Đảng ta quan niệm: Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh là một cái “Trần” không thể vượt qua được, mà đó là sự vu cáo, bịa đặt của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị.

Có thể nhận thấy, với trọn cuộc đời cống hiến không mệt mỏi cho dân, cho nước, cho sự nghiệp cách mạng, để làm sao cho “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”; và bằng cái nhân, cái nghĩa, cái trí, cái dũng, cái liêm, cái tín của người cách mạng, Hồ Chí Minh đã giành trọn được niềm tin yêu, kính trọng trong sâu thẳm trái tim của mọi người dân Việt Nam yêu nước.

Người đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc, tiến hành kháng chiến chống lại hai cuộc xâm lược của hai đế quốc to để bảo vệ độc lập… Tư tưởng của Người là nguồn động viên, thôi thúc, tạo động lực để nhiều thế hệ người Việt Nam lên đường chiến đấu, hy sinh bảo vệ các giá trị cao quý, trường tồn của dân tộc, bảo vệ nhân phẩm và lương tri của nhân loại, giành thắng lợi trước những cuộc chiến tranh xâm lược bạo tàn của đế quốc thực dân. Đạo đức trong sáng, tác phong giản dị, gần gũi, tình cảm nồng ấm và thân thiện của Người có sức thuyết phục, cảm hóa rất lớn. Người không chỉ được nhân dân Việt Nam, những người yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới tin yêu, ngưỡng mộ mà cả những người ở bên kia chiến tuyến cũng luôn tôn kính, khâm phục.

Chính vì vậy, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam ngưỡng mộ, tin tưởng, tự nguyện noi theo, và điều tuyệt vời đó đã trở thành giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh đã trở thành Anh hùng dân tộc vĩ đại, được UNESCO công nhận vinh danh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất. Mà khi đã trở thành giá trị văn hóa thì chúng thẩm thấu một cách tự nhiên theo chiều dài sự phát triển của dân tộc. Hơn thế, những giá trị văn hóa đó được bảo tồn và phát huy bồi đắp qua bao nhiêu năm tháng. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành giá trị văn hoá trong tài sản văn hóa của dân tộc Việt Nam. Giá trị đó là bất diệt vì nó là kết tinh truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Đồng thời, cần thấy rằng, trong tiến trình cách mạng, Hồ Chí Minh đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với cách mạng Việt Nam. Thực tế của sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và của những năm đổi mới nói riêng đã chứng tỏ rằng, không những chủ nghĩa Mác – Lênin, mà tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, ngọn đuốc soi đường đưa cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đảng ta khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta trong hơn tám thập kỷ qua đã minh chứng, tư tưởng vĩ đại của Người cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng đó đã dẫn dắt chúng ta trên mỗi chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, là ngọn cờ bách chiến bách thắng của cách mạng Việt Nam, là sức mạnh tập hợp và đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta hôm nay và mai sau.

Tuy nhiên, những người cộng sản và nhân dân Việt Nam không bao giờ coi tư tưởng Hồ Chí Minh “là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm, trái lại chúng ta tin tưởng rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”[1].

Thực tiễn cách mạng Việt nam chúng minh: Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Theo đó, Đảng đã chủ trương đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân; được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhiệt tình hưởng ứng tự nguyện, tham gia tích cực; và đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Hơn bảy thập kỷ qua, đã có vô vàn mưu ma chước quỷ nhằm hạ thấp uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, song họ đều đã thất bại. Ngày nay cũng vậy, một số người đang nhân danh nghiên cứu khoa học, xét lại lịch sử, tìm cách để làm những việc vốn không hứa hẹn kết quả sáng sủa, nên chắc chắn sẽ kết thúc bẽ bàng. Lịch sử bao giờ cũng khách quan và công bằng, ai đó cố tình ngụy tạo để phục vụ mưu đồ xuyên tạc lịch sử, nhằm đạt mục đích xấu xa cũng không thể hạ thấp được ý nghĩa to lớn các giá trị của cách mạng Việt Nam đã được Đảng ta, Hồ Chí Minh và nhân dân ta khẳng định./.

[1] V.I. Lênin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1976, t. 4, tr. 232.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Âm mưu thâm độc được ngụy tạo trơ trẽn

 • 25 Tháng Mười, 2015 at 9:02 sáng
  Permalink

  Hạ bệ “thần tượng” – những lãnh tụ cách mạng ở các nước xã hội chủ nghĩa, là một âm mưu thâm độc trong “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chúng ta không lạ gì khi các thế lực thù địch đã từng bôi nhọ những lãnh tụ cách mạng nổi tiếng, như V.I.Lênin, S.Talin,… ở các nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô, Đông Âu trước đây. Thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch lại tiếp tục sử dụng chiêu bài này nhằm mục đíc hạ bệ uy tín của những lãnh tụ cách mạng của nước ta. Thực hiện âm mưu này, chúng không ngượng mồm vu khống các nhà lãnh đạo của nước ta, kể cả lãnh tụ Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Chúng ta hãy cảnh giác với thủ đoạn xấu sa này của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 27 Tháng Mười, 2015 at 8:00 sáng
  Permalink

  Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Những lời hiệu triệu bất hủ ấy đã được lịch sử khẳng định, nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên toàn thế giới ghi nhận và trân trọng. Những kẻ có ý đồ và ý định hạ bệ thần tượng Hồ Chí M

  Reply
 • 27 Tháng Mười, 2015 at 8:46 sáng
  Permalink

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tấm gương suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Tư tưởng và nhân cách của Người không chỉ được người dân Việt Nam kính trọng mà còn được nhân dân yêu chuộng hòa bình của nhiều nước trên thế giới ngưỡng mộ. Điều đó rõ ràng như một chân lý, vậy mà có những kẻ không biết chui từ đâu ra mà lại dám xuyên tạc, nói xấu về thân thế và sự nghiệp của người. Không biết những kẻ này do bị mù hay bị điếc mà lại không nghe được mọi người kể về Hồ CHí Minh, một con người vĩ đại như vậy; thật trơ trẽn, vô liêm sĩ.

  Reply
 • 27 Tháng Mười, 2015 at 9:22 sáng
  Permalink

  Một trong những âm mưu thâm độc, hèn hạ của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” là muốn hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài, vô cùng kính yêu của dân tộc Việt Nam. Những kẻ xấu đang hàng ngày, hàng giờ, không từ một thủ đoạn, hành vi nào, tận dụng mọi diễn đàn để bôi xấu, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người. Nhưng chủ tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ bị hạ bệ trước những “trò lố” của lũ phản động, bán nước, hại dân. Những chiêu trò của chúng đáng bị cả dân tộc lên án!

  Reply
 • 31 Tháng Mười, 2015 at 9:29 chiều
  Permalink

  Các thế lực thù địch đã tung ra rất nhiều bài viết bôi nhọ, xuyên tạc về Hồ Chí Minh nhằm đánh đổ niềm tin của cả dân tộc vào một lãnh tụ cao quý đã hy sinh cả cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam, đánh vào yếu tố chính trị tinh thần, vào giá trị văn hóa, vào lãnh tụ của Đảng…đây là ngón đòn vô cùng thâm hiểm. Bởi, “hạ bệ” Hồ Chí Minh là “hạ bệ” nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và đánh vào giá trị tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc; làm sụp đổ thần tượng Hồ Chí Minh sẽ làm sụp đổ niềm tin của cả dân tộc. Và khi đó,mất niềm tin là mất tất cả…

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.