ÂM MƯU TRONG BÀI VIẾT “NGÀY NÀY NĂM ẤY” VÀ “NGÀY ẤY NĂM NÀY” CỦA NGUYỄN HỮU VINH

Tổ quốc luôn là hai tiếng thiêng liêng đối mỗi người dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể nhân dân ta đã chiến đấu, hy sinh quên mình cũng vì hai tiếng thiêng liêng, cao cả ấy. Thử hỏi nếu không có sự lãnh đạo của Đảng, sự chiến đấu hy sinh quên mình của biết bao thế hệ thì liệu dân tộc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam của chúng ta liệu có được thống nhất, non song về một mối, chấm dứt được kiếp trâu ngựa, bị đọa đày, cai trị, đô hộ bởi thực dân, đế quốc? Nếu không có Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, liệu dân tộc Việt Nam có sự phát triển mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…dân tộc ta có được sánh vai với các cường quốc năm châu như ngày nay hay không? Những câu hỏi đó, thiết nghĩ mọi người dân Việt Nam ai ai cũng đều rõ như ban ngày, ấy vậy mà trong bài viết: “Ngày này năm ấy”, “ngày ấy năm này” ngày 21.4.2020, Nguyễn Hữu Vinh lại xuyên tạc cho rằng: “kinh tế kiệt quệ, người dân chán nản, lòng người ly tán, đất nước, xã hội suy đồi và “đất nước”, “chủ quyền”, “độc lập” chỉ là sáo ngữ… Thật đáng trách, đáng thương, đáng xấu hổ cho Nguyễn Hữu Vinh, là người biết mười mà chưa hiểu một, cố tình cắt xén, giải thích xuyên tạc những thành tựu của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, trong khi những thành tựu đó đã quá rõ ràng mà không ai có thể phủ nhận.

Nham hiểm hơn Y còn cho rằng: “Đảng ta coi nhân dân là kẻ thù”. Xin hỏi Nguyễn Hữu Vinh ai mới là kẻ thù? Ông nên biết rằng: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, ghi rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng viên là những tế bào của Đảng, xuất thân từ các tầng lớp nhân dân, được giác ngộ mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, rèn luyện, phấn đấu trở thành những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Đảng ta từ nhân dân mà ra, đảng viên xuất thân là con em của Nhân dân. Như vậy, mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân hình thành khách quan, như một lẽ tự nhiên, không ai có thể phủ định và chia tách được. Đó là mối quan hệ hai chiều, mật thiết gắn bó và thống nhất với nhau giữa mục đích của Đảng và nguyện vọng của Nhân dân, tạo nên sức mạnh bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc giành được những thắng lợi vĩ đại. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng. Trong suốt 90 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn chăm lo xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, tạo được sức mạnh từ sự hội tụ giữa ý Đảng với lòng dân, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác chứ không như những gì Nguyễn Hữu Vinh đã nói, đã viết và xuyên tạc.

Hiện nay, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam ngày càng tích cực và chủ động hội nhập quốc tế với vị thế và vai trò ngày càng gia tăng ở khu vực và trên thế giới. Chính sách đối ngoại của Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ những minh chứng trên cho thấy, Đảng lãnh đạo đất nước ta là tất yếu của lịch sử, Đảng với Nhân dân là một, không thể chia cắt. Đảng ta đủ năng lực, trí tuệ lãnh đạo đất nước. Mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch nhất định bị bóc trần và thất bại. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch để góp phần bảo vệ và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “ÂM MƯU TRONG BÀI VIẾT “NGÀY NÀY NĂM ẤY” VÀ “NGÀY ẤY NĂM NÀY” CỦA NGUYỄN HỮU VINH

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.