Bác bỏ luận điệu lợi dụng hạn chế, yếu kém của cán bộ, đảng viên để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam

Trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội xây dựng đất nước phồn vinh trong thời kỳ mới, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục điên cuồng chống phá. Chúng lợi dụng sự yếu kém về nhận thức chính trị, vi phạm khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thời gian qua để vơ đũa cả nắm, xuyên tạc “Đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn là những con sâu mọt, tha hóa, suy thoái, tham nhũng”. Đây là luận điệu sai trái, hết sức phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, nên chúng ta cần phải cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm vừa qua, Đảng ta đã luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng lần đầu tiên khẳng định “xây dựng, chỉnh đốn Đảng về cán bộ” với tư cách là một trong năm nội dung của công tác xây dựng Đảng, bên cạnh các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực. Sau hơn 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, “cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng”, bởi lẽ những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại đã có sự hy sinh quên mình và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong giai đoạn hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những khó khăn, tiêu cực trong nước, đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã thể hiện quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nghiêm túc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ và nghị quyết của Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò lãnh đạo quần chúng; giữ gìn đạo đức, phẩm chất cách mạng, sống mẫu mực, đoàn kết, thống nhất, quan hệ mật thiết, gắn bó với quần chúng nhân dân, luôn nghiêm khắc với chính mình tạo ra sự đồng thuận trong xã hội; luôn tu dưỡng, rèn luyện mọi lúc, mọi nơi, được nhân dân tin tưởng.

Tuy nhiên, trong quá trình công tác còn một số cán bộ, đảng viên đã mang nặng chủ nghĩa cá nhân, thủ đoạn, bè cánh, thiếu liêm, chính, chí công, vô tư, lợi dụng vị trí, chức vụ để tham ô, đục khoét, tham nhũng, ăn cắp của công; hạch sách, nhũng nhiễu cấp dưới và nhân dân, gây mất đoàn kết nội bộ. Những vụ án lớn vừa qua cho thấy, những cán bộ, đảng viên sai phạm phần lớn đều do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, đặc biệt là thiếu bản lĩnh chính trị, không vượt qua được những cám dỗ của lợi ích vật chất và danh vọng; dễ ngả nghiêng, dao động, mất niềm tin, mất phương hướng chính trị, tha hoá về đạo đức, lối sống.

Song, đây chỉ là thiểu số và đã được nhận diện, xác định là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng đấu tranh, thanh lọc; coi đây là một trong những nhiệm vụ sống còn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước hiện nay. Do đó, chúng ta tin tưởng rằng, với sự quyết liệt, đấu tranh không ngừng nghỉ trên tinh thần mà Tổng Bí thư đã khơi dậy: “Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; sự tham gia, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và toàn xã hội; cùng với sự kiên quyết, kiên trì, liên tục, không nóng vội, không chủ quan, với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm, đấu tranh không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” cảu Đảng và Nhà nước ta chắc chắn đã, đang và sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng được các tầng lớp nhân dân đồng lòng ủng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đồng thời, chúng ta cũng cần thực sự tỉnh táo, sáng suốt, thấy rõ về sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực của một số cán bộ, đảng viên hiện nay chỉ là thiểu số, nhất thời; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt để thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế đô xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.