BẢN CŨ SOẠN LẠI CỦA TRÂN VĂN

Ngày 10/9/2019, Trân Văn – baotiengdan hý hửng đăng đàn trên mạng với cái gọi là “Nuôi tham nhũng để…chống!”. Nội dung trong bài viết này của Y, ẩn dấu mùi của kẻ “bồi bút” rắp tâm chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Trân Văn dùng lời lẽ phân tích việc một số cán bộ tham nhũng bị xử lý kỷ luật trong thời gian vừa qua nghe có vẻ khách quan, nhưng ẩn chứa luận điệu hết sức phản động, Y cho rằng: “bảo vệ “an ninh quốc gia” không phải là bảo vệ độc lập, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự mà là bảo vệ đảng với tư cách tổ chức chính trị duy nhất có thể hiện diện ở Việt Nam”.

Chúng ta biết rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; Đảng không có lợi ích nào khác ngoài mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đảng không bao giờ tự biến mình thành một đảng “độc tài”, “toàn trị”. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn của Đảng chính từ duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hành rộng rãi dân chủ đi đôi với chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh; luôn chuyên chính với kẻ thù.

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân nhất tề đứng dậy Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945; chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thời khắc lịch sử hiểm nghèo “ngàn cân treo sợi tóc” những năm 1945, 1946; lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954; giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước năm 1975 và giành thắng lợi trong chiến đấu biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Từ năm 1986 tới nay, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, lãnh đạo, đã và đang phát triển với những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, nước ta đã chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; vị thế, uy tín ngày càng tăng trên trường quốc tế. Hợp tác song phương và hợp tác đa phương phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Đồng thời, đã nỗ lực thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết và thỏa thuận trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Nhờ kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Việt Nam đã làm nên những kỳ tích đó.

Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ bằng lòng với chính mình, mà luôn “tự đổi mới”, chủ động tiến hành “tự chỉnh đốn” để Đảng trong sạch, vững mạnh. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) ra nghị quyết về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị làm Đảng trong sạch, vững mạnh hơn. Vì vậy, việc xử lý những cán bộ sai phạm là điều bình thường, đó là những “con sâu” cần phải loại bỏ.

Thực tiễn cho thấy dù có xảo trá, quỷ quyệt đến đâu thì các thủ đoạn phản động của Trần Văn và đồng bọn cũng sẽ bị lật tẩy trước tinh thần cảnh giác của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hãy đề cao tinh thần cảnh giác, không bị chúng lừa bịp; đồng thời tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “BẢN CŨ SOẠN LẠI CỦA TRÂN VĂN

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.