BẢO VỆ SỰ ƯU VIỆT, TIẾN BỘ CỦA DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam luôn là vấn đề nóng bỏng mà các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động quyết liệt chống phá, thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ CNXH ở nước ta. Mới đây, trên trang Facebook: Người Buôn gió, bút danh Người Buôn gió đã xuyên tạc dân chủ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên CNXH ở nước ta; xuyên tạc vị trí vai trò người đứng đầu của Đảng khi cho rằng: “Việt Nam đang vận hành theo thể chế quân chủ CNXH “Thể chế quân chủ CNXH đang hướng tới tương lai phá sản trong tương lai gần” … Người Buôn gió cần biết rằng:

Thứ nhất, chế độ quân chủ và dân chủ XHCN ở Việt Nam là hoàn toàn khác nhau. Đi lên CNXH là khát vọng của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Chế độ quân chủ là một hình thức chính thể, trong đó vua là người chủ quyền lực, tất cả quyền lực trong nước thuộc về nhà vua. Trái lại với nó, dân chủ là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội, toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân, do nhân dân thực hiện hoặc thông qua người đại diện do nhân dân bầu ra, thừa nhận nguyên tắc bình đẳng, tự do và quyền con người; là sản phẩm phản ánh những tính chất của các mối quan hệ xã hội, trình độ và yêu cầu phát triển của xã hội, đặc biệt là mối quan hệ, trình độ và yêu cầu phát triển kinh tế; “nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước theo hình thức dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua đại diện là Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước khác”[1]. Nguyên tắc đảm bảo thực thi dân chủ ở Việt Nam là: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Đây như một mục tiêu, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và Nhà nước ta. Đó là dân chủ mà tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, vì lợi ích của nhân dân; bộ máy điều hành nhà nước phải vì nhân dân và vì xã hội mà phục vụ. Dân chủ còn phải thật sự là một chủ thể của xã hội và làm chủ toàn tiện. Như vậy dân chủ ở Việt Nam là tiến bộ, là công bằng và văn minh, không có chuyện như Người Buôn gó nói “Việt Nam đang vận hành theo thể chế quân chủ CNXH.

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức, là văn minh, người đứng đầu của Đảng và Nhà nước luôn hết lòng vì dân, vì nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, một luận điểm hết sức sâu sắc, tinh tế, kết tinh những giá trị đặc sắc của lương tâm, danh dự, trí tuệ, bản lĩnh, tâm và tầm của người cán bộ, đảng viên của Đảng; Đảng ta luôn trọn vẹn tấm lòng thủy chung vì dân tộc, vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân mà chiến đấu; biết đặt mình trong sinh mệnh của nhân dân, gắn bó với lợi ích quốc gia – dân tộc, hết lòng vì dân, vì nước. Đảng ta quang minh, chính đại, luôn “dĩ công vi thượng”, không che giấu hạn chế, khuyết điểm; trung thực, dũng cảm nhận sai lầm và kiên quyết đấu tranh sửa chữa, khắc phục để luôn tiến bộ, trưởng thành, để dân yêu, dân mến, dân tin. Đảng là đạo đức, là văn minh được thể hiện rất chân tình, giản dị, ấm áp, đi vào lòng người bởi những phẩm chất đạo đức và những giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc của Đảng, thấm nhuần sâu sắc vào từng cán bộ, đảng viên của Đảng, suốt đời tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân. Do vậy, nhân dân Việt Nam luôn vững tin theo Đảng. Cho dù những kẻ phản động như Người Buôn gió có dùng trăm mưu, nghìn kế để xuyên tạc, nói xấu người đứng đầu của Đảng thì cũng sẽ không bao giờ thực hiện được mưu đồ đen tối của chúng. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nhận diện, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của Người Buôn Gió và đồng bọn./.

[1] Điều 6 trong Hiến pháp 2013

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “BẢO VỆ SỰ ƯU VIỆT, TIẾN BỘ CỦA DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.